خدمات الكترونيك

انتقال و مأموريت
1399/11/59909970906011344 - ابطال​بخشي از ماده ۳ فصل يك بخش اول مجموعه ضوابط اداري و استخدامي سازمان تأمين اجتماعي ​موضوع صورتجلسه شماره ۱۷۹۷-۲۳؍۱۱؍۹۶ هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي
1399/10/229909970906011306 - ابطال ماده ۱۱ و بندهاي ذيل آن از دستورالعمل شماره ۱۴۱۴۹۸ – ۵؍۸؍۹۷ وزير كشور
1399/10/61223 - ابطال نامه هاي شماره ۳۱۸؍۱۳۰؍د-۱۳؍۴؍۱۳۹۶، ۲۷۸؍۴۰۰؍د-۱۸؍۱؍۱۳۹۷ و ۹۱۱۹؍۴۰۰؍د-۲۵؍۴؍۱۳۹۷ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص اخذ تعهد محضري مجدد
1399/10/61217.22 - الف- ابطال بند (۲) از شرايط اختصاصي آگهي استخدام سال ۱۳۹۴ شهرداري هاي استان يزد ​ب- ابطال بند ۶ شرايط اختصاصي آگهي استخدامي سال ۱۳۹۳ شهرداري هاي استان خوزستان ​ج- ابطال قسمتي از شرايط اختصاصي آگهي آزمون استخدام پيماني سال ۱۳۹۴ شهرداري هاي استان يزد​ ​د- ابطال بند ۴ آگهي استخدام سال ۱۳۹۴ شهرداري شهرستان اهواز ​هـ- ابطال بند ۲ از قسمت (ب) شرايط اختصاصي آگهي استخدام پيماني شهرداري هاي استان كرمانشاه در سال۱۳۹۴
1399/9/291168 - ابطال بخشنامه شماره ۱۴؍۷۱۰-۶؍۵؍۱۳۹۷ معاون توسعه مديريت و منابع وزارت آموزش و پرورش​
1399/9/121028 - ابطال بند ۳ تصويب نامه شماره ۱۰۳۸؍ت۲۸۳۹۳هـ-۱۶؍۱؍۱۳۸۲ هيأت وزيران​
1399/6/29909970906010809 - ​ابطال ماده 9 دستورالعمل ساماندهي نيروي انساني دستگاه هاي اجرايي مصوب شوراي عالي اداري به شماره 172556؍206 مورخ 26؍12؍93​
1399/3/20444 - وحدت رويه تحويل زمين به كارمندان انتقال يافته از كلان شهرها
1398/12/129809970906012052 - ابطال بندهاي (1) و (2) و تبصره بند 4 تصويبنامه مورخ 10؍7؍97 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني ابلاغي طي بخشنامه 533555 مورخ 2؍10؍97 سازمان اداري و استخدامي ( در خصوص بكاري گيري نيروهاي قراردادي )
1398/11/169809970906010989 - ابطال بخشنامه شماره 612؍83432؍3700 مورخ 13؍8؍97 اداره كل آموزش و پرورش استان گيلان
1398/10/219809970906010732 - ابطال نامه‌ي شماره 1585122 مورخ 2؍10؍1396سازمان اداري و استخدامي كشور و ابطال نامه‌ي شماره 561484 مورخ 19؍9؍1397دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني مشهد
1398/7/21329 - ابطال 1- بنـد 6 شرايط اختصـاصي آگهي استخـدام سـال 1393 استانداري گيلان 2-نامه شماره 2608؍42؍80؍94-27؍12؍1394 مديركل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري گيلان
1398/6/59809970906010250 - ابطال بند 7 هشتصد و چهاردهمين نشست هيأت رييسه دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
1398/5/221062.64 - وحدت رويه اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي سهام آنها به بخش غيردولتي واگذار شده است
1398/4/169809970906010118 - ابطال بخشنامه شماره 3502/4 مورخ 95/4/5 دانشگاه علوم پزشكي مازندران
1398/3/89809970906010078 - ابطال ماده 9 آيين نامه اجرايي ماده 12 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي به شماره 23510؍ت؍18060 مورخ 10؍8؍1378 هيات وزيران​
1397/11/289709970906010374.76 - درخواست ابطال بند 9 بخشنامه شماره 597019 مورخ 12؍4؍1395 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بند 13 بخشنامه شماره 1173415 مورخ 26؍2؍1396 سازمان برنامه و بودجه كشور در خصـوص جابه جايي اعتبار و حقوق و مزاياي كاركنان
1397/6/269709970906010152 - ابطال بخشنامه شماره 1498665 مورخ 96/8/15 معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور
1397/6/61380.94 - وحدت رويه وضعيت تبديل وضعيت انتقال كاركنان دولت از شهر تهران
1396/11/17296 - لغو بخشنامه شماره6236/92/200 مورخ 92/4/4 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور


Powered by Tetis PORTAL