امور ساختارهاي سازماني
18 مرداد 1399 21:44:7
رئيس امور ساختارهاي سازماني

نام: عليرضا شاهپري

Shahpari.A@arogov.ir

محل استقرار: خيابان شهيد مطهري، بعد از تقاطع مفتح، خيابان جهانتاب، پلاك 46، سازمان اداري و استخدامي كشور


Powered by Tetis PORTAL