خدمات الكترونيك

ماهيت دستگاه
1399/12/161947 - ​ابطال نامه شماره ۳۶۹۶۳-۸؍۳؍۱۳۹۲ مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
1399/12/161928.9 - وحدت رويه صلاحيت رسيدگي ديوان به دادخواست اشخاص به طرفيت ستاد اجرايي فرمان امام(ره)
1399/12/109909970906011466 - ۱- ابطال كل بخشنامه شماره ۱۹۲۷۴ مورخ ۲۰؍۲؍۹۴ وزير كشور ۲- ابطال بخشنامه شماره ۲۷۳۲۵ مورخ ۹؍۳؍۹۵ وزير كشور ۳- ابطال نامه شماره ۴۰۰۸۸ مورخ ۱۵؍۸؍۹۵
1399/12/109909970906011456.58 - ابطال بخشنامه شماره ۱۵۲۳۴۴ مورخ 98/8/21 مدير كل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
1399/12/21809 - ​ابطال شق ۵ از بند ۹ بخشنامه شماره ۶۴۳۳۵۶-۶؍۵؍۱۳۹۵ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
1399/11/59909970906011343 - ابطال بخشنامه شماره ۵۹۳۷۲ – ۶؍۱۱؍۹۸ سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور و ابطال فرم قرار داد مدت معين مسئول امور مالي؍ فني تمام وقت (مشترك)
1399/11/41601 - وحدت رويه صلاحيت هيأت هاي تشخيص و حـل اختلاف اداره كار در مورد كاركنان شركت پتروپارس
1399/10/301671 - ​ابطال ​تبصره (۳) ماده (۳) آيين‌نامه‌ استخدامي اعضاي غير هيأت علمي پژوهشگاه مواد و انرژي
1399/10/231511.2 - وحدت رويه عدم توجه دعوي كاركنان شركت هاي مستقل تابعه وزارت نيرو به طرفيت آن وزارتخانه
1399/10/231511.2 - وحدت رويه عدم توجه دعوي كاركنان شركت هاي مستقل تابعه وزارت نيرو به طرفيت آن وزارتخانه
1399/10/189909970906011368 - ابطال​تبصره ماده ۵ آيين نامه استخدامي جهاد دانشگاهي مصوب هيأت امنا
1399/9/251507 - وحدت رويه عدم الزام شركت مخابرات كردستان به پرداخت حق بيمه مدت بورسيه
1399/8/20970 - وحدت رويه شمول​قانون كار​بر دعاوي بين شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و پرسنل شاغل در آن
1399/8/20968 - وحدت رويه تكميل فرايند استخدام و صدور ابلاغ رسمي قطعي با توجه به سابقه ايثارگري انجمن آثار و مفاخر فرهنگي
1399/7/8853.4 - ابطال آيين نامه استخدامي كاركنان شهرداري هاي كشور موضوع تصويب نامه شماره ۶۴۰۱۸؍ت۲۵۳۴۲-۱۴؍۱۲؍۱۳۸۱ هيأت وزيران
1399/6/319909970906010853 - ۱- ابطال عبارت . . .هيأت مديره و بازرس صندوق توسط مديرعامل راه آهن انتخاب مي شود. از مصوبه‌ي شماره ۱۰۴۶۴؍ت ۲۱۳ هـ مورخ ۱۲؍۷؍۱۳۷۲ هيئت وزيران به عنوان اصلاح ماده ۴۹ آيين نامه استخدامي شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران ؛ ۲- ابطال قسمت بين الهلالين بند ۱ ماده ۴ وماده ۱۴ اساسنامه‌ مؤسسه‌ صندوق پس‌انداز كاركنان راه آهن جمهوري اسلامي ايران
1399/6/25817 - وحدت رويه ماهيت بانك تجارت
1399/6/4721.722 - وحدت رويه كاركنان حوزه علميه نيز داراي قوانين و مقررات استخدامي خاص خود محسوب مي‌شوند
1399/6/4745 - وحدت رويه دولتي يا غير دولتي بودن فروشگاه زنجيره اي رفاه
1399/5/269909970906010782 - ابطال بخشنامه معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت ورزش و جوانان به شماره 22123/ص مورخ97/8/3
1399/5/21717 - وحدت رويه تبديـل وضعيت استخـدامي از قراردادي به رسمي ايثارگران
1399/5/21716 - وحدت رويه عدم شمول دريافت فوق العاده اشتغال خارج از كشور در مامكوريت هاي ثابت كاركنان
1399/5/149909970906010771 - ابطال بندهاي 4 و 5 دستورالعمل شماره 8 روابط كار ابلاغي شماره 85558 مورخ 88/8/14 روابط كار
1399/5/149909970906010768.9 - ابطال بخشنامه شماره 81672 مورخ 95/5/11 وزير تعاون ، كار و رفاه اجتماعي
1399/5/69909970906010757 - تقاضاي ابطال مصوبه 31383/206 مورخ 90/12/07 شوراي عالي اداري
1399/4/17553 - ابطال بخشنامه هاي شماره 20035-18؍12؍1381 و 20634-30؍2؍1382 مدير اداري و مالي بنياد بتن ايران
1399/3/189909970906010091 - ابطال ماده 1 آئين نامه اجرايي ارتقا بهره وري كاركنان باليني نظام سلامت مورخ 88/10/20
1399/3/13394.395 - وحدت رويه تفاوت تطبيق و افزايش فوق العاده كارمندان سازمان توسعه تجارت ايران
1399/2/30344 - ابطال مكاتبه هاي شماره 25607؍232؍ص-20؍12؍1391 و 7258؍230؍د-22؍3؍1392 سازمان امور مالياتي كشور
1398/11/79809970906010785.868 - ابطال مصوبه شماره 1682488 مورخ 96/11/17 شوراي عالي اداري و بخشنامه هاي تابع شماره 56881 مورخ 97/02/11 و شماره 65613 مورخ 97/02/18 و 56990 مورخ 97/02/11
1398/8/299809970906010551 - ابطال ابلاغيه شماره 200640 مورخ 97/04/26 سازمان اداري واستخدامي كشور
1398/8/259809970906010532.539 - ابطال تصميم اداري سازمان اداري و استخدامي كشور طي نامه شماره 251954 مورخ 20؍5؍97
1398/7/109809970906010349 - ابطال تصميم نامه هاي شماره 1078-د مورخ 6؍4؍96 و 20917-د مورخ 13؍3؍96 معاونت برنامه ريزي و توسعه مديريت شركت شهركهاي صنعتي استان قم
1398/4/299809970906010127 - ابطال شيوه نامه « موافقت با بازنشستگي پيش از موعد كارمندان » مصوب شوراي معاونين وزارت نفت ، مورخ 96/12/14 ، موضوع ابلاغيه هاي شماره 4014/ص/م مورخ 96/12/20 و اصلاحيه شماره 4024/ص/م مورخ 96/12/21
1398/3/21507 - ابطال ​بخشنامه شماره 144؍43-7؍2؍1367 مديركل دفتر امور توليد و صنعتي سازمان امور اداري و استخدامي كشور
1398/2/17183 - ابطال بخشنامه شماره 191536؍91-2؍10؍1391 مديركل ثبت شركتها و مؤسسات غير تجاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
1397/10/309709970906010349 - ابطال مصوبه شماره 1682488 مورخ 96/11/17 شوراي عالي اداري و نامه شماره 65613 مورخ 97/2/18 رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور
1397/10/199709970906010340 - ابطال بند (1) بخشنامه شماره 60/226268 – 96/10/12 مدير كل دفتر نظارت امور معدني وزارت صنعت ، معدن و تجارت در مورد شرايط داوطلبين عضويت در هيأت مديره​
1397/10/119709970906010328 - ابطال تصميم شماره 829-96/8/3 هيأت عالي نظارت بر هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري موضوع نامه شماره : 1475361 – 96/8/6 در خصوص نحوه پاسخگويي به درخواست هاي سازمان بازرسي كل كشور
1397/9/179709970906010307 - ابطال بند يك مصوبه شماره 206/581 مورخ 89/10/27 شوراي عالي اداري از تاريخ تصويب آن به لحاظ خروج از حدود اختيار و مغايرت با قوانين موضوعه
1396/12/151272 - ابطال بخشنامه شماره ت ه م/363701-1390/10/11 وزارت نفت
1396/9/29206 - ابطال تفاهم نامه بين سازمان ثبت احوال و سازمان ثبت اسناد و يا الزام به پرداخت هزينه هاي ايجادشده بر مبناي نظرات مراجع تقليد
1396/9/29205 - ابطال بخشنامه شماره191536/91 مورخ 91/10/2 سازمان ثبت اسناد واملاك كشور
1396/8/30190 - ابطال مصوبه مورخ 24/12/93 موضوع نامه شماره 2/22/1781 مورخ94/1/16
1396/8/23817 - ابطال نامه شماره 160454/28801-1394/12/5 معاونت حقوقي رئيس جمهور
1396/6/29123 - ابطال بخشنامه 8600/30/83 / م مورخ 83/12/4 به دليل مغايرت با نص صريح ماده 48 قانون مديريت خدمات كشوري
1396/6/28602 - ابطال مصوبه شماره 48893/206-1394/4/6 شوراي عالي اداري


Powered by Tetis PORTAL