خدمات الكترونيك

عبارت جستجو
1399/6/169909970906010826 - ابطال بند ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۱۶۱۲۹؍۹۲؍۲۰۰ مورخ ۱۹؍۹؍۱۳۹۲ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور​
1399/6/169909970906010823 - 1- ابطال نامه شماره ۸۲۳۷۱ مورخ ۱۱؍۸؍۱۳۹۵ معاون نوسازي سازمان اداري و استخدامي كشور ۲- ابطال بند ۱ نامه شماره ۶۵۱۰۲۱ مورخ ۲۵؍۱۱؍۱۳۹۷ سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان رضوي​
1399/6/169909970906010824.5 - ابطال بخشنامه شماره ۵۴۳۴۲۰ مورخ ۲۵؍۹؍۱۳۹۸ سازمان اداري و استخدامي كشور​
1399/6/169909970906010826 - ابطال بند ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۱۶۱۲۹؍۹۲؍۲۰۰ مورخ ۱۹؍۹؍۱۳۹۲ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور​
1399/6/169909970906010827 - ابطال جزء ۶ بند (ب) آگهي ثبت نام پنجمين آزمون استخدامي متمركز دستگاههاي اجرايي​
1399/6/169909970906010827 - ابطال جزء ۶ بند (ب) آگهي ثبت نام پنجمين آزمون استخدامي متمركز دستگاههاي اجرايي​
1399/6/169909970906010826 - ابطال بند ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۱۶۱۲۹؍۹۲؍۲۰۰ مورخ ۱۹؍۹؍۱۳۹۲ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور​
1399/6/29909970906010809 - ​ابطال ماده 9 دستورالعمل ساماندهي نيروي انساني دستگاه هاي اجرايي مصوب شوراي عالي اداري به شماره 172556؍206 مورخ 26؍12؍93​
1399/5/269909970906010787 - ​ابطال ماده 6 آيين نامه استخدام پيماني مصوب 1؍6؍68 هيأت وزيران​
1399/5/269909970906010782 - ابطال بخشنامه معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت ورزش و جوانان به شماره 22123/ص مورخ97/8/3

آرا اداري و استخدامي ديوان عدالت اداري

Powered by Tetis PORTAL