اداره كل امور مالي و ذيحسابي
19 خرداد 1396 15:18:46
وظايف اداره كل امور مالي و ذيحسابي
 • دستگاه هاي اجرايي بسته به نوع ، شرح وظايف و گستره فعاليت ، واحدي تحت عنوان "اداره امور مالي "و يا "اداره كل امور مالي "را در ساختارخود پيش بيني  و به تصويب مراجع ذيصلاح مي رسانند. از آنجايي كه كليه دستگاههاي اجرايي از بودجه عمومي دولت استفاده مي نمايد و مي بايست نحوه انجام هزينه ها و وصول و ايصال درآمدهاي آنها به موجب قوانين و مقررات مربوطه انجام پذيرد . به موجب ماده (31) قانون محاسبات عمومي كشور احدي از كارمندان رسمي دولت بموجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي با شرح وظايف تعريف شده در قانون بعنوان ذيحساب منصوب و زير نظر رئيس دستگاه اجرايي به انجام وظيفه مشغول مي گردند. باتوجه به مشابهت  و تداخل بسياري از وظايف قانوني ذيحساب با شرح وظايف  پيش بيني شده در ساختار دستگاه هاي اجرايي با پست مدير و يا مدير كل امور مالي ، ذيحساب با قرار گرفتن در جايگاه مذكور و تحت عنوان ذيحساب و مدير امور مالي يا ذيحساب و مدير كل امور مالي نسبت به انجام وظايف محوله اقدام مي نمايد.

  اهم وظايف ذيحسابي و اداره كل امور مالي به شرح زير مي باشد:

  • نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگهداري و تنظيم حسابها بر طبق قانون و ضوابط مقررات و صحت و سلامت آنها
  • نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي
  • نگهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه و سپرده ها و اوراق بهادار
  • نگهداري حساب اموال دولتي و نظارت بر حساب اموال مذكور
  • انجام فرآيند اجرايي عمليات كليه پرداخت هاي سازمان اعم از حقوق و مزاياي پرسنل ، قراردادها و ساير پرداخت ها از محل   اعتبار ات هزينه اي ، طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي و ساير منابع پس از صدور مجوز پرداخت توسط بالاترين مقام دستگاه اجرايي و يا مقام مجاز
  • ثبت و نگهداري حساب كليه درآمدها اعم از عمومي يا اختصاصي
  • تهيه و ارائه بموقع صورت حساب عملكرد ماهانه و نهايي به مراجع ذيصلاح قانوني (ديوان محاسبات كشور و وزارت امور اقتصاد و دارايي)
  • ارائه گزارش تفضيلي به ذينفعان از طريق سامانه هاي الكترونيك و يا نسخ فيزيكي حسب مورد

  *****قوانين و مقررات مرتبط :

  - قانون مديريت خدمات كشوري

  - قانون محاسبات عمومي كشور

  - قانون مالياتهاي مستقيم

  -  قانون ماليات بر ارزش افزوده

  - قانون بودجه سالانه كشور

  - قانون ديوان محاسبات كشور

  - قانون برگزاري مناقصات

  - قانون وصول برخي از درامدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين 

  - قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و الحاق مقررات (الحاق 1 و2) به اين قانون

  - قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران

  - ساير قوانين و مقررات مربوط ، مصوبات هيات محترم وزيران و دستورالعملها و بخشنامه هاي ابلاغي و ....

   


Powered by Tetis PORTAL