27 مهر 1399 14:8:27
بخشنامه در خصوص ايجاد اولويت براي داوطلبان بومي شهرستان‌ها در امتحانات مشترك فراگير دستگاه‌هاي اجرايي كشور به شماره 369488 مورخ 1399/07/27

Powered by Tetis PORTAL