امور منابع انساني و پشتيباني
12 مرداد 1399 9:33:6
وظايف امور منابع انساني و پشتيباني

الف- امور منابع انساني:

 • برنامه ريزي و تاٌمين منابع انساني موردنياز سازمان بر اساس تشكيلات تفصيلي با توجه به اعتبارات و
  اولويت­ها و در چارچوب مقررات مربوط.
 • اجراي برنامه­هاي مديريتي نظير سيستم­هاي طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل، حقوق و مزايا و...
 • تهيه و صدور احكام اداري و استخدامي از قبيل استخدام، انتصاب، ارتقاء، حقوق و مزايا، ماٌموريت، مرخصي، نقل و انتقالات، بازنشستگي و بازخريدي و...
 • شناسايي مستمر نيازهاي آموزشي (نياز سنجي) كاركنان در سطوح مختلف و فراهم نمودن زمينه حضور كاركنان سازمان در دوره­هاي آموزشي­، مهارتي و كارآموزي.
 • انجام اقدامات لازم براي حضور و غياب كاركنان و ارائه گزارشهاي لازم در مورد حضور و يا عدم حضور كاركنان سازمان.
 • اجراي مقررات انضباطي و رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان با توجه به قانون رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان سازمان.

ب- رفاه و تسهيلات:

 • بررسي و اقدام لازم در خصوص نيازهاي رفاهي كاركنان و تهيه و اجراي طرحهاي رفاهي، درماني و بهداشتي، ورزشي و تفريحي در قالب موازين، مقررات و اقتضاي امكانات.
 • بررسي شرايط و نحوه اعطاي وام اضطراري، مسكن، خريد خودرو، خريد تجهيزات و انجام اقدامات لازم براي بهبود معشيت كاركنان سازمان.
 • اقدام براي تشكيل تعاوني­هاي مصرف ، مسكن و ساير تشكل­هاي نظير.
 • برنامه ريزي و اقدام لازم از طرق مختلف در راستاي رفاهيات كاركنان سازمان از منابع و امكانات داخلي و يا خارج از سازمان از قبيل استفاده از مجتمع­هاي رفاهي دستگاههاي اجرايي و سازمان برنامه و بودجه كشور.
 • ايجاد تسهيلات لازم براي استفاده كاركنان و خانواده آنان از تاٌسيسات ورزشي، رفاهي، سياحتي و زيارتي و انعقاد قراردادهاي بيمه درمان، حوادث، عمر، ساختمان و حوادث غير مترقبه.

ج- امور فني و خدمات پشتيباني:

 • اقدام بهنگام براي تجهيز و نگهداري ساختمان و تجهيزات و تاٌسيسات و ساير خدمات عمومي
 • هدايت و نظارت بر حسن انجام خدمات، پشتيباني، بهداشت محيط، حمل و نقل و امور نقليه و وسايل اياب و ذهاب، مهد كودك و تعاوني­هاي كاركنان (مسكن، مصرف، اعتبار و...) و موارد نظير آن.

د- بودجه:

 • مطالعه، بررسي و انجام محاسبات لازم به منظور تدوين بودجه­هاي جاري (جبران خدمت، رفاه و تسهيلات و مناسبتها)، عمراني ، تملك اموال و دارايي­ها و پيشنهاد بودجه سالانه سازمان جهت طرح در مراجع ذي ربط و پيگيري­هاي لازم تا مرحله تصويب.
 • نظارت بر نحوه تخصيص منابع، جذب اعتبارات و حسن اجراي بودجه.
 • بررسي و پيشنهاد راهكارهاي كاهش و بهينه سازي هزينه­ها.
 • انجام اقدامات لازم در زمينه درآمدهاي سازمان با هماهنگي واحدهاي تخصصي و اعمال در بودجه (در صورت ضرورت) و نحوه هزينه كرد آن.

ه- تشكيلات و مهندسي سازماني:

 • بررسي مستمر وظايف، ماٌموريت ها و تشكيلات سازمان (ستاد) و واحدهاي استاني.
 • اصلاح ساختار سازمان ، واحدهاي تابعه و سازمانهاي وابسته در جهت تعديل ساختار سازماني، حفظ اصول، افزايش كارآيي و ارتقاء سطح بهره وري و كاهش حجم تصدي گري.
 • برنامه ريزي براي پويا نگه داشتن سازمان از طريق طراحي و اجراي روشهاي نوين و كارآمد مديريت بهره­وري سازماني.
 • مطالعه و بررسي روشهاي جاري انجام كار و اقدام لازم براي مكتوب و مستندسازي، اصلاح و بهبود
  روش­هاي انجام كار.

  و- كتابخانه، اسناد، مدارك و انتشارات

 • بررسي و ساماندهي اسناد و مدارك سازمان در چارچوب ضوابط و مقررات .
 • برنامه ريزي و نظارت بر راه اندازي كتابخانه و آرشيو پشتيباني عملياتي بمنظور جمع آوري و نگهداري از منابع ارزشمند تاريخي، اسناد و مدارك سازماني و مديريتي كشور.
 • انجام امور آماده سازي، چاپ و تكثير، فروش و توزيع كتب، نشريات، مجلات و گزارش ها در چارچوب
  سياست ها و استانداردهاي تعيين شده.
 • -برنامه ريزي در زمينه شناخت و تأمين منابع اطلاعاتي جامعه هدف از طريق انتخاب، گردآوري و ساماندهي منابع اطلاعاتي مرتبط و حفظ و نگهداري و انجام اقدامات لازم در زمينه نشر و اطلاع رساني به داوطلبان و مراجعين.

ز- ساير:

 • همكاري و ارايه خدمات پشتيباني براي تداركات و برگزاري همايش ها و سمينارها و جلسات عمومي.
 • انجام امور برنامه ريزي و هدايت امور چاپ و انتشارات سازمان.
 • هدايت و نظارت بر حسن انجام فعاليت­هاي دبيرخانه مركزي سازمان (امور دفتري - ثبت - صدور - امور حفظ و نگهداري اسناد و مدارك و ...).
 • بررسي و انجام اقدامات لازم در مورد امور نقليه،جابجائي و حمل و نقل و ... و انجام نظارتهاي مورد نياز.
 • انجام اقدام در مورد انبارداري و نگهداري لوازم موردنياز سازمان.
 • -بررسي نيازها، ملزومات اداري - فني ساختمان و تأسيسات و ... و انجام اقدامات لازم در جهت تهيه و تاًمين آنها.
 • اقدام در خصوص قرارداد تاٌمين و تجهيز نرم افزارها، سخت افزارها و شبكه­هاي مورد نياز سازمان با هماهنگي واحد مربوطه.
 • انجام كليه امور اداري ، مالي ، خدمات و پشتيباني مورد نياز سازمان با توجه به مقررات مربوطه و نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات.

Powered by Tetis PORTAL