خدمات الكترونيك

خاتمه خدمت
1399/12/109909970906011467 - ابطال بخشنامه شماره ۳۰۰۵۷۰؍۱۵ مورخ ۱۹؍۱۲؍۹۶ وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/11/211770 - ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۹۳۷۷۰؍۹۸؍۹۰۰-۱۵؍۷؍۱۳۹۸ سازمان بهزيستي كشور ​
1399/9/259909970906011274 - ​ابطال تبصره ماده ۵ آيين نامه شماره ۴۲۹۶۹؍ت۵۵۴۱۷ مورخ ۱۳؍۴؍۹۹ هيأت وزيران ​
1399/9/181064.82 - وحدت رويه بازنشستگي پيش از موعد به واسطه اشتغال در مشاغل سخت و زيان آور كاركنان سازمان تامين اجتماعي
1399/8/59909970906010904 - ابطال ابلاغيه شماره ۴۵۵۳ مورخ ۵؍۱۲؍۱۳۹۶ معاونت هماهنگ كننده سپاه پاسداران ​انقلاب اسلامي​
1399/8/59909970906010898 - ابطال بند ۲-۱۴ بخشنامه شماره ۱۳۱۹۶/۹۷/۱۰۰۰ مورخ 97/11/30 سازمان تامين اجتماعي
1398/11/289809970906011026 - ابطال بند (2) دستورالعمل اجرايي شماره 25؍1354؍05؍6؍ن مورخ 20؍11؍1389 ستاد كل نيروهاي مسلح
1398/11/289809970906011025 - ابطال بخشنامه‌ي شماره 317567؍115 مورخ 6؍9؍1397 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
1398/11/289809970906011023 - ابطال بند 4 مصوبه‌ي شماره7240مورخ 30؍2؍1393 شوراي توسعه‌ي مديريت و سرمايه‌ي انساني شهرداري‌ها و دهياري‌ها
1398/11/169809970906010987 - ابطال بخش دوم بند (3) بخشنامه شماره 40934 مورخ 26؍8؍1397 رئيس سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور
1398/11/83101 - ابطال نامه شماره 127927-13؍3؍1398 رئيس امور مديريت مشاغل و نظامهاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور
1398/10/172971-2 - 1- ابطال بخشنامه شماره 183؍1080-14؍8؍1393 معاونت نيروي انساني ارتش جمهوري اسلامي ايران 2- ابطال بند 1 و 2 بخشنامه شماره 2567-1611 مورخ 25؍10؍1393 اداره بهداشت و درمان نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران 3- ابطال بند 2 مصوبه هيأت وزيران به شماره 30808ت21908هـ-17؍7؍1379 4- ابطال بخشنامه شماره 62؍8908-38؍/2494 اداره بهداشت و امداد و درمان نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران​
1398/10/179809970906010711 - ابطال بخشنامه‌ي شماره1308186مورخ 10؍5؍1396 سازمان اداري و استخدامي كشور
1398/9/309809970906010660 - ابطال نامه شماره 14787 مورخ 26؍4؍1396 سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور
1398/9/262764 - وحدت رويه اعاده به خدمت جانبازان بازنشسته با 30 سال سابقه كاري جهت تكميل خدمت 35 ساله
1398/9/262764 - وحدت رويه اعاده به خدمت جانبازان بازنشسته با 30 سال سابقه كاري جهت تكميل خدمت 35 ساله
1398/9/189809970906010584 - ابطال بند (2-1) نامه‌ي شماره 37988؍66؍1662؍كلي؍13؍96 مورخ 9؍10؍1396 نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران
1398/9/122670 - ابطال نامه شماره 2030؍14-16؍3؍1394 معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند
1398/9/52505 - ابطال بند 1 و رديف (1-1) مصوبه شماره 2925؍100؍ص؍97-7؍3؍1397 رئيس مجمع عمومي شركتهاي مديريت توليد برق​
1398/7/302325 - ابطال بندهاي «الف» و «ب» نامه شماره 152؍53011؍540-1؍3؍1396 معاون حقوقي و امور مجلس بنياد شهيد و امور ايثارگران​
1398/7/209809970906010466 - اعتراض به تصميم شماره 5478/97/ص مورخ97/10/15
1398/7/209809970906010480-483 - ابطال نامه هاي شماره 10157؍196–14؍8؍96و 10569؍196–22؍8؍96 مدير كل منابع انساني و پشتيباني سازمان تبليغات اسلامي در مورد نيروهاي خريد خدمت كار معين
1398/7/109809970906010350 - ابطال بند 1-6 بخشنامه شماره 19؍11 مورخ 7؍1؍95 مدير عامل شركت مادر تخصصي توانير
1398/7/21330 - ابطال نامه شماره 44907؍91؍231-20؍12؍1391 رئيس امور حقوقي و قوانين معاونت وقت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
1398/6/261311 - ابطال بخشنامه شماره 1؍2397-30؍11؍1396 رئيس كل دادگستري استان فارس
1398/6/59809970906010251 - ابطال بخشنامه شماره 55؍87167؍18 مورخ 8؍9؍1396
1398/6/59809970906010249 - ابطال ماده 81 آيين نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي دانشگاه شيراز ابلاغي به شماره 33484؍15 مورخ 29؍2؍1393 از سوي رئيس مركز هيات هاي امناء و هيات هاي مميزه وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ​
1398/5/221062.64 - وحدت رويه اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي سهام آنها به بخش غيردولتي واگذار شده است
1398/5/149809970906010198 - ابطال (لغو) عبارت ( با ارائه درخواست كتبي ) رديف 5 بند (ب) بخشنامه 58 مستمريهاي سازمان تأمين اجتماعي
1398/5/89809970906010189 - ابطال بند (ج) بخشنامه شماره 5/49 سازمان تأمين اجتماعي
1398/3/89809970906010079 - 1- ابطال بند 2 بخشنامه شماره 87675؍001234 مورخ 30؍9؍1366 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران​2- ابطال آيين نامه استخدامي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مصوب 29؍6؍1394
1397/9/289709970906010311.12 - ابطال بخشنامه‌هاي شماره 2567-1611 مورخ 93/10/25 و 62-8908 مورخ 93/11/28 اداره بهداشت و درمان نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران
1397/9/271875 - ابطال ​نامه شماره 262؍201؍63-11؍10؍1396 مديرامور سرمايه انساني و ساختاري بانك كشاورزي
1396/12/27360 - ابطال بخشنامه شماره 196850 مورخ 95/10/19
1396/10/30266 - لغو بند سوم بخشنامه معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت به شماره 4423/209/د مورخ 93/8/24
1396/8/30828 - وحدت رويه غير وارد دانستن شكايت در موضوع بازخريدي كاركنان سازمان سابق اداره كل بنادر و كشتيراني بندر بوشهر استان مازندران
1396/8/9745 - ابطال تبصره بند 5 مصوبه شماره 45664/ت652-1368/5/30 هيأت وزيران


Powered by Tetis PORTAL