امور ساختارهاي سازماني
5 مرداد 1399 7:59:4
معاون طراحي ساختار سازماني دستگاه هاي علمي، فرهنگي و آموزشي

نام : اشرف السادات اردستاني

محل استقرار: خيابان شهيد مطهري، بعد از تقاطع مفتح، خيابان جهانتاب، پلاك 46، سازمان اداري و استخدامي كشور


Powered by Tetis PORTAL