خدمات الكترونيك

انتشار مستندات ارزيابي عملكرد سال 1397
 • به نام خدا

  سازمان اداري و استخدامي كشور در اجراي تكاليف قانوني متعدد خود(مندرج در بخش مباني قانوني انتشار مستندات ارزيابي عملكرد سال 1397)، "انتشار گزارش عملكرد سال 1397دستگاه‌هاي اجرايي" را در هفته دولت و همزمان با برگزاري جشنواره شهيد رجايي، در دستور كار خود قرار داده است. در اين راستا؛ عناوين شاخص‌هاي اختصاصي ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي به همراه اهداف، عملكرد و مستندات هر يك از شاخص‌ها در اختيار عموم قرار مي‌گيرد.

  اهداف اصلي انتشار گزارش عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي كشور عبارتند از:

  1. ارتقاء دسترسي مردم، محققان، كارشناسان و ساير ذينفعان به داده‌هاي در اختيار دستگاه‌هاي دولتي
  2. ارتقاء ظرفيت نظارت مردمي و نهادهاي مدني بر عملكرد دستگاه‌هاي دولتي

  با توجه به ضرورت تعيين مسئول حقوقي مستندات انتشار يافته، مكاتباتي فيمابين سازمان اداري و استخدامي كشور و دستگاه‌هاي اجرايي صورت گرفته كه در بخش مسئوليت حقوقي قابل مشاهده است. 

  • نظرات كارشناسي و مستندات خود را از طريق كانال‌هاي ارتباطي مندرج در بخش ارتباط با ما در اختيار كارشناسان امور مديريت عملكرد سازمان اداري و استخدامي كشور قرار دهيد.
 • مستندات ارزيابي عملكرد سال 1397 دستگاه هاي اجرايي كشور
 • مباني قانوني انتشار مستندات ارزيابي عملكرد سال 1397
 • منابع و فرآيند تدوين شاخص‌هاي اختصاصي
 • مسئوليت حقوقي
 • ارتباط با ما


Powered by Tetis PORTAL