مصوبات هيأت وزيران
1400/2/21 تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 17799/ت 58708 ه به تاريخ 1400/02/21 در خصوص اصلاح تصويبنامه شماره 8013/ت58708ه مورخ 1400/1/29 ​
1400/2/7تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 12514/ت 57847 ه به تاريخ 1400/02/07 در خصوص آيين نامه اجرايي نحوه بازنشستگي جانبازان
1400/2/6 تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 11411/ت 52612 ه به تاريخ 1400/02/05 در خصوص منشور اخلاقي و اداري و اخلاق حرفه‌اي كارگزاران
1400/2/4 تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 10674/ت 58680 ه به تاريخ 1400/02/04 در خصوص ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1400 كل كشور
1400/1/29 تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 8013/ت 58708 ه به تاريخ 1400/01/29 در خصوص ضريب افزايش حقوق شاغلان و بازنشستگان و وظيفه بگيران و مشتركان صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح و ساير صندوق هاي بازنشستگي در سال ۱۴۰۰-و ضريب افزايش حقوق اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و قضات
1400/1/24 تصويب‌نامه هيأت وزيران به شماره 6321/ت 58582 ه به تاريخ 1400/01/24 در خصوص اصلاح تبصره (2) ماده (3) آيين‌نامه اجرايي بند (ت) ماده (8) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
1399/12/18 تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 149630/ت 58057 ه به تاريخ 1399/12/18 در خصوص فوق‌العاده سختي كار و كار در محيط‌هاي غيرمتعارف
1399/12/6 تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 143092/ت 58509 ه به تاريخ 1399/12/06 در خصوص اجراي حكم بند (و) تبصره (2) قانون بودجه سال 1399 كل كشور

Powered by Tetis PORTAL