امور حوزه رياست، روابط عمومي و امور بين الملل
19 فروردين 1396 15:1:11
وظايف امور حوزه رياست، روابط عمومي و بين الملل
  • برنامه ريزي، هماهنگي و هدايت فعاليت­هاي مربوط به حوزه رياست
  • برنامه ريزي، هماهنگي و هدايت فعاليت­هاي مربوط به حوزه روابط عمومي، ارتباطات و رسانه­ها، انتشارات و تبليغات، مراسم و تشريفات.
  • تهيه اخبار مربوط به اقدامات و فعاليتهاي سازمان و انتشار آنها از طريق وسايل ارتباط جمعي.
  • برقراري حسن ارتباط مردم (خاصه كاركنان دولت) و كاركنان سازمان با مديريتهاي سازمان و سازمانهاي وابسته.
  • پاسخگويي به مطالب منعكس شده در رسانه­هاي عمومي در ارتباط با فعاليت­هاي سازمان با هماهنگي واحدهاي مربوطه.
  • فراهم آوردن موجبات نظرسنجي موردي و ادواري در خصوص مسائل سازمان از كاركنان سازمان، مراجعان و مردم جهت ارائه به مبادي تصميم­گير در سازمان و سازمانهاي وابسته.
  • انجام اقدامات لازم به منظور عضويت سازمان در مجامع بين­المللي فعال در زمينه­هاي مربوط به مسائل اداري و استخدامي و مديريت نظير ErOpA و مؤسسه بين­المللي علوم اداري (iias) در چارچوب سياستهاي جمهوري اسلامي ايران با همكاري و هماهنگي و تشريك مساعي ساير واحدهاي سازمان.
  •  هماهنگي واحدهاي حوزه روابط عمومي و سازمانهاي وابسته به منظور همسو كردن انعكاس سياستهاي سازمان 

Powered by Tetis PORTAL