خدمات الكترونيك

بيمه
1399/11/121264.7 - وحدت رويه عدم كسر ۲ حق درمان از مستمري ايثارگران و استرداد وجوه دريافتي
1399/10/231510 - وحدت رويه نحوه محاسبه مابه التفاوت حق بيمه كارمنداني كه در طول سال ۱۳۹۳ درخواست انتقال حق بيمه خود را به دستگاه متبوع خويش ارائه داده اند
1399/10/189909970906011357 - ابطال بند ۴ جزء (د) دستوراداري شماره ۱۸۲۱/۹۱/۲۰۰ مورخ 91/7/4 سازمان تامين اجتماعي موضوع حق بيمه مدت خدمت وظيفه كاركنان​
1399/10/161441 - اعمال ماده ۹۱ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به آراء معارض، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص احتساب ايام خدمت وظيفه در سوابق بيمه پردازي بعد از بازنشستگي
1399/10/91288 - وحدت رويه استرداد حق بيمه پرداخت شده به تأمين اجتماعي توسط بيمه شده
1399/9/291176 - ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۴۱۶۲؍د؍۲۲۰-۲۳؍۶؍۱۳۹۴ سازمان بازنشستگي كشوري
1399/9/291171 - ابطال​نامه شماره ۵۱۱۳۳۲؍۹۷-۲۳؍۸؍۱۳۹۷ سازمان بيمه سلامت ايران
1399/9/251507 - وحدت رويه عدم الزام شركت مخابرات كردستان به پرداخت حق بيمه مدت بورسيه
1399/7/8849 - وحدت رويه حذف سوابق بيمه شده متوفي توسط سازمان تامين اجتماعي بعد از گذشت 6 ماده
1399/5/149909970906010775 - ابطال بخشنامه معاون اول رئيس جمهور شماره 4699 – 74/4/18 و اجراي قانون كار
1398/12/129809970906012050 - ابطال بندهاي 16، 28، 29 و 66 بخشنامه شماره 20 امور فني بيمه شدگان مورخ95/11/27
1398/12/79809970906011067 - ابطال مواد 3 و5 و6 آيين نامه اجرايي ماده 12 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران به شماره 134238/ت53165هـ مورخ 96/10/25 مصوب هيات وزيران ​
1398/12/79809970906011070.71 - ابطال بند 29 بخشنامه شماره 4221/94/1000 مورخ 94/4/29 مشترك فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي
1398/10/309809970906010759 - ابطال بند 1-7 دستورالعمل صندوق تأمين آتيه كاركنان صنعت نفت و بند 4 مجموعه مقررات اداري و استخدامي كارمندان شركت نفت
1398/5/89809970906010191 - درخواست ابطال بخشنامه 12483/96/2020 مورخ96/12/17
1398/5/89809970906010190 - ابطال مصوبه هاي هيأت وزيران به شماره هاي 121606/ت 48312 هـ - 92/07/01 ، 80954/ت 50378 هـ - 93/07/17 و ابطال بخشنامه 4461/د/220 مورخ 95/04/28 معاونت فني صندوق بازنشستگي كشوري
1398/5/89809970906010189 - ابطال بند (ج) بخشنامه شماره 5/49 سازمان تأمين اجتماعي ​
1398/5/89809970906010186 - درخواست ابطال بندهاي يك ، دو و چهار بخشنامه شماره 677 فني سازمان طرف شكايت
1398/4/169809970906010113 - ابطال بند 6 بخشنامه شماره 5؍710 مورخ 10؍3؍96معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش​
1398/3/21564 - وحدت رويه مسئوليت كارفرما در حق بيمه
1396/11/17270 - ابطال دستور اداري شماره 3975/91/100 مورخ 91/4/27 و بخشنامه شماره 3360/95/1000 مورخ 95/4/6 سازمان تأمين اجتماعي
1396/8/30825 - وحدت رويه كسر حق بيمه از اضافه كار
1396/7/25690 - وحدت رويه انتقال سوابق پرداخت حق بيمه قشر معزز ايثارگران
1396/6/29126 - ابطال ماده 9 آئين نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل وانتقال حق بيمه يا بازنشستگي


Powered by Tetis PORTAL