امور آموزش و بهسازي نيروي انساني
19 تير 1396 11:15:8
معاون بهسازي و توسعه مديران

نام: رمضان ابراهيم خاني

محل استقرار: خيابان شهيد مطهري، بعد از تقاطع مفتح، خيابان جهانتاب، پلاك 46، سازمان اداري و استخدامي كشور


Powered by Tetis PORTAL