اعاده به خدمت
10 مهر 1398 12:15:48
9809970906010351 - ابطال بند 1-1 مصوبه مورخ 7؍3؍97 رييس مجمع عمومي شركت

 

« بسم الله الرحمن الرحيم »

 

هيات تخصصي استخدامي

* شماره پــرونـــده :هـ ع؍9702505      

 شماره دادنامه: 9809970906010351                 تاريخ:98/07/10

* شاكي :آقاي حسن فريدونيان شهري

*طرف شكايت :شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي

*موضوع شكايت و خواسته :ابطال بند 1-1 مصوبه مورخ 7؍3؍97 رييس مجمع عمومي شركت

 

* شاكي طي دادخـواستي به طرفيت شركت مادر تخصـصي توليد نيروي برق حـرارتي درخواست ابطال بند بند 1-1 مصوبه 7؍3؍97 رييس مجمع عمومي شركت مذكور را در خصوص نحوه بازگشت به كار جانبازان و آزادگان با رعايت كامل بند (چ) و (ز) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه نموده شده است . 

متن مقرره مورد شكايت به قرار:

1-1- در صورتيكه اينگونه كاركنان از مزاياي تسهيل در خروج نيروي انساني موضوع پاداش تشويقي بخشنامه هاي بازنشستگي اختياري استفاده نموده باشند ، لازم است ابتدا مبالغ پاداش تشويقي مربوط به تسهيل در خروج نيروي انساني را به حساب شركت مديريت توليد ذي ربط واريز نمايند.

*دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت :برابر بند 1-1 مصوبه مورد شكايت اعاده به خدمت جانبازان ، منوط به استرداد وجوه پاداش سنوات تشويقي دريافتي در مقطع بازنشستگي است. با توجه به اينكه بند (چ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 60 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران حق اعاده به خدمت را به جانباران اعطاء كرده و شركت طرف شكايت شرايط و قيود جديدي به حكم قانونگذار اضافه كرده است لذا ابطال مصوبه شركت مورد تقاضاست.

* خلاصه مدافعات طرف شكايت :مدير كل دفتر حقوقي وزارت نيرو در پاسخ اعلام داشته است براساس بخشنامه سال 1394 وزير وقت نيرو مقرر شده بود به منظور ايجاد زمينه اشتغال جوانان اين امكان وجود دارد به كساني كه داراي شرايط بازنشستگي اختياري هستند به ازاي هر سال خدمت قابل قبول پاداش تشويقي به ميزان مقرر در بخشنامه پرداخت شود . لذا منظور از پاداش مقرر در مصوبه مورد شكايت اين پاداش بوده است كه منصرف از پاداش پايان خدمت مي باشد . 

* پرونده در جلسه مورخ 31؍6؍1398 هيأت تخصصي استخدامي مطرح گرديد و پس از رسيدگي به موضوع ، اكثريت بيش از سه چهارم اعضاء مصوبه مورد شكايت را قابل ابطال تشخيص ندادند، بنابراين به استناد بند «ب» ماده 84 قانون مذكور در مورد آن به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي شود.

 

« رأي هيات تخصصي استخدامي »

نظر به اينكه پرداخت پاداش تشويقي به كاركنان شركت توليد نيروي برق حرارتي كه بر اساس بخشنامه وزير نيرو علاوه بر پاداش پايان خدمت قانوني به آنها پرداخت شده است به منظور تشويق كاركنان به انجام بازنشستگي اختياري صورت گرفته است و علاوه بر تعهد قانوني دستگاه در قبال كاركنان مي باشد، لذا مشروط كردن بازپرداخت آن در صورت درخواست اعاده به خدمت فرد بازنشسته مغايرتي با قانون از جمله بند چ ماده 87 «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (۱۴۰۰ـ ۱۳۹۶) ندارد و قابل ابطال تشخيص داده نمي شود ، فلذا رأي به رد شكايت صادر مي گردد. اين رأي مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري صادر و ظرف بيست روز پس از صدور، از سوي ده تن از قضات يا رئيس محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض مي باشد.

 

رضا فضل زرندي

رئيس هيات تخصصي استخدامي

 


Powered by Tetis PORTAL