تصويب نامه هاي هيئت وزيران مرتبط با سازمان
28 بهمن 1396 10:8:47
تصويب نامه ۱50914/ت ۵۴594 ه به تاريخ ۹۶/11/28 با موضوع اساسنامه سازمان فوريت هاي پيش بيمارستاني اورژانس كشور

Powered by Tetis PORTAL