خدمات الكترونيك

حقوق و مزايا
1400/2/4140009970906010045 - ۱- ابطال عبارت «قرارداد كار معين» از بخشنامه شماره ۳۸۶۶۱ مورخ ۰۲؍۰۲؍۱۳۹۹ سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور ۲- ابطال «قرارداد كار معين» و رديف «حق مقطع تحصيلي» از جداول بخشنامه شماره ۹۹؍۴۲؍۸۰؍۹۷ مورخ ۲۸؍۰۱؍۱۳۹۷ و شماره ۵؍۴۲؍۸۰؍۹۸ مورخ ۰۶؍۰۱؍۱۳۹۸ مديركل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري گيلان
1400/1/21140009970906010021.2 - ​۱- ابطال ​ماده ۱۳ تصويبنامه شماره ۲۸۲۱۲؍ت۲۰۴۷۴هـ مورخ ۳؍۷؍۷۹ هيأت وزيران و ۲- ابطال كل تصويب نامه شماره ۴۴۹۶۱؍ت؍۵۵۴۴۷هـ - ۲۸؍۴؍۹۹ هيأت وزيران
1400/1/16140009970906010013 - ​ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲؍ت۵۴۰۵۷- ۲۱؍۷؍۹۵ هيأت وزيران
1399/12/191963.4 - ابطال دستورالعمل شماره ۳ اداره كل تنظيم و نظارت بر روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موضوع نامه شماره ۲۸۱۰۵-۲۲؍۳؍۱۳۸۷​ ​
1399/12/191956.7 - ​ابطال بخشنامه شماره ۸۰؍۹۸؍۲۰۰-۲۷؍۸؍۱۳۹۸ سازمان امور مالياتي كشور​ ​
1399/12/191960 - ابطال نامه شماره ۱۲۶۲۲۸-۱۹؍۳؍۱۳۹۷ رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور ​
1399/12/191934 - ابطال بخشنامه شماره ۲۲۳۵۵۵-۳؍۱۱؍۱۳۹۷ وزير آموزش و پرورش
1399/12/121880 - ابطال ماده ۱۷ آيين نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق العاده ويژه روسا و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حكومتي
1399/12/109909970906011456.8 - ابطال بخشنامه شماره ۱۵۲۳۴۴ مورخ 98/8/21 مدير كل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
1399/12/21860 - وحدت رويه افزايش اعمال معافيت هاي مالياتي بر سقف خالص دريافتي تعيين شده (سه برابر حداكثر حقوق موضوع ماده ۳ مصوبه ۶۴۷۴۴۴-۱۱؍۵؍۱۳۹۵ از سوي شوراي حقوق و دستمزد)
1399/11/281840.3 - وحدت رويه پرداخت فوق العاده كار با اشعه از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶ به كاركنان دانشگاه هاي علوم پزشكي و پرداخت مابه التفاوت آن مطابق قانون حفاظت در برابر اشعه
1399/11/281774 - ابطال نامه شماره ۹۰۰؍۶۲۳؍۹۰۰۰-۲۱؍۱؍۱۳۹۸ معاونت راهبردي قوه قضاييه
1399/11/281773 - ۱- ابطال نامه شماره ۶۵۱۰؍۹۰؍۲۲۲-۲۲؍۳؍۱۳۹۰ سازمان اداري و استخدامي كشور ۲- ابطال بخشنامه شماره ۱۷۹۰۸۹-۷؍۹؍۱۳۹۸ معاون توسعه مديريت و منابع وزارت كشور
1399/11/289909970906011452 - نامه شماره ۵۸۰؍۴۲؍۸۰؍۹۸ مورخ ۱۸؍۳؍۱۳۹۸ مديركل دفتر شهري استانداري گيلان (تسري امتيازات ايثارگران به كارمندان ايثارگر شهرداري)
1399/11/279909970906011390.1427 - ۱- ابطال نامه شماره ۷۶۱۷۲۰ مورخ ۲۷؍۱۲؍۱۳۹۸ سازمان اداري و استخدامي كشور ۲- بخشنامه شماره ۲۴۵۷۶۳ مورخ ۲۰؍۵؍۱۳۹۹ رييس سازمان اداري و استخدامي كشور ۳- ابطال بخشنامه شماره ۱۰۳۳۰۲ مورخ ۱۰؍۳؍۱۳۹۹ سازمان برنامه و بودجه كشور
1399/11/141701 - ابطال بخشنامه شماره ت هـ م؍۵۵۹۸۱۱-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۷ اداره كل تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي وزارت نفت
1399/11/71630 - اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ و رفع تعارض بين آراء شماره ۱۰۰-۱۸؍۳؍۱۳۸۹ و ۱۰۵۰-۳۱؍۶؍۱۳۹۳ هيأت عمومي ​از يك سو با رأي شماره ۱۸۱۳ الي ۱۸۱۵-۱۳؍۹؍۱۳۹۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از سوي ديگر
1399/11/79909970906011348 - اعتراض و تقاضاي ابطال بندهاي (ب) و (ز) از قسمت هاي ۴ و ۵ بخشنامه {دستورالعمل} شماره ۴۰۴۵/۳۵۰ مورخ98/3/13
1399/11/59909970906011343 - ابطال بخشنامه شماره ۵۹۳۷۲ – ۶؍۱۱؍۹۸ سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور و ابطال فرم قرار داد مدت معين مسئول امور مالي؍ فني تمام وقت (مشترك)
1399/11/41724 - ابطال مصوبه شماره ۱۵۰۲۷؍ت۵۳۷۴۲هـ-۱۲؍۲؍۱۳۹۶ هيأت وزيران
1399/11/41604 - وحدت رويه اختيار كاهش فوق‌العاده ويژه مندرج در احكام كارگزيني
1399/11/41600 - وحدت رويه پرداخت فوق العاده ويژه بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري به كاركنان بازنشسته استانداري مازندران
1399/10/301590 - ​ابطال بخشنامه‌ي شماره ۸۰۹۲۲۸-۵؍۸؍۱۳۹۵ سازمان اداري و استخدامي كشور و ابطال صورتجلسه‌ شماره ۳۱۰۱؍۹۰؍۲۲۰-۱۴؍۲؍۱۳۹۰ سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
1399/10/301471.2 - وحدت رويه احتساب اضافه كار در پاداش پايان خدمت كاركنان بنياد مسكن
1399/10/249909970906011322 - ابطال بند (۳) بخشنامه شماره ۹۱/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالياتي كشور مورخ98/10/30
1399/10/249909970906011321 - ابطال بند اول بخشنامه شماره ۳۳۳۲۵/۲۰/د سازمان امور مالياتي كشور (معاونت ماليات هاي مستقيم) مورخ92/11/15
1399/10/201375 - اعمال ماده ۹۱ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره ۵۶۷-۲۱؍۳؍۱۳۹۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري​
1399/10/161444.5 - ابطال​بند ۷ صورتجلسه شماره ۱؍۱۷۹۵۳-۲۱؍۴؍۱۳۹۶ شهرداري ايلام
1399/10/161735 - ابطال ​بخشنامه‌ي شماره ۱۸۳۰۲-۱۲؍۱؍۱۳۹۴ مدير كل تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي وزارت نفت و قسمت آخر بخشنامه‌ي شماره ۷۸۵۹۰-۲۵؍۲؍۱۳۹۸ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت
1399/10/161654.5 - وحدت رويه استحقاق مشمولين قانون استخدام كشوري از مزاياي قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي
1399/10/131418.9 - وحدت رويه تكليف به پرداخت فوق العاده سختي شرايط محيط كار تامين اجتماعي از سال 93
1399/10/131294 - وحدت رويه محاسبه و پرداخت مابه التفاوت كاركرد ۳۰ و ۳۱ روز طي شش ماهه نخست سال
1399/10/91288 - وحدت رويه استرداد حق بيمه پرداخت شده به تأمين اجتماعي توسط بيمه شده
1399/10/91649.53 - وحدت رويه امكان اجراي مصوبه هيأت وزيران قبل از تأمين اعتبار آن از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي فاقد وجاهت قانوني است
1399/10/91283.5 - وحدت رويه پرداخت وجه مرخصي مناطق محروم كاركنان دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
1399/10/61443 - ​ابطال​بند ۵​بخشنامه شماره ت ه م؍۸۱۱۳۶-۲۸؍۲؍۱۳۹۸ وزارت نفت
1399/10/61224.5 - وحدت رويه احتساب اضافه كار در پاداش پايان خدمت كاركنان وزارت جهاد كشاورزي
1399/10/61211 - ابطال مصوبه شماره ۸۶۰۷۵؍ت۵۶۸۸۱هـ-۹؍۷؍۱۳۹۸ هيأت وزيران
1399/9/259909970906011275 - ۱-​ابطال تصويب نامه شماره ۲۵۱؍ت۱۱۱هـ ​مورخ ۱؍۴؍۱۳۷۰ هيات وزيران ۲- ابطال كل تصويب نامه شماره ۱۵۱۳۳۹؍ت۵۷۴۴۲هـ مورخ ۲۷؍۱۱؍۱۳۹۸ ​ و​۳- ​ابطال بخشنامه شماره ۲۳۶۳۶۹-۳؍۱۲؍۹۸ وزارت كشور
1399/9/259909970906011274 - ابطال تبصره ماده ۵ آيين نامه شماره ۴۲۹۶۹؍ت۵۵۴۱۷ مورخ ۱۳؍۴؍۹۹ هيأت وزيران ​ ​
1399/9/251151 - وحدت رويه معافيت پرداخت انتقال كسورات ايثارگران و فرزندان شهداء و آزادگان طبق بند (خ) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه
1399/9/251144 - ابطال بند ۳ نامه شماره ۵؍۱۱۰۰؍۲۲۱۲-۱۲؍۳؍۱۳۹۷ معاونت نيروي انساني ستاد كل نيروهاي مسلح
1399/9/251140 - ابطال ماده ۱ مصوبه ۸۲۰۳؍ت۵۶۴۹۰هـ-۳۱؍۱؍۱۳۹۸ هيأت وزيران
1399/9/181088 - وحدت رويه اصل بر شمول قانون مديريت خدمات كشوري بر نيروهاي كار معين
1399/9/121026 - اعمال ماده ۹۱ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأي شماره ۵۵۹-۲۵؍۸؍۱۳۹۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري​
1399/9/121023.4 - وحدت رويه برقراري فوق العاده كار با اشعه
1399/9/89909970906011154.1177 - ​ابطال بخشنامه شماره ۳۱۹۴۰۹؍۹۸ مورخ ۱۳؍۰۷؍۱۳۹۸ معاون توسعه و مديريت منابع دانشگاه علوم پزشكي مشهد
1399/8/179909970906011125 - ۱-​ابطال​بند ۶ - ۸ بخشنامه حقوق و مزاياي سال ۹۸ شركتهاي وابسته به وزارت نيرو ۱۰۰؍۵۰؍۱۴۳۸۰؍۹۸مورخ ۱۸؍۲؍۹۸ ؛ ۲- ابطال بند ۱۰ بخشنامه بازنشستگي اختياري به شماره ۱۰۰؍۵۰؍۱۲۴۰۰؍۹۹ مورخ ۷؍۲؍۹۹​
1399/8/79909970906011095 - ۱- ابطال كل تصويب نامه شماره ۷۶۲۹۴؍ت۳۶۰۹۵هـ - ۱۰؍۴؍۸۸ و ۲- ابطال عبارت​فهرست مناطق كمتر توسعه يافته براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته موضوع بند (۱) تصويب نامه شماره ۷۶۲۹۴؍ت۳۶۰۹۵ هـ مورخ ۱۰؍۴؍۱۳۸۸ از تصويب نامه شماره ۲۴۳۸۵؍ت۵۶۱۶۵ هـ - ۱؍۳؍۹۸ هيأت وزيران
1399/8/79909970906011092 - ابطال نامه شماره ۱۰۲۸۳ – ۱۶؍۳؍۹۵ مديركل دفتر نوسازي، تحول اداري و فناوري اطلاعات سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور​
1399/8/59909970906010899 - ابطال نامه شماره ۱۰۰۰۸۷ مورخ 98/6/3 و نامه شماره ۱۴۰۸۳۴ مورخ 98/8/1 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ابطال نامه شماره ۱۴۵۷۹۹/۲۰/۹۸۲ مورخ 98/9/10 اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان تهران
1399/7/149909970906010868.869 - ابطال بخشنامه ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه كشور​
1399/7/8852 - ابطال بخشنامه شماره ۴۳۲۳۸؍۹۱؍۲۲۰-۲۸؍۱۱؍۱۳۹۱ معاونت راهبردي منابع انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور موضوع فوق العاده سختي شرايط كار و كار در محيط هاي غير متعارف پست هاي سازماني سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور و نامه شماره ۸۰۹۲۲۸-۵؍۸؍۱۳۹۵ معاونت نوسازي اداري سازمان اداري و استخدامي كشور موضوع امتياز فوق العاده شرايط سختي كار، شرايط محيط كار پست هاي سازماني سازمان ملي استاندارد
1399/7/8855.868 - وحدت رويه افزايش كمك هزينه عائله مندي برابر شاغلين و كارمندان بازنشسته سازمان تأمين اجتماعي
1399/7/8851 - ۱- ابطال بند۴​نامه شماره ۹۲۱۸؍۹۳؍۲۲۵-۷؍۷؍۱۳۹۳ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ۲- ابطال بند ۵-۵ دستورالعمل اجرايي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري موضوع فوق العاده سختي كار و كار در محيط هاي غير متعارف كاركنان صنعت آب و برق به شماره ۱دح م ك؍ن پ ح م-۱؍۷؍۱۳۹۲ تجديدنظر شده در تاريخ ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۲ منضم به دستورالعمل مذكور به شماره ۲۲۵۵۴؍۱۹۰؍۹۲-۲۴؍۱۲؍۱۳۹۲ معاون تحقيقات، منابع انساني و پشتيباني وزارت نيرو
1399/7/79909970906010860 - ابطال جدول حقوق و مزاياي كارگران مشمول قانون كار در كارگاه هاي فاقد طرح طبقه بندي مشاغل.
1399/7/1843 - ابطال مصوبات شماره ۱۹۶۴۶؍۹۶؍۵؍ش-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۶، ۸۴۶۵؍۹۷؍۵؍ش-۲۳؍۵؍۱۳۹۷ و تبصره ۱۵ شماره ۲۳۰۰۰؍۹۷؍۵؍ش-۲۶؍۱۲؍۱۳۹۷ شوراي اسلامي شهر مشهد ​
1399/6/25819.820 - وحدت رويه پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان طرحي از محل بودجه جاري دستگاه ها
1399/6/18753 - وحدت رويه پرداخت كمك هزينه مهد كودك
1399/6/169909970906010823 - 1- ابطال نامه شماره ۸۲۳۷۱ مورخ ۱۱؍۸؍۱۳۹۵ معاون نوسازي سازمان اداري و استخدامي كشور ۲- ابطال بند ۱ نامه شماره ۶۵۱۰۲۱ مورخ ۲۵؍۱۱؍۱۳۹۷ سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان رضوي​
1399/6/4742 - وحدت رويه اعتراض به نحوه محاسبه پاداش و سنوات و ذخيره مرخصي محل خدمت نيروي شركتي در دانشگاه علوم پزشكي
1399/5/28723 - وحدت رويه الزام به محاسبه و اعمال فوق العاده جذب مصوبه هيأت امناء موضوع حقوق كاركنان غير هيأت علمي
1399/5/21716 - وحدت رويه عدم شمول دريافت فوق العاده اشتغال خارج از كشور در ماموريت هاي ثابت كاركنان
1399/5/21691 - اعمال ماده ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأي شماره ۲۷۶۰ الي ۲۷۶۲-۲۶؍۹؍۱۳۹۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري​
1399/5/21689 - وحدت رويه شمول يا عدم شمول مزاياي قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب ۷؍۱۲؍۱۳۶۷ به كاركنان رسمي و ثابت جمعيت هلال احمر
1399/5/14622 - وحدت رويه عدم درج شهرستان ايلام در فهرست نقاط شهري مشمول مزاياي قانون جذب نيروي انساني به مناطق محروم و دورافتاده جنگي
1399/5/14623 - وحدت رويه عدم پرداخت فوق العاده ارزي اشتغال خارج از كشور به اشخاص فاقد پست ثابت سازماني
1399/5/149909970906010772 - ابطال بخشنامه شماره 107143 مورخ 7؍3؍97 سازمان اداري و استخدامي كشور
1399/4/289909970906010726 - ابطال نامه شماره 225006 مورخ 31؍4؍98 رييس امور مديريت مشاغل و نظام هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور و ابطال مصوبه شماره 144206؍ت 53143 هـ مورخ 18؍11؍95 هيأت وزيران
1399/4/289909970906010725 - ابطال بخشنامه به شماره 127481؍60 مورخ 6؍5؍98 مدير كل منابع انساني و رفاه سازمان صنعت ، معدن و تجارت
1399/4/3490.491 - وحدت رويه عدم پرداخت ما به تفاوت حق جلسات اعضاي شوراي شهر
1399/4/3486 - ابطال مصوبه جلسه مورخ 13؍12؍1396 شوراي اسلامي شهر اصفهان در خصوص پرداخت پاداش ارفاقي در زمان بازنشستگي به كاركنان شهرداري
1399/4/3483.484 - وحدت رويه پرداخت مابه تفاوت ريالي فوق العاده خارج از كشور
1399/3/319909970906010156.642 - 1- ابطال و حذف عبارت «در سال 1397» واقع در خط دوم بند 7 تصويب نامه شماره 14896؍ت55313هـ مورخ 16؍2؍1397هيأت وزيران 2- ابطال و حذف عبارت «آخرين» و «در سال 1397» واقع در خط دوم بند 7 و عبارت «آخرين» و «سال 1397» واقع در خط دوم بند 8 تصويبنامه شماره 8724؍ت56485هـ مورخ 31؍1؍1398 هيأت وزيران.3- ابطال نامه شماره249615 مورخ 11؍51؍398 سازمان اداري و استخدامي كشور
1399/3/319909970906010146 - ابطال تصويبنامه شماره 76294؍ت 36095 هـ مورخ 10؍4؍1388 هيأت وزيران در خصوص پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
1399/3/27469 - وحدت رويه پرداخت فوق العاده و درج در حكم كارمندان سازمان دامپزشكي و زندانها
1399/3/259909970906010117 - ابطال نامه شماره 152195؍97؍900–19؍10؍97 سازمان بهزيستي كشور ​
1399/3/189909970906010083 - ابطال مصوبه شماره 86075؍ت؍56881 هـ مورخ 9؍7؍98 هيأت وزيران
1399/3/13398.399 - وحدت رويه شمول قانون كار بر دهياران
1399/3/13394.395 - وحدت رويه تفاوت تطبيق و افزايش فوق العاده كارمندان سازمان توسعه تجارت ايران
1399/3/13393 - ابطال نـامه هاي شمـاره 333752-7؍7؍1397 رئيس امـور مـديريت مشاغل و نظام هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي و 326537-19؍7؍1398 معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور
1399/2/30342.343 - وحدت رويه پرداختي هاي ارزي و هر نوع پرداختي كه مربوط به كار بر روي شناور مي باشد جزو دستمزد پايه محسوب نمي شود و قابل احتساب در مزاياي پايان كار نيست
1399/2/30348 - وحدت رويه پرداخت عيدي سال هاي اسارت
1399/2/23320.322 - وحدت رويه عدم برقراري و پرداخت حقوق و مزاياي مدارك غير رسمي در احكام كارگزيني و حقوق بازنشستگي
1399/2/23319 - ابطال بند 2 مصوبه شماره 5700؍ت54024هـ-26؍1؍1396 هيأت وزيران
1399/2/9249 - اصلاح رأي شماره 2727-4؍10؍1398 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري​
1398/12/279809970906012069 - ابطال بند 1 مصوبه شماره 1658 مورخ 87/12/28 هيأت مديره شركت ملّي نفت
1398/12/79809970906011066 - ابطال بند 2 ابلاغ شماره 43399 مورخ 95/3/10 مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
1398/12/63340 - وحدت رويه تاريخ تعلق فوق العاده ايثارگري موضوع بند 2 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري در تاريخ 95/11/10
1398/11/309809970906011038 - ابطال دستورالعمل شماره 1777؍ص؍م مورخ 24؍5؍1395 وزارت نفت و مصوبه‌ي شماره 5700؍ت 54204 هـ مورخ 26؍1؍1396 هيئت وزيران
1398/11/293335 - ابطال تبصره 38 مصوبه مورخ 16؍12؍1393 شوراي اسلامي شهر كاشان
1398/11/293330 - وحدت رويه الزام سازمان تأمين اجتماعي به پرداخت پاداش و حق سنوات خدمتي
1398/11/293328 - ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه شماره 100؍50؍21388؍94-8؍4؍1394 و فراز پاياني ماده 10 بخشنامه شماره 100؍50؍14380؍98-18؍2؍1398 وزير نيرو
1398/11/289809970906011026 - ابطال بند (2) دستورالعمل اجرايي شماره 25؍1354؍05؍6؍ن مورخ 20؍11؍1389 ستاد كل نيروهاي مسلح
1398/11/269809970906010993 - ابطال نامه‌ي شماره 1275875 مورخ 24؍4؍1396 و ابطال نامه‌ي شماره 1320671 مورخ 16؍5؍1396 سازمان اداري و استخدامي كشور
1398/11/169809970906010988 - ابطال بند 8 نامه شماره954920 مورخ 22؍10؍95 سازمان اداري و استخدامي كشور
1398/11/169809970906010986 - ابطال نامه‌ي شماره 140853؍222 مورخ 7؍2؍1389 و نامه‌ي شماره 63335؍10؍200 مورخ 25؍7؍1388 سرپرست امور نظام هاي جبران خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور سازمان اداري و استخدامي كشور
1398/11/153160.61 - ابطال بخشنامه شماره 56234؍500؍530-16؍11؍1397 بنياد شهيد و امور ايثارگران
1398/11/153153.58 - ابطال بخشنامه شماره 3336؍200-7؍3؍1397 شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران​
1398/10/309809970906010735 - ابطال بخشنامه هاي شماره 1113776 مورخ 22؍1؍1396 (مصوبه مورخ 24؍12؍1395 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني) و 1130740 مورخ 2؍2؍1396 سازمان اداري و استخدامي كشور
1398/10/309809970906010759 - ابطال بند 1-7 دستورالعمل صندوق تأمين آتيه كاركنان صنعت نفت و بند 4 مجموعه مقررات اداري و استخدامي كارمندان شركت نفت
1398/10/242978 - ابطال تبصره ماده 2 « آيين نامه اجرايي بند (ج) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 كل كشور» موضوع تصويب نامه شماره 12154؍ت55257هـ-16؍2؍1397 هيأت وزيران
1398/10/242975 - ابطال نامه شماره ت هـ م؍288374-23؍6؍1393 مديركل تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي شركت ملي نفت ايران
1398/10/242973 - وحدت رويه احتساب فوق العاده اضافه كار در پاداش پايان خدمت كاركنان سازمان ميادين و ميوه و تره بار شهرداري تهران
1398/10/172920 - ابطال ​ماده 15 آيين نامه اجرايي قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز، از كارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي موضوع مصوبه شماره 9866؍ت245هـ-2؍7؍1373 هيأت وزيران
1398/10/172918 - وحدت رويه احتساب فوق العاده اضافه كاري و تعطيل كاري در پاداش پايان خدمت و تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به شكايات كارگران رسمي مشمول قانون كار شهرداري
1398/10/172917 - وحدت رويه در خصوص الزام و يا عدم الزام دستگاه اجرايي به استرداد (پذيرش و دريافت) يا عدم استرداد پاداش پايان خـدمت جـانبازاني كه قبل از لازم الاجـرا شدن قانون بـرنامه ششم اعـاده به خـدمت شده اند
1398/10/102898 - وحدت رويه الزام شهرداري به پرداخت مابه التفاوت ناشي از كاهش حقوق به جهت تبديل وضعيت استخدامي از قراردادي به رسمي
1398/9/309809970906010659 - ابطال مصوبه افزايش پلكاني حقوق سال (1397) موضوع مصوبه شماره 14896؍ت55313هـ - 16؍2؍97 هيئت وزيران
1398/9/309809970906010643 - ابطال بخشنامه‌ي شماره 577504 مورخ 19؍10؍1397 سازمان اداري و استخدامي كشور
1398/9/262764 - وحدت رويه اعاده به خدمت جانبازان بازنشسته با 30 سال سابقه كاري جهت تكميل خدمت 35 ساله
1398/9/199809970906010601 - تقاضاي ابطال بند (ب) از رديف 2 مصوبات كميته سرمايه انساني وزارت نيرو در جلسه شماره 47 مورخ 15؍12؍96
1398/9/189809970906010584 - ابطال بند (2-1) نامه‌ي شماره 37988؍66؍1662؍كلي؍13؍96 مورخ 9؍10؍1396 نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران
1398/9/122670 - ابطال نامه شماره 2030؍14-16؍3؍1394 معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند
1398/9/69809970906010572 - ابطال دستورالعمل شماره 3356؍400؍95 مورخ 6؍2؍95 سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور
1398/9/69809970906010571 - ابطال بند 6 بخشنامه شماره53355 مورخ 2؍10؍97 سازمان اداري واستخدامي كشور
1398/9/69809970906010569-570 - ابطال مصوبه شماره 685؍ت 30365 هـ مورخ 16؍1؍1383 هيأت وزيران
1398/9/69809970906010568 - ابطال بخشنامه شماره 18160 مورخ 20؍4؍1397 مديركل دفتر نوسازي تحول اداري و فناوري اطلاعات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور
1398/9/69809970906010567 - اصلاح تاريخ بخشنامه هاي14593؍200 و 1؍14593؍200 تاريخ 21؍2؍88 معاونت توسعه و سرمايه انساني و مصوبات 124320؍ت و 47022؍هـ تاريخ 21؍6؍90 و 2941؍ت 50071 هـ تاريخ20؍1؍93 هيأت وزيران
1398/9/52505 - ابطال بند 1 و رديف (1-1) مصوبه شماره 2925؍100؍ص؍97-7؍3؍1397 رئيس مجمع عمومي شركتهاي مديريت توليد برق​
1398/9/52621 - وحدت رويه مطالبه پايه هاي استخدامي دانشگاه
1398/8/299809970906010548 - ابطال بخشنامه‌ي شماره 32؍710 مورخ 12؍9؍1397 وزارت آموزش و پرورش
1398/8/259809970906010530 - ابطال بند«7-7» بخشنامه شماره​ 100/50/21388/94 مورخ​94/04/08
1398/8/259809970906010531 - ابطال بند (1) فصل يكم جدول حق شغل بخشنامه شماره 1؍14593؍200 مورخ 21؍2؍1388 معاونت توسعه و سرمايه انساني رئيس جمهور
1398/8/212431 - ابطال قسمتي از تصويب نامه شماره 134821؍ت50980هـ - 16؍10؍1394 هيأت وزيران​
1398/8/142367.96 - ابطال 1- بندهاي (الف)، (ج) و (هـ) بخشنامه شماره 6؍5؍705؍م؍4؍ن- 22؍2؍1392 معـاون نيـروي انسـانـي ستـاد كـل نيـروهـاي مسلـح 2- بخشنامه شماره 211611؍19؍م ج-7؍10؍1394 مركز جذب اعضاي هيأت علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري​
1398/8/142360 - ابطال بندهاي «الف» و «ج» بخشنامه شماره 17345؍ص؍1366-23؍11؍1390 صندوق بازنشستگي كشوري و ابطال تصميم جلسه مورخ 1؍11؍1390 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني ناظر بر آن
1398/8/12 9809970906010518-519 - ابطال نامه شماره 96256؍12؍1؍2213 مورخ 16؍10؍1396 معاونت نيروي انساني ستاد كل نيروهاي مسلح
1398/7/309809970906010487 - ​ابطال بندهاي 4-3 و 10-4 شيوه نامه اجرايي بند ج ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از قوانين و مقررات مالي دولت به شماره 1193447 مورخ 8؍3؍96
1398/7/209809970906010479 - ابطال دستورالعمل مشاغل راهبردي در ساعس ناجا–الزام به اعطاي جايگاه خدمتي و احتساب مزاياي قانوني در حقوق بازنشستگي و پاداش پايان خدمت
1398/7/161448 - ابطال بند 2 بخشنامه شماره 4543؍209؍د-24؍10؍1392 مديركل دفتر منابع انساني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي​
1398/7/109809970906010349 - ابطال تصميم نامه هاي شماره 1078-د مورخ 6؍4؍96 و 20917-د مورخ 13؍3؍96 معاونت برنامه ريزي و توسعه شركت شهركهاي صنعتي قم
1398/7/109809970906010351 - ابطال بند 1-1 مصوبه مورخ 7؍3؍97 رييس مجمع عمومي شركت
1398/7/109809970906010350 - ابطال بند 1-6 بخشنامه شماره 19؍11 مورخ 7؍1؍95 مدير عامل شركت مادر تخصصي توانير
1398/7/91421 - وحدت رويه مشمولين دريافت فوق العاده ويژه
1398/6/259809970906010294 - ابطال نامه شماره 57070 مورخ 5؍4؍97 ذي حساب و مدير كل امور مالي وزارت آموزش و پرورش
1398/6/59809970906010256 - ابطال دستورالعمل شماره 3188؍32؍20–24؍4؍97 دفتر امور شهري و شوراهاي ​(استانداري اصفهان) در مورد نحوه افزايش حقوق سال 97​
1398/6/59809970906010251 - ابطال بخشنامه شماره 55؍87167؍18 مورخ 8؍9؍1396
1398/5/221058.61 - وحدت رويه عدم برخورداري از مزاياي قانون جذب و نقاط محرم و جنگي و .. كاركنان تامين اجتماعي
1398/5/89809970906010191 - درخواست ابطال بخشنامه 12483/96/2020 مورخ96/12/17 ​
1398/5/89809970906010187 - ابطال بند 2 مصوبه مورخ 96/02/30 هيأت امناي دانشگاه علوم پزشكي گيلان​
1398/5/8911 - وحدت رويه اعمال رتبه در فرمول محاسباتي حق اشعه به عنوان يكي از بندهاي حقوقي سازمان تامين اجتماعي و پرداخت مابه التفاوت آن
1398/5/8908 - ابطال بخشنامه شماره 1512844-22؍8؍1396 سازمان اداري و استخدامي كشور
1398/5/61055 - ابطال تبصره 2 ماده 4 آيين نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي دانشگاه تبريز​ ​
1398/5/1838 - وحدت رويه تعيين و پرداخت حقوق بازنشستگي بدون رعايت سقف تبصره ماده 76 قانون مديريت خدمات كشوري
1398/4/299809970906010127 - ابطال شيوه نامه « موافقت با بازنشستگي پيش از موعد كارمندان » مصوب شوراي معاونين وزارت نفت ، مورخ 96/12/14 ، موضوع ابلاغيه هاي شماره 4014/ص/م مورخ 96/12/20 و اصلاحيه شماره 4024/ص/م مورخ 96/12/21
1398/4/25834 - ابطال نامه شماره 18830؍97؍233-14؍11؍1392 رئيس امور حقوق و مزايا و مديريت مشاغل معاونت (وقت) توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
1398/4/18758 - وحدت رويه پرداخت فوق العاده نخبگي
1398/4/169809970906010118 - ابطال بخشنامه شماره 3502/4 مورخ 95/4/5 دانشگاه علوم پزشكي مازندران
1398/3/289809970906010104 - ابطال بند (1) تصويب نامه شماره 162862 ت 54057–21؍12؍95 هيأت وزيران
1398/3/289809970906010098 - نقض و ابطال بخشنامه شماره 74016/56 –94/4/29
1398/3/21567 - وحدت رويه تعيين حقوق بازنشستگي اعضاي هيأت علمي كه بيش از سي سال خدمت دارند
1398/3/21566 - وحدت رويه محاسبه حقوق بازنشستگي مبلغ مندرج در آخرين حكم استخدامي
1398/3/89809970906010077 - ابطال تبصره ماده 30 ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1396( موضوع تصويبنامه شماره 5713 ت 54175هـ​مورخ 26؍1؍1396 هيأت وزيران)
1398/3/7310 - ابطال ماده 2 دستورالعمل اجرايي بند 9 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري
1398/2/2431.2 - ابطال ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح نحوه بازنشستگي جانبازان مصوب 10؍2؍1385 هيأت وزيران و بند «ب» بخشنامه شماره 2؍45 حوزه فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي در خصوص نحوه محاسبه مستمري بازنشستگي جانبازان و آزادگان
1398/2/17185 - ابطال قسمتي از ماده 128 آيين نامه اداري و استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته و بخشنامه شماره 1244؍100-29؍8؍1391 وزير وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي​
1398/2/10170 - وحدت رويه رد درخواست حق عائله مندي، اولاد و عيدي بازنشتگان بازخريد شده
1398/1/2773 - اعمال تبصره ماده 97 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره 601-9؍12؍1389 هيأت عمومي
1397/12/159709970906010421.422 - ابطال بخشنامه هاي شماره 1405406​مورخ​96/6/28 و 1767678​مورخ​96/12/26 سازمان اداري و استخدامي كشور​
1397/12/72102 - وحدت رويه مطالبه فوق العاده ويژه 20 درصد مديريت بحران
1397/11/309709970906010385 - ابطال بخشنامه شماره 1130740 مورخ 96/2/2 سازمان اداري و استخدامي كشور
1397/11/299709970906010383 - 1- ابطال اطلاق بند دوم مصوبه شماره ۲۳۷۸۱؍ت ۳۱۴۲۷ ه مورخ21؍4؍1384هيات وزيران (موضوع تبصره 3 اصلاحي ماده ۲ آيين نامه فوق العاده اشتغال خارج از كشور مستخدمان دولت جمهوري اسلامي ايران) -2ابطال بخشنامه شماره 3009؍810- 14؍8؍1385 اداره كل امور مالي وزارت امور خارجه -3ابطال بخشنامه شماره 2061679؍810 -2؍11؍1391 اداره كل امور مالي وزارت امور خارجه
1397/11/289709970906010374.76 - درخواست ابطال بند 9 بخشنامه شماره 597019 مورخ 12؍4؍1395 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بند 13 بخشنامه شماره 1173415 مورخ 26؍2؍1396 سازمان برنامه و بودجه كشور در خصـوص جابه جايي اعتبار و حقوق و مزاياي كاركنان
1397/11/289709970906010382 - ابطال بند سوم مصوبه شماره ۲۳۷۸۱ت ۳۱۴۲۷ ه مورخ21؍4؍1384هيات وزيران (موضوع تبصره ۴ اصلاحي ماده ۲ آيين نامه فوق العاده اشتغال خارج از كشور مستخدمان دولت)
1397/11/92004.8 - ابطال بخشنامه هاي 202؍ص؍25018 مورخ 1؍4؍1396 مديريت استان قم (وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي) و 5؍710- 10؍3؍1396 معاونت توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش​
1397/10/309709970906010356.58 - ابطال مصوبه شماره 138091 ت 50000 مورخ 93/11/15 هيأت وزيران در خصوص پرداخت فوق العاده ويژه به كاركنان از حيث وجود قيد « ستادي» ، « مشروط به وجود اعتبار » و « به نحوي كه متوسط پرداختي به كاركنان وزارتخانه ها و سازمان هاي مستقل زير نظر رييس جمهور از شصت درصد سقف تعيين شده تجاوز ننمايد » و ابطال بخشنامه شماره ۱۷۰۲۴۶ مورخ 93/12/24 معاون نوسازي اداري سازمان مديريت و برنامه ريزي از حيث لزوم اخذ تاييديه دستگاه هاي مشمول پرداخت فوق العاده مذكور از آن سازمان
1397/10/309709970906010361 - ابطال بند 12 بخشنامه شماره 1/14593/200 مورخ 88/2/21 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور​
1397/9/179709970906010289 - ابطال دستورالعمل شماره 382/7 – 115/13/17/21 مورخ 90/9/5
1397/9/131813.5 - ابطال نامه هاي شماره 589/820/53011-1395/2/7 و 932/820/53011-1395/3/21 مديركل اشتغال و كارآفريني بنياد شهيد و امور ايثارگران
1397/9/131809.11 - وحدت رويه پرداخت مابه التفاوت اضافه كاري با احتساب تفاوت تطبيق كاركنان دانشگاه علوم پزشكي
1397/9/61787 - ابطال مصوبات شماره 2281-80/6/11، 11761/94/4/ش-94/8/27 و 10538/94/4/ش-94/8/4 شوراي اسلامي شهر مشهد
1397/9/61793 - وحدت رويه الزام سازمان هواپيمايي كشوري به پرداخت مابه التفاوت حقوق و مزاياي كاركنان قرارداد مشخص
1397/7/259709970906010202.203 - ابطال مواد 2 و3 آيين‌نامه اجرايي نحوه تعيين «حق شاغل» موضوع ماده 66 قانون مديريت خدمات كشوري صادره از سوي ستاد كل نيروهاي مسلح​
1397/7/259709970906010212 - ابطال بخش هايي از آئين نامه استخدامي اعضاي غير هيات علمي شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان مورخ 92/12/14 و بخش هايي از اصلاحيه مورخ94/6/7
1397/7/259709970906010213.221 - ابطال نامه شماره 1654657-96/11/3 خطاب به وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، نامه شماره 1617097 مورخ 96/10/16 خطاب به وزارت نيرو ،نامه شماره 1653986 مورخ 96/11/3 خطاب به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ، نامه شماره 1672348 مورخ 96/11/11 خطاب به وزارت جهاد كشاورزي ، نامه شماره 1718054 مورخ 96/12/6 خطاب به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان آذربايجان غربي همگي صادره از سوي مدير كل مديريت مشاغل و نظام پرداخت سازمان امور اداري و استخدامي كشور با متن مشابه در مورد استفاده از يك مقطع تحصيلي بالاتر براي رزمندگان بالاتر از شش ماه خدمت​
1397/7/119709970906010184.185 - ابطال بخشنامه شماره 1749/153/2 مورخ93/10/6
1397/7/119709970906010198.0200 - ابطال بند 2 نامه هاي شماره 589/820/53011 مورخ 95/2/7 اداره كل اشتغال و كارآفريني بنياد شهيد و امورايثارگران
1397/6/269709970906010151 - ابطال بخشنامه شماره 647444 مورخ 95/5/11 سازمان مديريت و برنامه ريزي و مصوبه مورخ 95/9/15 شوراي حقوق و دستمزد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي​
1397/6/269709970906010153​ - ابطال ماده 5 دستورالعمل اجرايي ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت درخصوص همترازي​
1397/6/269709970906010133.144 - ابطال آيين نامه اجرايي قسمت دوم ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب هيأت وزيران به شماره 122290 ت 51128 هـ مورخ95/10/5
1397/5/161324 - وحدت رويه دريافت همترازي با اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و استفاده از حقوق و مزاياي ناشي از آن از سوي كاركنان آموزش و پرورش
1396/12/27377 - تقاضاي ابطال دستورالعمل پرداخت مبتني بر عملكرد پزشكان سال 95
1396/12/27369 - ابطال بند 1 مصوبه 88/7/16 هيأت رئيسه دانشگاه علوم پزشكي كاشان
1396/12/27365 - ابطال نامه شماره 166/70 / م/2 مورخ 93/8/19
1396/12/19346 - ابطال بخشنامه شماره 5000/115900/9000 مورخ 94/10/17
1396/12/81232 - وحدت رويه دادخواهي كارمندان بازنشسته شركت ملي نفت ايران به پرداخت وجوه مرخصي استفاده نشده
1396/12/81233 - ابطال نامه شماره 2713/21-1394/1/17 مشاور وزير و رئيس مركز نوسازي و تحول اداري وزارت امور اقتصادي و دارايي
1396/11/30317 - ابطال مصوبه دستور هشتم ، هجدهمين جلسه هيات امناي پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي ايران مورخ 94/12/25 در خصوص عدم پرداخت حق الزحمه نمايندگان قضايي
1396/11/241217 - ابطال تبصره 4 مصوبه شماره 2999/53/94-1354/12/20 شوراي اسلامي شهر كمال شهر
1396/11/171172 - ابطال بند 4 قسمت «د» مصوبه شماره 27998-1662-115 هيأت مديره شركت ملي نفت ايران
1396/11/171171 - ابطال بخشنامه شماره 40108/91/222-1391/10/18 سازمان امور اداري و استخدامي كشور
1396/11/17297 - ابطال نامه شماره 24233/90/23 مورخ 90/9/28
1396/11/17295 - اعتراض به بخشنامه شوراي حقوق و دستمزد به شماره 647444 مورخ 95/4/23 و ابطال آن از تاريخ تصويب – اعتراض به دستورالعمل تعيين حدود در ضوابط پرداخت شوراي عالي حقوق و دستمزد نيروهاي مسلح به شماره 703/1/1 مورخ 95/4/14 و ابطال آن از تاريخ تصويب
1396/11/17279 - ابطال دستورالعمل شماره 9845 مورخ 59/4/19 وزير امور خارجه كه به شماره ورودي 9947 مورخ 59/4/22 ثبت گرديده است
1396/10/121019.20 - وحدت رويه هزينه مهد كودك
1396/10/9220 - ابطال بخشي از بخشنامه شماره 2133/94/100 مورخ 94/3/28 سازمان تامين اجتماعي
1396/9/21933 - وحدت رويه اعمال اعمال قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور مصوب 1383 براي محاسبه آخرين حقوق قبل از بازنشستگي جهت محاسبه مستمري بازنشستگي
1396/9/21928 - ابطال بندهاي 3، 9، 14 و 16 ماده (2) آيين نامه نظامهاي اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت
1396/8/30825 - وحدت رويه كسر حق بيمه از اضافه كار
1396/8/30825 - وحدت رويه كسر حق بيمه از اضافه كار
1396/7/25684 - ابطال بندهاي 5 و 4 بخشنامه شماره 1/14593/200-1388/2/21 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
1396/7/18654.5 - ابطال 1- بخشنامه 1282/173/2-1391/8/20 ديوان محاسبات بوشهر 2- بخشنامه شماره 200/175/2-1394/12/27 ديوان محاسبات اردبيل
1396/7/11649 - ابطال نامه شماره 6959/93/223- 1393/5/25 رئيس امور مديريت مشاغل و حقوق و مزايا معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
1396/7/4629 - ابطال نامه شماره 119140/200-1388/1/24 سرپرست امور نظامهاي جبران خدمت معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
1396/7/4625 - ابطال بخشنامه شماره 31629/ت47882هـ-1391/2/20 هيأت وزيران
1396/6/28603 - ابطال ماده 9 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره (2) ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث كارمندان مصوب 1338/9/28 و برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث
1396/6/28598.601 - ابطال بندهاي 4 و 5 دستورالعمل شماره 28965/90/200-1390/11/13 (معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور)
1396/6/14565 - ابطال بخشنامه شماره 1871/4/د-1393/3/4 معاونت توسعه و مديريت دانشگاه علوم پزشكي مازندران
1396/6/7546 - ابطال بند 2-5 دستورالعمل شماره 143/600/100-1369/11/16 وزارت آموزش و پرورش در خصوص نحوه استخدام آزمايشي، پرداخت حقوق و احتساب مدت تحصيل متعهدين خدمت موضوع مواد 6 و 7 قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369/3/8 مجلس شوراي اسلامي
1396/6/7540 - ابطال بند 1 صورتجلسه شماره 20-1394/7/26 دانشگاه علوم پزشكي كردستان
1396/6/7539 - ابطال تصويب نامه شماره 192909/ت48641هـ-1391/10/3 هيأت وزيران و اصلاحيه شماره 217855/ت48641هـ-1391/11/1 آن


Powered by Tetis PORTAL