امور ساختارهاي سازماني
1 خرداد 1396 8:40:12
وظايف امور ساختار هاي سازماني
  • بررسي و مطالعه بمنظور طراحي الگوها، ضوابط و معيارهاي مناسب سازماندهي دستگاههاي اجرايي.
  • بررسي و تأييد نمودار سازماني و شرح وظايف پيشنهادي دستگاههاي اجرايي در تطبيق با ماٌموريت­ها و وظايف قانوني آن­ها براي سير مراحل تصويب.
  • بررسي و تهيه ضوابط و تعيين و تاٌييد سقف پست­هاي سازماني دستگاههاي اجرايي.
  • هدايت و نظارت بر دستگاههاي دولتي بمنظور اجراي مواد 29 تا 35 قانون مديريت خدمات كشوري و ساير قوانين و مقررات ناظر بر امور تشكيلاتي.
  • بررسي و اظهارنظر در مورد پيش نويس اساسنامه­ها، طرح­ها و لوايح از جهت ابعاد ساختاري و اثرات آن در نقش و اندازه تشكيلات دولت.
  • بهره گيري از نتايج بررسي، مطالعات مربوط به رويكردها و روش­هاي تمركز زدايي و نظام­هاي بهينه تصميم گيري در دولت و تفكيك صلاحيت­ها و مسئوليت­ها بين مركز و استان­ها در طراحي ساختار سازماني نظام اداري.
بررسي و انجام اقدامات كارشناسي لازم در خصوص ايجاد، ادغام وانحلال سازمان­ها و شركت­هاي وابسته به دستگاههاي اجرايي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه جهت سير مراحل تصويب در مراجع ذي ربط قانوني

Powered by Tetis PORTAL