امور سلامت اداري و دبيرخانه هيأت عالي نظارت
1 خرداد 1396 9:25:30
وظايف امور سلامت اداري و دبيرخانه هيات عالي نظارت

الف) حوزه سلامت اداري

 • راهبري و نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مرتبط با سلامت اداري و مبارزه با فساد در دستگاه هاي اجرايي كشور.
 • ترسيم چشم انداز، مأموريت­ها، سياست­هاي كلان، اهداف و راهبردهاي سلامت اداري و مقابله با فساد در چارچوب و رعايت اسناد فرادست، سياست­هاي كلي نظام، برنامه ­ها، قوانين و مقررات و دستورالعمل­هاي اجرايي.
 • طراحي و راهبري استقرار نظام جامع ارتقاء سلامت اداري با استفاده از ظرفيت­هاي لازم در سطح دستگاه­هاي اجرايي.
 • انجام مطالعات و بررسي هاي نظري و بررسي تجارب ساير كشورها،  مراجع و نهادهاي تخصصي داخلي و بين المللي در طراحي مدلها، نظامها و تدوين ضوابط ارتقاء سلامت اداري و مقابله با فساد اداري..
 • راهبري و ايجاد هماهنگي در مطالعات و فعاليتهاي مربوط به شناسايي  گلوگاه­هاي فساد خيز و نقاط آسيب پذير دستگاه هاي اجرايي و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي.
 • طراحي و مديريت استقرار سامانه الكترونيكي ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد اداري و تهيه بانكهاي اطلاعاتي با همكتاراي و هماهنگي واحدهاي ذيربط در داخل و خارج از سازمان
 • احصاء تكاليف و مسئوليتهاي دستگاه هاي اجرايي در حوزه سلامت اداري و هماهنگي براي اجراي اين وظايف و مسئوليتها.
 • تدوين راهبردها، اهداف، شاخص ها، معيارها و برنامه هاي عملياتي براي ارتقاء سلامت و مقابله با فساد اداري
 • طراحي و تدوين معيارهاي ارزيابي و سنجش ميزان سلامت و فساد اداري در كشور و تهيه گزارشهاي دوره اي از ميزان فساد و سلامت اداري در هر يك از استانها و دستگاه هاي اجرايي
 • طراحي و استقرار نظام مديريت عملكرد در زمينه سلامت اداري براساس معيارها و شاخص هاي اجرايي به منظور اندازه گيري ميزان پيشرفت و تحقق سياستهاي كلي سلامت و مقابله با فساد اداري در سطح دستگاه هاي اجرايي در دوره هاي زماني معين(ساليانه) و ارزيابي و رتبه بندي دستگاه هاي اجرايي در سطوح ملي و استاني، مستندسازي و انتشار نتايج ان
 • همكاري و تعامل با ساير دستگاه هاي نظارتي و همچنين راهبري واحدهاي مرتبط با سلامت اداري دستگاه هاي اجرايي.
 • برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي براي تعامل و همكار ي با مجامع بين المللي در زمينه ارتقاء سلامت اداري و مقابله با فساد اداري و برگزاري همايش هاي داخلي و بين المللي در اين زمينه.
 • تقويت و حمايت از توسعه تشكل هاي مردم نهاد و رسانه ها به منظور مشاركت موثر در پيشگيري و مبارزه با فساد (با همكاري مراجع ذيربط).
 • نمايندگي سازمان در شوراها و كميته هاي مرتبط با موضوعات سلامت اداري و مبارزه با فساد.
 • انجام تكاليف نظارتي و اجرايي مقرر براي سازمان در قوانين و مقررات مربوط به حوزه هاي سلامت اداري و مبارزه با فساد.

  ب)حوزه دبيرخانه هيات عالي نظارت

 • برنامه ريزي و تشكيل مستمر جلسات هيات عالي نظارت و انجام امور دبيرخانه اي اين هيات و ابلاغ و پيگيري مصوبات آن
 • اعمال نظارت و بازرسي از عملكرد دفاتر هماهنگي و هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري در كليه دستگاه هاي مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري در جهت حسن اجراي قانون مذكور و ساير مقررات مربوط.
 • اعمال نظارت بر چگونگي تشكيل هياتها و بررسي احكام انتصاب اعضاي هياتها از حيث رعايت موازين قانوني و تشكيل بانك اطلاعاتي در اين زمينه.
 • ايجاد هماهنگي با هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري دستگاه هاي اجرايي در جهت حسن اجراي قوانين و مقررات مربوط از جمله از طريق برگزاري جلسات و همايش هاي دوره اي.
 • برنامه ريزي و ارائه آموزش­هاي تخصصي لازم براي كليه كارگزاران امر رسيدگي به تخلفات اداري و ساير كارمندان.
 • بررسي آراء صادره هياٌت­هاي رسيدگي به تخلفات اداري از جهات شكلي و ماهوي و تهيه و ارائه گزارش­هاي تحليلي.
 • بررسي و تجزيه و تحليل نتيجه كار هيات ها در دستگاه هاي اجرايي و آثار اين فعاليتها در سالم سازي و انضباط بخشي به محيط اداري.
 • بررسي و اظهار نظر در مورد كليه استعلام­هاي موضوع قانون رسيدگي به تخلفات اداري و تهيه و تنظيم بخشنامه­ها و دستورالعمل­هاي لازم به منظور تبيين اجراي قانون رسيدگي به تخلفات اداري و آيين­نامه اجرايي آن.
 • راهبري استقرار و اجراي سامانه الكترونيكي نظام رسيدگي به تخلفات اداري.
 • ارتباط با مراجع قضايي و نظارتي براي حسن اجراي قانون رسيدگي به تخلفات اداري و تهيه و تنظيم لوايح جوابيه و ساير مكاتبات.
 • انجام مطالعه و آسيب شناسي امر رسيدگي به تخلفات اداري در كشور و استفاده بهينه از ظرفيت نظام رسيدگي به تخلفات اداري براي ارتقاء سلامت اداري، انضباط سازماني و صيانت از حقوق مردم و ارائه آنها به مقامات ذيصلاح و پيگيري اجرايي شدن انها
 • اقدام جهت حسن اجراي مفاد ماده 22 و ماده 24 قانون رسيدگي به تخلفات اداري.
 • ايجاد هماهنگي با مسئولين موضوع ماده 34 آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري و هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري دستگاه هاي اجرايي در جهت حسن اجراي قوانين و مقررات مربوط از جمله از طريق برگزاري جلسات و همايش هاي دوره اي.
 • تهيه و تنظيم لوايح جوابيه عنوان ديوان عدالت اداري در موارد شكايت افراد به تصميمات هيات عالي نظارت.
 • تهيه و تدوين برنامه ها و راهكارهاي پيشگيري از تخلفات در نظام اداري كشور ،ارائه آن به مقامات ذيصلاح و پيگيري اجراي آن.

Powered by Tetis PORTAL