معاون توسعه منابع و پشتيباني
19 خرداد 1396 15:11:8
وظايف معاون توسعه منابع و پشتيباني
  • تنظيم خط مشي­ها و تدوين نظام­هاي اداري، مالي و نيروي انساني سازمان در حوزه­هاي طراحي و تنظيم ساختار سازماني، سامانه­ها و فرايندهاي مديريتي، عملياتي و پشتيباني و مديريت و راهبري منابع سازماني (انساني، مالي، تجهيزاتي و فيزيكي، اطلاعات و اسناد و مدارك اداري و ...)،
  • اجراي بودجه مصوب و ابلاغي و مديريت مؤثر منابع مالي در جهت اهداف و ماٌموريت­ها در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.
  • راهبري امور منابع انساني در حوزه­هاي برنامه ريزي، جذب و به كارگيري، خدمات منابع انساني، آموزش و توسعه، حقوق و مزايا و امور رفاهي و پايان خدمت و بازنشستگي منابع انساني در سازمان.
  • نظارت بر اجراي صحيح قوانين و مقررات مربوط به امور اداري، منابع انساني و نظم و انضباط سازماني در سازمان.
  • انجام برنامه ريزي هاي لازم در استقرار مديريت IT، هوشمند سازي سيستم هاي سازماني، تهيه و توليد سامانه هاي كاربردي مورد نياز سازمان، پياده سازي، بهره برداري، نوسازي و پشتيباني، نگهداري و نظارت بر موارد فوق.
  • انجام اقدامات لازم در امور قرارداد ها، مناقصه و مزايده طبق موازين، قوانين و مقررات مربوطه.
  • برنامه ريزي و هدايت فعاليت هاي مربوط به امور پشتيباني سازمان نظير تداركات، خريد و تأمين مايحتاج و تجهيزات اداري، امور رفاهي كاركنان.
  • بررسي و ساماندهي اسناد و مدارك سازمان در چارچوب ضوابط و مقررات .
  • برنامه ريزي و نظارت بر راه اندازي كتابخانه و آرشيو پشتيباني عملياتي بمنظور جمع آوري و نگهداري از منابع ارزشمند تاريخي، اسناد و مدارك سازماني و مديريتي كشور.

Powered by Tetis PORTAL