مصوبات شوراي عالي اداري
1399/12/18 مصوبه شوراي عالي اداري در مورد طرح«ابطال مصوبه اصلاح دستورالعمل اجرايي نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه اي» به شماره 397371 مورخ 1399/12/18
1399/11/20 مصوبه شوراي عالي اداري در مورد طرح«ساده سازي مراحل شروع كسب و كار» به شماره390825 مورخ 1399/11/20
1399/10/27 مصوبه شوراي عالي اداري در مورد اضافه‌شدن يك تبصره به بند اول ماده (۲) تصويب‌نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ اين شورا به شماره 386060 مورخ 1399/10/27
1399/10/27​مصوبه شوراي عالي اداري در مورد تسريع در انجام «اصلاحات فرآيندي در نظام اداري» به شماره 386059 مورخ 1399/10/27
1399/10/27 مصوبه شوراي عالي اداري در مورد دستورالعمل مديريت دانش در دستگاه‌هاي اجرايي به شماره 386056 مورخ 1399/10/27
1399/2/1مصوبه شوراي عالي اداري در مورد واگذاري اختيارات مرتبط با نگهداري و بهره برداري از اماكن ورزشي متعلق به اداره كل ورزش و جوانان استانها كه در روستاها واقع هستند به دهياري ها و سازمانهاي مردم نهاد به شماره 31011 مورخ 1399/2/1
1399/2/1مصوبه شوراي عالي اداري در مورد تغيير عنوان شوراي عالي عشاير به شوراي عالي عشاير و توسعه روستايي به شماره 30937 مورخ 1399/2/1
1399/2/1مصوبه شوراي عالي اداري در مورد اصلاح ساختار سازماني ، حذف واحدهاي موازي و سازماندهي مراكز و موسسات تحقيقات وابسته به وزارت جهاد كشاورزي به شماره 30822 مورخ 1399/2/1

Powered by Tetis PORTAL