آمار بازديد
تعداد بازدید از سایت 1426025 تعداد بازدید از صفحه 70561 تعداد بازدید امروز صفحه 198

بخشنامه ها و دستور العمل هاي سازمان
1397/4/27بخشنامه فرم هاي عمومي اداري به دستگاه هاي اجرايي كشور
1397/4/9بخشنامه كارمند ايران به كليه دستگاه هاي اجرايي كشور
1397/4/9ارزيابي عملكرد سال 1397 دستگاههاي اجرايي سطح ملي و استاني و فرايند اجرايي آن
1397/3/13بخشنامه دستورالعمل تشخيص صلاحيت مشاوران خدمات مديريتي و بهره وري‎ به شماره 122135
1397/3/13بخشنامه شماره 122105 سازمان اداري و استخدامي كشور در خصوص تركيب اعضا و نحوه انجام فعاليت كارگروه استاني دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غيردولتي
1397/3/7بخشنامه شماره 107143 مورخ 1397/03/07 درخصوص مشمولين تابع مقررات تأمين اجتماعي كه از اضافه كار آنان كسور بازنشستگي كسر شده است
1397/3/6بخشنامه ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه
1397/3/6بخشنامه شماره 26024 مورخ 1397/03/03 درخصوص قانون تفسير جزء (1) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 كل كشور
1397/3/1بخشنامه الزام دستگاه هاي در استفاده از ميز خدمت براي ارائه به مردم
1397/2/19بخشنامه شماره 66111 مورخ 1397/02/18 به تمامي دستگاه هاي اجرايي مشمول ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي درخصوص ورود اطلاعات در سامانه ثبت حقوق و مزاياي مقامات، روسا، مديران و كارمندان دستگاه هاي اجرايي
1397/1/28بخشنامه در خصوص حذف و استفاده از عنوان «قائم مقام» در مكاتبات اداري
1396/12/28بخشنامه در خصوص كارت شناسايي ايثارگري
1396/12/27بخشنامه در خصوص نحوه اعمال افزايش ضريب حقوق
1396/12/23بخشنامه در خصوص يكسان سازي كدگذاري اطلاعات مربوط به پست هاي سازماني و واحدهاي سازماني
1396/12/21بخشنامه در خصوص گزارش مستند نحوه اجراي تصويب نامه حقوق شهروندي در استان ها

Powered by Tetis PORTAL