خدمات الكترونيك

اولويت هاي پژوهشي پايان نامه هاي دانشجويي مورد حمايت سازمان اداري و استخدامي كشور (سال 1398)

اولويت‌هاي پژوهشي پايان نامه­هاي دانشجويي مورد حمايت سازمان اداري و استخدامي كشور(سال 1398)

مقدمه

همكاري با دانشگاه­ها به عنوان نهاد مولد و مروج علم و دانش در جامعه ، يك فرصت مغتنم و حتي فراتر از آن يك ضرورت براي دولت و دستگاه­هاي اجرايي به شمار مي رود و سازمان اداري و استخدامي كشور نيز به واسطه ماموريت­هاي خود در مسير توسعه و تحول علمي نظام اداري با درك اين ضرورت ، در پي بهره گيري از ظرفيت هاي گوناگون همكاري با دانشگاه­ها و جامعه دانشگاهي است. يكي از ظرفيت هاي بسيار غني در اين عرصه، حمايت از پژوهش­هاي اصيلي است كه در قالب پايان نامه كارشناسي ارشد و رساله دكتري در دانشگاه­ها انجام مي گيرد. اين سازمان تلاش مي كند با هدايت اين فعاليت ها به سمت مسائل اصلي و مبتلابه نظام اداري، ضمن كاربردي­تر شدن پژوهش­هاي دانشگاهي، زمينه تبيين و حل برخي از اين مسائل را با مشاركت علمي دانشگاهيان فراهم آورد تا ازين طريق ارزش افزوده مضاعفي براي كشور ايجاد شود. بر همين اساس، امور مطالعات نظام­ها و فناوري­هاي مديريتي همه ساله با شناسايي و گردآوري نيازها و اولويت­هاي پژوهشي و مسائل پيش روي حوزه هاي مختلف سازمان، فهرستي از اين اولويت ها را جهت استفاده دانشجويان محترم تحصيلات تكميلي و اساتيد گرانقدر فراهم مي آورد كه محورهاي زير با همين رويكرد به عنوان اولويت هاي پژوهشي سال 1398 سازمان ارائه شده است.

دانشجويان علاقمند مي توانند با انتخاب يكي از محورهاي ذيل و تعريف عنوان و پروپوزال پايان نامه خود در قالب آن، ضمن مراجعه به دستورالعمل حمايت از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و رساله هاي دكتري در صفحه امور مطالعات نظام­ها و فناوري­هاي مديريتي، نسبت به دريافت، تكميل و ارسال فرم شماره 2 و پروپوزال خود به آدرس MSTS@arogov.ir اقدام نمايند. عناوين پيشنهادي ابتدا در جلسه شوراي پژوهشي سازمان مطرح شده و در صورت تاييد از دانشجو دعوت خواهد شد تا در جلسه آتي شورا به ارائه پروپوزال خود و استماع نظرات اعضا بپردازد. در صورت تاييد نهايي، پايان نامه يا رساله مذكور مشمول حمايت مادي و معنوي قرار مي­گيرد. بديهي است ارائه پروپوزال به امور مطالعات نظام­ها و فناوري­هاي مديريتي مي بايست قبل از تصويب در دانشگاه مربوطه صورت پذيرد.

 

 • محورهاي حوزه مديريت منابع انساني در بخش دولتي
 • آسيب شناسي استقرار نظام مديريت عملكرد در دستگاه هاي اجرايي كشور
 • طرح بررسي روند اجراي مصوبات شوراي عالي اداري و پيامدهاي آن در نظام اداري (علل اجرا و عدم اجراي به موقع مصوبات از سوي برخي دستگاه‌هاي اجرايي، بررسي آثار و تبعات مصوبات شوراي عالي اداري بر بهينه­سازي هزينه­ها و منابع مورد نياز نظام اداري و اجرايي كشور)
 • مشاركت رسانه­ها در توسعه فرهنگ سازماني بخش دولتي(الگوها و راهبردها)
 • فرهنگ سازماني و ارتقاء حوزه­هاي عملكردي دستگاه­هاي اجرايي(رضايت مردمي، مديريت دانش، بهره وري)
 • مطالعه تطبيقي نظام­ها و خط­مشي هاي ارتقاء فرهنگ سازماني در ايران و كشورهاي منتخب
 • بررسي، تحليل و شناخت ابعاد و اثرات فرهنگ خدمت عمومي
 • طراحي مدل جايزه تعالي فرهنگ سازماني بخش دولتي
 • روابط متقابل مولفه هاي فرهنگ عمومي و فرهنگ سازماني بخش دولتي در ايران
 • نظام هاي انگيزشي كاركنان در آموزش و يادگيري
 • نظام و الگوي علمي‏‏-كاربردي  يادگيري و توسعه فردي
 • مدل هاي كاربردي سنجش و توسعه استعدادهاي مديريتي كارشناسان
 • الگو هاي كاربردي آموزش و توسعه مديران حرفه اي
 • الگوي هاي كاربردي تضمين كيفيت و اثربخشي برنامه هاي آموزشي و توسعه اي
 • مدل­هاي شايستگي مديران راهبردي و مكانيزم هاي ارزيابي و توسعه آن
 • كانون ارزيابي و توسعه در وزارتخانه‌ها و نهادها و سازمان‌هاي دولتي؛
 • مديريت انگيزش و احساسات در بخش دولتي؛
 • مربي­گري و منتورينگ در سازمان­هاي دولتي؛
 • عارضه‌يابي نظام ارتقا و انتصاب در بخش دولتي
 • عارضه‌يابي نظام جذب و استخدام در بخش دولتي؛
 • استانداردهاي كميت نيروي انساني در حوزه‌هاي عمومي و اختصاصيِ پرحجم در بخش دولتي؛
 • تبيين رابطه بين ماموريت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي، مشاغل و ساختارهاي سازماني آنها
 • مطالعه و طراحي(انتخاب) الگوي بهينه نظام ارزشيابي مشاغل در بخش دولتي ايران
 • شناسايي و تبيين مزاياي سازماني در دستگاههاي اجرايي
 • مقايسه ميزان پرداخت و جبران خدمت در مشاغل مشابه در سازمان­هاي دولتي
 • تدوين شاخص‌هاي كاربردي براي ارزيابي نظامهاي جبران خدمات كارمندان و ارزيابي مشاغل دستگاههاي اجرايي در بخش دولتي
 • طراحي نظام پرداخت كارمندان دولت بر مبناي سيستم امتيازي
 • مباني و روشهاي خروج از خدمت كارمندان دستگاههاي اجرايي و ترسيم چشم انداز مطلوب آن
 • مطالعه تطبيقي نظام­هاي جبران خدمت كاركنان بخش عمومي در ايران و كشورهاي منتخب و ارائه الگوي بهينه براي ايران
 • معرفي الگوهاي موفق نظام­هاي بازنشستگي كارمندان بخش عمومي در ساير كشورها
 • مطالعه تطبيقي رابطه اندازه دولت و توسعه اقتصادي در ايران و كشورهاي منتخب
 • ارزيابي خط­مشي­هاي كوچك­سازي دولت در برنامه­هاي توسعه
 • چالش هاي حوزه منابع انساني در خصوصي­سازي
 • برون­سپاري فعاليت­هاي حوزه منابع انساني و چالش­هاي مرتبط با آن
 • مطالعات تطبيقي در خصوص تجربيات كشورهاي مختلف دنيا در كوچك­سازي دولت
 • آموزش، يادگيري و تسهيم دانش در سازمان‌هاي دولتي
 • تأثير شرايط اقتصادي بر مديريت منابع انساني در بخش دولتي
 • روش هاي برآورد نيروي انساني در بخش دولتي
 • بهينه كاوي استانداردهاي كميت و كيفيت نيروي انساني در بخش دولتي
 • سنجش و بهبود بهره‌وري منابع انساني در بخش دولتي

   

 • محورهاي حوزه توسعه دولت الكترونيك
 • طراحي معماري كلان دولت با رويكرد سرويس­گرا
 • مطالعه تطبيقي راهكارهاي تامين منابع مالي موردنياز توسعه دولت الكترونيكي در كشورهاي پيشرو
 • برنامه­ريزي راهبردي استقرار دولت الكترونيك و دولت هوشمند
 • مطالعه تطبيقي مدل­هاي موفق مديريت پروژه­هاي كلان ملي
 • مطالعه تطبيقي فرايندهاي سياست‌گذاري و راهبري دولت الكترونيكي در كشورهاي مشابه و ارائه فرايندهاي پيشنهادي به تفكيك حوزه هاي مختلف (از مديريت كلان دولت تا مديريت حوزه هاي تخصصي نظير تجارت، سلامت و غيره)
 • مطالعه تطبيقي پياده سازي دولت الكترونيكي و دولت هوشمند در كشورهاي پيشرو و بررسي الزامات و بسترهاي موردنياز پياده­سازي دولت هوشمند در كشور
 • كاربرد فناوري­هاي نوين از قبيل رايانش ابري، اينترنت اشياء (IOT)، زنجيره بلوكي و  ...  در توسعه دولت الكترونيكي
 • استفاده از  كلان داده‌ها و كاربرد داده­كاوي در سياستگذاري‌هاي كلان دولت و در ارائه خدمات دولتي
 • بررسي روش‌هاي نوين مديريت خدمات دولتي در كشورهاي مشابه و ارائه روش پيشنهادي
 • مطالعه موردي در خصوص استانداردسازي و ارتقاء كيفيت خدمات دولتي
 • طراحي مدل جامع ارزيابي دولت الكترونيكي
 • طراحي استاندارد جديد براي فضاهاي اداري دستگاه‌هاي اجرايي متناسب با پست‌هاي سازماني
 • طراحي نظام بودجه­ريزي مبتني بر عملكرد مطابق با خدمات دستگاه­هاي اجرايي
 • طراحي الگوهاي نوآوري در ارائه خدمات دولتي به شهروندان

   

 • محورهاي حوزه ساختارهاي سازماني
 • نظريه ارائه خدمات عمومي در ايران، مشكلات، راهكارها و نظريه­هاي جايگزين
 • تبيين الگوي بهينه نقش آفريني نهادهاي اجتماعي(دولت، مديريت محلي، بخش خصوصي، سمن­ها و مردم) در توسعه كشور(نظام اداري)
 • راهكارهاي پياده­سازي روش­هاي نوين سازماندهي در بخش دولتي
 • استفاده از معماري سازماني در بخش دولتي
 • مطالعه جامع و آينده نگاري سازمان­هاي تنظيم گر در ايران
 • باز طراحي گستره ساختار دستگاه‌هاي اجرائي كشور در سطح استان و شهرستان با توجه به فناوري‌هاي نوين
 • طراحي الگوي سازماندهي مجدد ساختار كلان دولت
 • طراحي الگوي سازماندهي مجدد دستگاههاي اجرايي
 • طراحي الگوي سازماندهي مجدد حوزه هاي وظيفه اي دولت (آموزش، رفاه و تامين اجتماعي، فرهنگ و امور ديني، بهداشت،مسكن، محيط زيست، اقتصاد، نظم و امنيت عمومي، خدمات دولتي عمومي، انرژي، آب)هر حوزه در يك عنوان پژوهشي
 • ساماندهي شوراها، كميسيون­ها و ساير مجامع تصميم­گيري در تشكيلات بخش دولت
 • بازطراحي مأموريت­ها و وظايف دولت در ميان واحدهاي ستادي و اجرايي
 • استفاده از خريد خدمات به جاي توليد خدمات در بخش دولتي
 • الگوهاي مشاركت عمومي خصوصي  در حوزه­هاي مختلف فرهنگي، آموزشي، خدماتي و . . .
 • منطقي سازي تشكيلات دولت
 • شكل‌گيري و مديريت شركت‌هاي دولتي.

   

 • محورهاي حوزه سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم
 • بستر سازي مشاركت و نظارت همگاني بر عملكرد دولت با تاكيد بر استفاده از ظرفيت سازمان هاي مردم نهاد
 • بررسي تطبيقي نحوه بهره گيري از سازمانهاي مردم نهاد فعال در حوزه بازرسي و صيانت از حقوق مردم
 • مكانيزم­هاي­ سنجش عملكرد با تكيه بر دريافت بازخورد از شهروندان
 • بررسي تطبيقي سيستم ها و ساختارهاي محلي و روش هاي ارائه خدمت به گروه هاي مختلف اجتماعي- تجارب برتر- بهينه كاوي
 • بررسي ارتباط ميان سطوح ارائه خدمت و ميزان رضايت مترتب بر هر سطح

 

 • محورهاي حوزه ­نظام ها و فناوري­هاي مديريتي
 • خصوصي سازي و چالش‌هاي آينده منابع انساني دولتي؛
 • تبيين الگوهاي حسابرسي و ريسك منابع انساني در بخش دولتي
 • الگوهاي مديريتي نوين موردنياز دستگاه‌هاي اجرايي با رويكرد آينده‌پژوهي؛
 • تقسيم‌كار ملي بين بخش‌هاي حاكميتي، دولتي و خصوصي؛
 • آينده‌پژوهي در نظام اداري و مديريت بخش دولتي؛
 • آينده پژوهشي فناوري­هاي نوظهور در حوزه نظام اداري
 • تمركز زدايي در نظام اداري( روش­ها و چالش­ها)
 • ابعاد ادراكي و رفتاري كاركنان در زمينه سازي تحول و بهبود اداري

 
Powered by Tetis PORTAL