خدمات الكترونيك

عبارت جستجو
1399/10/229909970906011306 - ابطال ماده ۱۱ و بندهاي ذيل آن از دستورالعمل شماره ۱۴۱۴۹۸ – ۵؍۸؍۹۷ وزير كشور
1399/10/229909970906011306 - ابطال ماده ۱۱ و بندهاي ذيل آن از دستورالعمل شماره ۱۴۱۴۹۸ – ۵؍۸؍۹۷ وزير كشور
1399/10/229909970906011306 - ابطال ماده ۱۱ و بندهاي ذيل آن از دستورالعمل شماره ۱۴۱۴۹۸ – ۵؍۸؍۹۷ وزير كشور
1399/9/299909970906011288 - ​ابطال بخشنامه هاي شماره ب ه م/۹۵۰۱۴ (مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۶) و ب ه م/۵۳۳۵ (مورخ ۲/۲/۱۳۹۷) شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران
1399/9/291175 - وحدت رويه ارزشيابي دوره دو ساله تحصيلي به عنوان مدرك فوق ديپلم كاركنان شركت ملي صنايع پتروشيمي
1399/9/291176 - ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۴۱۶۲؍د؍۲۲۰-۲۳؍۶؍۱۳۹۴ سازمان بازنشستگي كشوري
1399/9/291170 - وحدت رويه اصلاح صندوق بيمه اي از صندوق بازنشستگي كشوري به تأمين اجتماعي
1399/9/291168 - ابطال بخشنامه شماره ۱۴؍۷۱۰-۶؍۵؍۱۳۹۷ معاون توسعه مديريت و منابع وزارت آموزش و پرورش​
1399/9/291176 - ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۴۱۶۲؍د؍۲۲۰-۲۳؍۶؍۱۳۹۴ سازمان بازنشستگي كشوري
1399/9/291171 - ابطال​نامه شماره ۵۱۱۳۳۲؍۹۷-۲۳؍۸؍۱۳۹۷ سازمان بيمه سلامت ايران

آرا اداري و استخدامي ديوان عدالت اداري

Powered by Tetis PORTAL