خدمات الكترونيك

مشاغل سخت و زيان آور
1399/12/51978 - ابطال دستورالعمل شماره ۲۴۲۰۲؍۹۷؍۱۹۴-۹؍۱۰؍۱۳۹۷ مدير كل درمان استان تهران سازمان تأمين اجتماعي درخصوص عدم محاسبه دوران خدمت سربازي به عنوان سابقه مشاغل سخت و زيان آور ​
1399/11/281546.7 - احتساب ايام حضور در جبهه در دوران سربازي بـه عنـوان سابقه خـدمت در مشاغل سخت و زيـان آور
1399/11/211815.25 - وحدت رويه دادخواست پرستاران شاغل در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي به خواسته الزام به بازنشستگي در مشاغل سخت و زيان آور شعب ديوان عدالت اداري
1399/11/211763 - وحدت رويه تغيير جهت بازنشستگي با استفـاده از احتساب سنـوات اشتغال در مشاغل سخت و زيان آور و افزايش سابقه اشتغال مـازاد بر سي و پنج سـال فاقـد محمـل قانوني است
1399/10/301590 - ​ابطال بخشنامه‌ي شماره ۸۰۹۲۲۸-۵؍۸؍۱۳۹۵ سازمان اداري و استخدامي كشور و ابطال صورتجلسه‌ شماره ۳۱۰۱؍۹۰؍۲۲۰-۱۴؍۲؍۱۳۹۰ سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ​
1399/10/201339 - وحدت رويه تشخيص و تطبيق مشاغل سخت و زيان آور بر عهده كميته هاي بدوي و تجديدنظر استاني است و مي بايست رسماً از سوي تأمين اجتماعي ابلاغ شود
1399/10/201331.8 - وحدت رويه تعيين يك عنوان شغلي در يك كارگاه به عنوان مشاغل سخت و زيان آور منحصر به همان شغل در همان كارگاه خاص بوده و قابل تسري و تعميم به ديگر شغل هاي مشابه در ساير كارگاه ها نيست


Powered by Tetis PORTAL