معرفي رئيس مركز و كاركنان
15 آذر 1399 9:37:36
رئيس مركز مطالعات نظام ها و فناوري هاي مديريتي

نام: فرهاد علي پور

مدرك تحصيلي:دكتري مديريت

محل استقرار: خيابان‌شهيد‌بهشتي- نبش‌مير‌عماد‌- شماره ۱۶-ساختمان شهيد سليمي


Powered by Tetis PORTAL