تصويب نامه هاي هيئت وزيران مرتبط با سازمان
1400/6/9 تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 55150/ت 59069 ه به تاريخ 1400/05/24 در خصوص اصلاح تصويبنامه 58826/26956 به تاريخ 1400/3/11
1400/6/3 تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 57281/ت 59095 ه به تاريخ 1400/06/03 در خصوص آيين نامه اجرايي جز 3 بند و تبصره 2 و بند د تبصره 12
1400/5/24 تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 55154/ت 59094 ه به تاريخ 1400/05/24 در خصوص طرح انتزاع بخش ساختمان و شهرسازي از وزارت راه و وشهرسازي و تشكيل وزيرات حمل و نقل و وزرات ساختمان، شهرسازي و آمايش سرزمين
1400/5/24 تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 55035/ت 59060 ه به تاريخ 1400/05/24 در خصوص آيين نامه اجرايي بند ج تبصره 19 قانون بودجه سال 1400
1400/5/9 تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 49020/ت 59026 ه به تاريخ 1400/05/09 در خصوص اصلاح تصويبنامه شماره 38810/ت 58939 ه به تاريخ 1400/04/09
1400/5/9تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 49001/ت 59025 ه به تاريخ 1400/05/09 در خصوص اصلاح تصويبنامه شماره 24015/ت 58816 ه به تاريخ 1400/03/04
1400/5/9تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 48991/ت 59024 ه به تاريخ 1400/05/09 در خصوص لغو تصويبنامه شماره 64015/ت 56873 ه به تاريخ 1398/05/24
1400/5/6 لايحه دائمي شدن متناسب سازي حقوق بازنشستگان با شاغلان به شماره 58882/47946 به تاريخ 1400/5/6
1400/4/19تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 41898/ت 58924 ه به تاريخ 1400/04/19 در خصوص سند ارتقاي بهره وري بخش كشاورزي
1400/4/19 تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 42106/ت 58949 ه به تاريخ 1400/04/19 در خصوص ايجاد 10 پست سازماني در ميراث فرهنگي
1400/4/19 تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 41944/ت 58924 ه به تاريخ 1400/04/19 در خصوص سند ارتقاي بهره وري بخش صنعت
1400/4/19تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 41905/ت 58924 ه به تاريخ 1400/04/19 در خصوص سند ارتقاي بهره وري بخش معدن
1400/4/19 تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 41894/ت 58924 ه به تاريخ 1400/04/19 در خصوص سند ارتقاي بهره وري بخش خدمات
1400/4/19تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 41912/ت 58924 ه به تاريخ 1400/04/19 در خصوص سند ارتقاي بهره وري بخش آب و برق
1400/4/19تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 41921/ت 58924 ه به تاريخ 1400/04/19 در خصوص سند ارتقاي بهره وري بخش ارتباطات

Powered by Tetis PORTAL