خدمات الكترونيك

ارتقا شغلي
1399/12/21864 - ابطال بندهاي ۴ و ۵ تصميم شماره ۵۶۴۶۹؍۱۵-۲۰؍۳؍۱۳۹۷ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري​
1399/11/289909970906011438 - ابطال مواد (۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹) آيين نامه اجرايي ماده ۲۱۹ قانون ماليات هاي مستقيم، موضوع بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸ وزارت امور اقتصادي و دارايي مورخ 98/9/13 و موضوع بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالياتي كشور مورخ98/9/24 ​
1399/11/71625.28 - وحدت رويه صدور گواهينامه نوع دوم جهت بهره مندي از مزاياي قانوني آن
1399/10/201350 - ابطال بند​۷ دستورالعمل شماره ۳۵۱۰۲/۲۲۰؍۹۶-۳؍۱۰؍۱۳۹۶ سازمان آموزش فني و حرفه اي​كشور
1399/10/61223 - ابطال نامه هاي شماره ۳۱۸؍۱۳۰؍د-۱۳؍۴؍۱۳۹۶، ۲۷۸؍۴۰۰؍د-۱۸؍۱؍۱۳۹۷ و ۹۱۱۹؍۴۰۰؍د-۲۵؍۴؍۱۳۹۷ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص اخذ تعهد محضري مجدد
1399/8/179909970906011126 - ۱- ابطال شق (ج) رديف ۳ مصوبات جلسه شصت كميته سرمايه انساني مورخ ۴؍۴؍۹۸ وزارت نيرو ۲- الزام وزارت نيرو نسبت به اعطاي يك طبقه شغلي جهت كاركنان شاغل در مناطق عملياتي دفاع مقدس مطابق بخشنامه شماره ۷۲۳۴۲۵ – ۲۲؍۱۲؍۹۷ سازمان اداري و استخدامي كشور
1399/8/79909970906011093 - ابطال دستورالعمل طبقه‌بندي مشاغل رسته بهداشتي، درماني، ابلاغي مورخ ۲۲؍۱۱؍۱۳۹۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
1399/7/149909970906010873.5 - ابطال مصوبه شماره ۱۱۸۵۰۱/ت ۵۵۷۲۴ مورخ 98/9/17 هيأت وزيران
1399/6/169909970906010826 - ابطال بند ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۱۶۱۲۹؍۹۲؍۲۰۰ مورخ ۱۹؍۹؍۱۳۹۲ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور​
1399/2/319909970906010062 - ابطال نامه شماره 45668؍91؍222 مورخ 28؍12؍1391 امور نظام هاي پرداخت و مديريت مشاغل معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور (وقت)
1398/11/293330 - وحدت رويه الزام سازمان تأمين اجتماعي به پرداخت پاداش و حق سنوات خدمتي
1398/11/289809970906011021-022 - ابطال بخشنامه‌ي شماره 13803؍200 مورخ 28؍8؍1397 پست جمهوري اسلامي ايران
1398/11/153153.58 - ابطال بخشنامه شماره 3336؍200-7؍3؍1397 شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران​
1398/10/32807 - وحدت رويه مجرد اخذ و ارائه مدرك تحصيلي بالاتر در طول دوره خدمت به تنهائي كافي براي تغيير پست ثابت سازماني و ارتقاء گروه مستخدم و الزام دستگاه اجرايي به پذيرش مدرك نمي باشد
1398/9/199809970906010601 - تقاضاي ابطال بند (ب) از رديف 2 مصوبات كميته سرمايه انساني وزارت نيرو در جلسه شماره 47 مورخ 15؍12؍96
1398/9/52621 - وحدت رويه اعطاي پايه هاي موضوع بخشنامه شماره 8409-15؍10؍1396 و آيين نامه هاي استخدامي اعضاي هيأت علمي
1398/8/299809970906010547 - ابطال بند آخر بخشنامه شماره10؍710 مورخ 20؍03؍98 معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پروش
1398/7/161439 - ابطال نامه شماره 855870-29؍8؍1395 سازمان اداري و استخدامي كشور
1398/7/91421 - وحدت رويه مشمولين دريافت فوق العاده ويژه
1398/1/319809970906010013 - ابطال مواد 1 تا 5 دستورالعمل نحوه محاسبه امتيازات و اعطاي رتبه هاي تشويقي مصوب 4؍6؍94 هيأت عامل بانك مركزي جمهوري اسلامي و مصوبه مورخ 12؍7؍95 كميسيون برنامه ريزي نيروي انساني و تحول اداري بانك مركزي
1397/12/229709970906010423 - ابطال قسمتي از تبصره 6 ماده​۱۹​آيين نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي دانشگاه هامصوب سال 1392
1397/9/271876.77 - ابطال نامه شماره 88؍2؍1603؍انس- 15؍2؍1387 معاون نيروي انساني ارتش جمهوري اسلامي ايران​
1396/7/11649 - ابطال نامه شماره 6959/93/223- 1393/5/25 رئيس امور مديريت مشاغل و حقوق و مزايا معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور


Powered by Tetis PORTAL