امور ساختارهاي سازماني
18 تير 1396 21:42:23
معاون طراحي ساختار سازماني دستگاه هاي اجتماعي، عمومي و قضايي

نام: رضا رمضاني مير

محل استقرار: خيابان شهيد مطهري، بعد از تقاطع مفتح، خيابان جهانتاب، پلاك 46، سازمان اداري و استخدامي كشور


Powered by Tetis PORTAL