خدمات الكترونيك

عبارت جستجو
1400/3/3140009970906010113 - ​ابطال ماده ۱۳ دستورالعمل ساماندهي نيروي انساني دستگاه هاي اجرايي ( موضوع تصويب نامه شماره ۱۷۲۵۵۶؍۲۰۶ مورخ ۲۶؍۱۲؍۱۳۹۳ شوراي عالي اداري)
1400/3/3140009970906010112 - ابطال تبصره (۱) بند ۳۵ آئين نامه اداري و استخدامي اعضاي غير هيأت علمي دانشگاه بوعلي سينا مصوب ۱؍۵؍۹۷ هيأت امنا​
1400/3/3140009970906010111 - ​ابطال بند ۱ از قسمت تذكرات مهم شرايط عمومي از بخش دوم ​شرايط عمومي و اختصاصي استخدام از دفترچه راهنماي ثبت نام هفتمين امتحان مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي(ويژه دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) آبان ۱۳۹۸​
1400/2/27140009970906010098 - ابطال مصوبه جلسه ششم مورخ ۶؍۵؍۱۳۹۹ هيأت اجرايي جذب منابع انساني دانشگاه فردوسي مشهد
1400/2/27140009970906010099.100 - ​ابطال بند (۱) دستورالعمل چگونگي تبديل وضعيت استخدامي مستخدمان خريد خدمت به پيماني (موضوع تصويب نامه شماره ۳۵۹۱؍ت ۱۷۲۹۶ هـ مورخ ۱؍۳؍۱۳۷۸ هيأت وزيران)
1400/2/27140009970906010098 - ابطال مصوبه جلسه ششم مورخ ۶؍۵؍۱۳۹۹ هيأت اجرايي جذب منابع انساني دانشگاه فردوسي مشهد
1400/2/20140009970906010089 - ابطال بخشنامه شماره ۱۳۰۸۷/۲۴۳/د مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۹ و شماره ۸۴۳۹/۲۰۰/د مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۹ سازمان امور مالياتي كشور
1400/2/4140009970906010045 - ۱- ابطال عبارت «قرارداد كار معين» از بخشنامه شماره ۳۸۶۶۱ مورخ ۰۲؍۰۲؍۱۳۹۹ سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور ۲- ابطال «قرارداد كار معين» و رديف «حق مقطع تحصيلي» از جداول بخشنامه شماره ۹۹؍۴۲؍۸۰؍۹۷ مورخ ۲۸؍۰۱؍۱۳۹۷ و شماره ۵؍۴۲؍۸۰؍۹۸ مورخ ۰۶؍۰۱؍۱۳۹۸ مديركل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري گيلان
1400/1/23140009970906010028 - ​ابطال تبصره ۲ ماده ۱۶ آيين نامه اجرايي​ قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانبازان از كارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي​ مصوب سال ۱۳۷۲ (موضوع تصويب نامه شماره ۲۴۵؍۹۸۶۶ه ​مورخ ۲؍۷؍۱۳۷۳ هيأت وزيران) ​
1400/1/21140009970906010021.2 - ​۱- ابطال ​ماده ۱۳ تصويبنامه شماره ۲۸۲۱۲؍ت۲۰۴۷۴هـ مورخ ۳؍۷؍۷۹ هيأت وزيران و ۲- ابطال كل تصويب نامه شماره ۴۴۹۶۱؍ت؍۵۵۴۴۷هـ - ۲۸؍۴؍۹۹ هيأت وزيران

آرا اداري و استخدامي ديوان عدالت اداري

Powered by Tetis PORTAL