امور آموزش و بهسازي نيروي انساني
19 تير 1396 11:20:11
رئيس امور آموزش و بهسازي نيروي انساني

نام: عمران رمضاني 

Ramezani.O@arogov.ir

محل استقرار: خيابان شهيد مطهري، بعد از تقاطع مفتح، خيابان جهانتاب، پلاك 46، سازمان اداري و استخدامي كشور


Powered by Tetis PORTAL