خدمات الكترونيك

ميزخدمت

صدور مجوز بكارگيري نيروي قراردادي دستگاههاي اجرايي     

كد: 10031771100    

صدور شناسه بكارگيري نيروي قراردادي دستگاههاي اجرايي

كد: 10031771101  

صدور مجوز استخدام نيروي رسمي و پيماني دستگاههاي اجرايي

كد: 10031771102   

صدور شماره مستخدم نيروي رسمي و پيماني دستگاههاي اجرايي

كد: 10031771103  

نظارت، پايش و تجميع اطلاعات كاركنان دولت 

كد: 10011772000  

ارائه تائيديه نمودار سازماني دستگاه‌هاي اجرائي

كد: 10011774100   

ارائه تائيديه تشكيلات تفصيلي دستگاه‌هاي اجرايي

كد: 10011774101    

ارائه تائيديه تغييرات ساختاري دستگاه هاي اجرائي

كد: 10011774102   

پاسخ به استعلام كارمند بودن مراجعين به دستگاه هاي اجرايي

كد: 10031778100  

صدور مجوز و تاييد صلاحيت مشاوران خدمات مديريت 

كد: 10031779000 

نظارت بر انتصاب اعضا هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري 

كد: 12031780100   

بازنگري و نظارت بر آراء صادره هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري

كد:12031780101     

مديريت فرصت ها و بورس هاي آموزشي خارج از كشور 

كد: 18081781101     

راهبري شوراي توسعه مديريت دستگاه هاي اجرايي 

كد: 10011794000 

نظرسنجي، انتقاد، پيشنهاد و شكايت خدمات سازمان
Powered by Tetis PORTAL