مصوبات شوراي عالي اداري
1396/5/30مصوبه شوراي عالي اداري به شماره 1351598 به تاريخ 96/4/27
1396/5/30مصوبه شوراي عالي اداري به شماره 1351761 به تاريخ 96/4/27
1396/5/30مصوبه شوراي عالي اداري به شماره 1351824 به تاريخ 96/4/27
1396/5/30مصوبه شوراي عالي اداري به شماره 1351890 به تاريخ 96/4/27
1395/12/28مصوبه شوراي عالي اداري به شماره 1126346 به تاريخ 95/12/28
1395/12/28مصوبه شوراي عالي اداري به شماره 1126446 به تاريخ 95/12/28
1395/12/28مصوبه شوراي عالي اداري به شماره 1126198 به تاريخ 95/12/28
1395/10/22مصوبه شوراي عالي اداري به شماره 954930 به تاريخ 95/10/22
1395/7/26مصوبه شوراي عالي اداري به شماره 791765 به تاريخ 95/7/26
1395/4/6مصوبه شوراي عالي اداري به شماره 588217 به تاريخ 95/4/6
1395/4/1مصوبه شوراي عالي اداري به شماره 759095 به تاريخ 95/4/1
1395/4/1مصوبه شوراي عالي اداري به شماره 578606 به تاريخ 95/4/1
1395/2/13مصوبه شوراي عالي اداري به شماره 490919 به تاريخ 95/2/13
1395/1/30مصوبه شوراي عالي اداري به شماره 27791 به تاريخ 95/1/30
1395/1/30مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص بهره گيري بهينه از ظرفيت هاي شوراي علي حج و زيارت به شماره 27301 به ناريخ 95/1/30

Powered by Tetis PORTAL