خدمات الكترونيك

تبديل وضعيت
1399/12/191961 - ابطال بند (د) ماده ۳ دستورالعمل موضوع ماده ۵ آيين نامه اجرايي ماده ۴۶ قانون مديريت خدمات كشوري موضوع بخشنامه شماره ۱۴۴۱۸۹-۲۸؍۳؍۱۳۹۷ سازمان اداري و استخدامي كشور ​
1399/12/139909970906011473.77 - ۱- ابطال بند ب ماده ۳ بخشنامه شماره ۱۴۴۱۸۹- ۲۸؍۳؍۹۷ سازمان اداري و استخدامي كشور ۲- ابطال نامه شماره ۳۹۳۸- ۱۰؍۱؍۹۹ سازمان برنامه و بودجه استان مركزي
1399/11/181745 - وحدت رويه لزوم طرف شكايت قرار دادن سازمان اداري و استخدامي كشور در كنار دستگاه اجرايي ذي ربط در دعاوي تبديل وضعيت
1399/11/41611 - ابطال بخشنامه شماره ۲۲۵۹۲؍۱۵-۵؍۲؍۱۳۹۱ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
1399/6/25819.820 - وحدت رويه پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان طرحي از محل بودجه جاري دستگاه ها
1399/6/25814 - وحدت رويه تبديل وضعيت استخدامي كاركنان شركت راه آهن از پيماني به رسمي
1399/6/169909970906010826 - ابطال بند ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۱۶۱۲۹؍۹۲؍۲۰۰ مورخ ۱۹؍۹؍۱۳۹۲ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور​
1399/5/21717 - وحدت رويه تبديـل وضعيت استخـدامي از قراردادي به رسمي ايثارگران
1399/4/219909970906010704 - ابطال آزمون تبديل وضعيت نيروهاي قراردادي به پيماني سازمان امور مالياتي كشور سال 1397
1399/4/17534 - ابطال نامه شماره 92464؍4-11؍11؍1396 معاونت برنامه ريزي، مديريت و توسعه منابع انساني سازمان ثبت احوال كشور
1399/2/23301.318 - وحدت رويه عدم تبديل وضعيت كاري كاركنان شاغل در طرح هاي عمراني به قرارداد كار معين
1398/11/289809970906011024 - ابطال بخشنامه‌ي شماره 10095 مورخ 31؍2؍1398 دفتر نوسازي، تحول اداري و فناوري اطلاعات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور پيرامون تبديل وضعيت از پيماني به رسمي-آزمايشي
1398/11/13055.64 - وحدت رويه تبديل وضعيت استخدامي اعضاء غير هيأت علمي دانشگاه هاي تابعه وزارت علوم، از قراردادي به پيماني
1398/10/102898 - وحدت رويه تفاوت تطبيق شهرداري ها
1398/9/192724 - وحدت رويه تبديل وضعيت استخدامي از قرارداد كارگري به پيماني
1398/8/259809970906010532-539 - ابطال تصميم اداري سازمان اداري و استخدامي كشور طي نامه شماره 251954 مورخ 20؍5؍97
1398/8/212426 - ابطال ​بند شرط سن مصوبه هيأت امناي دانشگاه فني و حرفه اي در اجراي بند ذ ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران​
1398/7/161445 - وحدت رويه تبديل وضعيت زنان سرپرست خانوار
1398/7/21334 - وحدت رويه عدم جواز تبديل وضعيت نيروهاي شركتي به قراردادي در دستگاه اجرايي
1398/5/221062.64 - وحدت رويه اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي سهام آنها به بخش غيردولتي واگذار شده است
1398/4/11669 - وحدت رويه عدم تبديل وضعيت استخدامي از قراردادي يا شركتي به رسمي قطعي
1398/2/31306 - وحدت رويه عدم جواز تبديل وضعيت به رسمي آزمون امور مالياتي سال 92
1398/1/2792 - وحدت رويه تبديل وضعيت از شركتي به استخدام رسمي به استناد ماده 21 قانون جامع ايثارگران و تبصره 1 بند (ذ) ماده 87 برنامه ششم
1398/1/2789.91 - ابطال 1) بخشنامه هاي شماره 59740-27؍11؍1395 در خصوص «دستورالعمل تبديل وضعيت كاركنان قراردادي شهرداريها» و شماره 47997-30؍10؍1396 رئيس سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور ​2) بخشنامه هاي شماره 986720-6؍11؍1395 و 1542985-9؍9؍1396 رئيس سازمان امور اداري و استخدامي كشور
1397/12/212163.4 - وحدت رويه تبديل وضعيت استخدامي نيروهاي شركتي به قرارداد كار معين در دستگاه هاي اجرايي
1397/12/159709970906010420 - ابطال ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تكليف استخدامي مربيان حق التدريس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به رسمي و پيماني ، مصوب هيات وزيران به شماره 122218/ت 50947 هـ مورخ 93/10/17
1397/9/179709970906010288 - ابطال ماده 12 آيين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه
1397/7/259709970906010201 - ابطال مصوبه هشتمين نشست از دوره ششم هيات امناء مورخ 96/3/23 ، موضوع اصلاح ماده 12 آيين نامه استخدامي اعضاي هيات علمي دانشگاه
1397/6/61380.94 - وحدت رويه وضعيت تبديل وضعيت انتقال كاركنان دولت از شهر تهران
1396/10/261060.80 - ابطال بخشنامه شماره 242666/73/6-95/11/2 و نامه شماره 66188/46/د-95/11/4 دانشگاه پيام نور
1396/9/14198 - ابطال مصوبـه 31026 مـورخ 94/7/22 مـديـر كل دفتر نـوسـازي و تـحول اداري و فن آوري اطلاعات سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور
1396/7/30155 - ابطال بخشنامه شماره127432 -2/20 مورخ 94/3/19 وزير نفت


Powered by Tetis PORTAL