تصويب نامه هاي هيئت وزيران مرتبط با سازمان
1398/6/26تصويب نامه دولت به شماره 78335/ ت 55343 ه به تاريخ 1398/06/26
1398/5/28تصويب نامه دولت به شماره 65444/ ت 55376 ه به تاريخ 1398/05/27
1398/5/24تصويب نامه دولت به شماره 64013/ ت 55821 ه به تاريخ 1398/05/24
1398/5/24تصويب نامه دولت به شماره 64012/ ت 55615 ه به تاريخ 1398/05/24
1398/5/22تصويب نامه 60043/ ت 56844 ه به تاريخ 1398/05/15 در خصوص شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران
1398/5/16تصويب نامه 58102/ ت 56722 ه به تاريخ 1398/05/13 در خصوص آيين نامه اجرايي بند ج تبصره 20 ماده واحده قانون بودجه
1398/4/5تصويب نامه 39795/ ت 56691 ه به تاريخ 1398/04/05 در خصوص اصلاح تصويب نامه 8724/ ت 56485 ه
1398/3/30تصويب نامه 36646/ ت 54714 ه به تاريخ 1398/03/30 در خصوص اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته (شركت مادر تخصصي)
1398/3/29تصويب نامه 36161/ ت 56627 ه به تاريخ 1398/03/29 در خصوص آيين نامه اجرايي بند (ب) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور
1398/3/26تصويب نامه 32726/ ت 55959 ه به تاريخ 1398/02/15 در خصوص پيشنهاد مشترك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداري و استخدامي كشور در مورد آيين نامه اجرايي ماده 71 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
1398/3/1تصويب نامه 24385/ ت 56165 ه به تاريخ 1398/03/01 در خصوصفهرست مناطق كمتر توسعه يافته و فهرست پيوست آيين نامه هاي فوق العاده هاي بدي آب و هوا، محروميت از تسهيلات زندگي و محل خدمت براي برقراري فوق العاده مناطق بد آب و هوا در طول برنامه ششم توسعه
1398/2/15تصويب نامه 15455/ ت 56199 ه به تاريخ 1398/02/15 در خصوص تشكيل اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي جنوب استان سيستان و بلوچستان
1398/1/31تصويب نامه 8724/ ت 56485 ه به تاريخ 1398/01/31 در خصوص ضريب حقوق اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي
1398/1/31تصويب نامه 8722/ ت 56461 ه به تاريخ 1398/01/31 در خصوص ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 98 كل كشور
1398/1/31تصويب نامه 8203/ ت 56490 ه به تاريخ 1398/01/31 در خصوص آيين نامه اجرايي بندهاي (ج) و (ي) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 98 كل كشور

Powered by Tetis PORTAL