خدمات الكترونيك

امور تخصصي دبيرخانه هيأت عالي نظارت
قوانين و مقررات مربوط به امور سلامت اداري، صيانت از حقوق مردم و دبيرخانه هيأت عالي نظارت

آدرس دبيرخانه


تهران، خيابان‌شهيد‌بهشتي، روبه‌روي خيابان پاكستان، سازمان اداري و استخدامي كشور

صندوق پستي : ۴۳۴۴-۱۵۸۷۵  

كد پستي : ۱۵۸۷۷۷۴۳۹۹

رايانامه: nezarat@arogov.ir

تلفن: 02185352070
Powered by Tetis PORTAL