خدمات الكترونيك

تنزل پست
1400/1/16140009970906010014 - ابطال بخشنامه شمارۀ ۳۸؍۷۱۰ مورخ ۲۴؍۰۶؍۱۳۸۹ معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش
1399/12/51882 - ابطال ​بند ۲ بخشنامه شماره ۱۴؍۷۱۰-۶؍۵؍۱۳۹۷ مصوب معاونت توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش​
1399/9/291168 - ابطال بخشنامه شماره ۱۴؍۷۱۰-۶؍۵؍۱۳۹۷ معاون توسعه مديريت و منابع وزارت آموزش و پرورش​
1399/8/209909970906011138 - ابطال بخشنامه شماره ۱۰۳۳۶؍۹۳؍۲۰۰ مورخ ۳۰؍۷؍۹۳ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور​
1399/8/59909970906010898 - ابطال بند ۲-۱۴ بخشنامه شماره ۱۳۱۹۶/۹۷/۱۰۰۰ مورخ 97/11/30 سازمان تامين اجتماعي
1399/7/149909970906010865 - ابطال نامه شماره ۳۸۷۸۶۵ – ۲۴؍۷؍۹۷ سازمان اداري و استخدامي كشور و ابطال بخشنامه شماره ۳۲؍۷۱۰ – ۱۲؍۹؍۹۷ وزارت آموزش و پرورش​
1398/7/209809970906010479 - ابطال دستورالعمل مشاغل راهبردي در ساعس ناجا–الزام به اعطاي جايگاه خدمتي و احتساب مزاياي قانوني در حقوق بازنشستگي و پاداش پايان خدمت
1398/7/209809970906010470-472 - ابطال بند 2 بخشنامه 30415/2/551 مورخ 96/12/19 آموزش و پرورش آذربايجان غربي
1398/4/299809970906010140 - ابطال بخشنامه شماره 174704 مورخ 22؍7؍1394 رئيس امور مديريت مشاغل و دبيرخانه شوراهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
1398/4/11668 - وحدت رويه تغيير پست سازماني و تنزل مقام
1398/1/2065 - ابطال نـامه شمـاره 1320671-16؍5؍1396 رئيس امـور مـديريت مشاغل و نظام هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور
1397/6/269709970906010147 - ابطال نامه شماره 6705/93/222 مورخ 93/5/19 رئيس امور​ مديريت مشاغل و حقوق و مزاياي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني
1396/10/51002 - ابطال 1- نامه شماره 31852-94/3/9 امور ساختارهاي سازماني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 2- نقض حكم كارگزيني شماره 2046-95/4/6 توسعه مديريت و منابع انساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 3- الزام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامه ريزي به اعطاي پست همتراز
1396/7/30162 - ابطال بخشنامه2000/94/1770 مورخ94/6/15
1396/7/19150 - ابطال بند 3 بخشنامه شماره 5964/200/25 مورخ 91/9/11


Powered by Tetis PORTAL