تصويب نامه هاي هيئت وزيران مرتبط با سازمان
15 بهمن 1399 13:12:58
تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 131837/ت 58342 ه به تاريخ 1399/11/15 در خصوص اصلاح ماده (1) آيين نامه نحوه پرداخت حق الزحمه مجريان و ناظران انتخابات

Powered by Tetis PORTAL