آمار بازديد
تعداد بازدید از سایت 4364797 تعداد بازدید از صفحه 203924 تعداد بازدید امروز صفحه 45

بخشنامه ها و دستور العمل هاي سازمان
1398/9/30بخشنامه در خصوص نحوه ارتقاء كارمندان در رتبه ها و طبقات جدول حق شغل به شماره 555615 مورخ 1398/7/30
1398/9/30بخشنامه شماره 555601 مورخ 1398/9/30 در خصوص ابطال بندهاي1 و 3 بخشنامه شماره 1512844 مورخ 1396/8/22
1398/9/17بخشنامه در خصوص كارت شناسايي ايثارگران برا كليه نيروهاي مسلح به شماره 523997 مورخ 1398/9/17
1398/9/14بخشنامه معرفي امور بازرسي، رسيدگي به شكايات و صيانت به شماره 519110 مورخ 1398/9/14
1398/9/9بخشنامه در خصوص اهم وظايف شوراي راهبري توسعه مديريت استان ها به شماره 504956 مورخ 1398/9/09
1398/7/16بخشنامه در خصوص دوره هاي تربيت ارزياب به شماره 389261 مورخ 1398/7/16
1398/7/14بخشنامه در خصوص اعمال مدارك تحصيلي بيش از يك مقطع به شماره 385996 مورخ 1398/7/14
1398/7/14بخشنامه در خصوص ابطال شماره شناسه نيروهاي قطع همكاري به شماره 383689 مورخ 1398/7/14
1398/7/8بخشنامه در خصوص صدور حكم به ورود شكايات كاركنان دولت به شماره 371717 مورخ 1398/7/8
1398/6/20بخشنامه در خصوص درج و يا اصلاح كدملي و نام متصديان پست هاي موضوع ماده 3 قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران و همترازان آنها در سامانه ملي مديريت ساختار دستگاه هاي اجرايي كشور به شماره 329351 مورخ 1398/6/20
1398/5/16بخشنامه در خصوص مجاز بودن دستگاه هاي اجرايي كشور براي عقد قرارداد با موسسات خصوصي تاييد صلاحيت شده توسط سازمان اداري و استخدامي كشور به شماره 261255 مورخ 98/5/15
1398/5/15بخشنامه در خصوص تعيين ، تدوين و اصلاح معيارهاي پرداخت فوق العاده ايثارگري به شماره 259047 مورخ 98/5/15
1398/2/23بخشنامه در خصوص همترازي رئيس دفتر به شماره 83197 مورخ 1398/2/23
1398/2/10بخشنامه حق مأموريت روزانه داخل و خارج از كشور و فوق العاده اشتغال خارج از كشور به شماره 54962 مورخ 1398/2/10
1398/2/3مصوبه در خصوص نحوه و زمان ارائه گزارش تصويب نامه حقوق شهروندي به شماره 39371 مورخ 1398/02/03

Powered by Tetis PORTAL