امور آموزش و بهسازي نيروي انساني
1 تير 1396 8:53:7
شرح وظايف امور آموزش و بهسازي نيروي انساني
 • -انجام مطالعات علمي و بررسي­هاي تطبيقي و تجارب موفق داخلي و بين المللي به منظور طراحي مدل­ها، نظام­ها و فرآيندهاي آموزش و بهسازي نيروي انساني.
 • طراحي، استقرار و راهبري نظام آموزش و بهسازي نيروي انساني دستگاههاي اجرايي مبتني بر مباني علمي در چارچوب سياستهاي كلي نظام اداري، قوانين و مقررات و برنامه­هاي توسعه كشور.
 • -تهيه و تدوين دستورالعمل هاي مربوط به فرآيندهاي نظام آموزش شامل: نيازسنجي و طراحي آموزشي، برنامه­ريزي و مديريت اجرايي آموزش ها و ارزشيابي اثربخشي آموزشي و استقرار آنها در دستگاههاي اجرايي.
 • تهيه و تدوين راهبردهاي آموزش و توسعه نيروي انساني متناسب با شرايط و تحليل­هاي چند گانه.
 • تهيه و تدوين پيش نويس قوانين، مقررات، ضوابط، رويه­ها و دستورالعمل­هاي مرتبط با آموزش و بهسازي نيروي انساني.
 • طراحي و تدوين دوره­هاي آموزشي مربوط به كليه مشاغل عمومي دستگاههاي اجرايي با همكاري دستگاههاي اجرايي و ابلاغ آنها.
 • مديريت و اعتبار بخشي برنامه­هاي آموزشي و استاندارد سازي دوره­هاي آموزشي مشاغل اختصاصي دستگاههاي اجرايي از بعد روش شناسي آموزشي.
 • هدايت و راهبري كليات برنامه­هاي آموزشي سالانه دستگاههاي اجرايي و فرآيندهاي تدوين آن.
 • مديريت تشكيل بانك اطلاعات آموزشي مشاغل، بانك اطلاعات آموزشي شاغلين و تدوين برنامه توسعه فردي براي كارمندان دولت.
 • تدوين شاخص­هاي ارزيابي كمي و كيفي آموزش و بهسازي نيروي انساني به منظور بررسي عملكرد دستگاههاي اجرايي و تهيه گزارش­هاي نظارتي و عملكردي.
 • استفاده از ظرفيت هاي فناوري­هاي نوين اطلاعات و ارتباطات در مديريت نظام ارائه و ارزيابي آموزش
  و يادگيري.
 • بررسي و اعلام نظر در خصوص ارزش استخدامي مدارك تحصيلي معادل و همتراز مقاطع رسمي.
 • -اعلام صحت صدور مدارك تحصيلي و دوره­هاي آموزشي بلند مدت با ارزش استخدامي صادره از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي (سابق) در سنوات گذشته.
 • توزيع دوره­هاي آموزشي، كه از سوي دولتهاي خارجي يا مؤسسات بين­المللي دراختيار دولت ج.ا.ايران قرار مي­گيرد، متناسب با وظايف و نيازهاي دستگاههاي اجرايي و بررسي و تاٌييد اعزام كارمندان دولت براي استفاده از فرصت­هاي آموزشي مذكور.

Powered by Tetis PORTAL