23 فروردين 1400 11:55:52
140009970906010028 - ​ابطال تبصره ۲ ماده ۱۶ آيين نامه اجرايي​ قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانبازان از كارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي​ مصوب سال ۱۳۷۲ (موضوع تصويب نامه شماره ۲۴۵؍۹۸۶۶ه ​مورخ ۲؍۷؍۱۳۷۳ هيأت وزيران) ​

 

« بسم الله الرحمن الرحيم »

 

هيات تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري

تاريخ رأي: دوشنبه ۲۳ فروردين ۱۴۰۰

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۸             

* شماره پــرونـــده : ۹۹۰۱۸۴۲             

* شاكي: خانم مريم شريعتي كلاته با وكالت آقاي محمد پورفتح

*طرف شكايت: هيأت وزيران 

*موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۱۶ آيين نامه اجرايي "قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانبازان از كارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي" مصوب سال ۱۳۷۲ (موضوع تصويب نامه شماره ۲۴۵؍۹۸۶۶ه  مورخ ۲؍۷؍۱۳۷۳ هيأت وزيران)  

 

* متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد :

ماده ۱۶- افراد تحت تكفل موضوع تبصره ۲ قانون عبارتند از:...

تبصره ۱- فرزندان دختر و خواهر تحت تكفل در صورتي كه پس از پايان (۲۰) سالگي و يا (۲۵) سالگي حسب مورد شوهر نداشته و با تاييد بنياد شهيد انقلاب اسلامي براي تامين زندگي خود درآمدي نداشته باشند، تا زماني كه درآمد ندارند.

تبصره ۲- تشخيص مصاديق افراد تحت تكفل پس از طي تشريفات قانوني با دستگاه پرداخت كننده حقوق حالت اشتغال يا بازنشستگي يا وظيفه يا مستمري است.

*دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : به موجب بند (ب) ماده ۸۶ قانون استخدام كشوري و همچنين اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت مستمري به وارث اناث و بند ۲ ماده ۱۱۱ قانون مديريت خدمات كشوري و همچنين بند ۳ ماده ۴۸ قانون حمايت خانواده و ماده ۸۱ قانون تامين اجتماعي و راي مورخ ۲۷؍۸؍۱۳۹۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري فرزندان اناث مورث فوت شده كه ازدواج نكرده و يا مطلقه هستند مشمول مستمري مورث خود مي باشند در حاليكه به موجب مقرره مورد شكايت و نامه بنياد شهيد فرزندان اناث در صورت ازدواج از تكفل پدر خارج مي شوند و تحت هيچ شرايط از جمله طلاق مشمول مستمري پدر خود نمي باشند كه بنياد شهيد با تمسك به مقرره مورد شكايت از پرداخت مستمري مورث فوت شده به فرزندان اناث مطلقه خودداري مي كند.

*خلاصه مدافعات طرف شكايت:  به موجب بند( ب ) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه تشخيص افراد تحت تكفل قانوني جانبازان و آزادگان متوفي بر عهده بنياد شهيد مي باشد كه به نوعي تاييد مقرره مورد شكايت است و به استناد ماده ۸۶ قانون استخدام كشوري حقوق مستخدمين شهيد صرفاً به عائله تحت تكفل قابل پرداخت است و به استناد تبصره ۲ ماده واحده قانون حالت اشتغال، حقوق حالت اشتغال شهدا و جانبازان متوفي به عائله تحت تكفل آنها پرداخت مي شود و ماده ۷ قانون مذكور عائله تحت تكفل را كه مي توانند از اين حقوق استفاده نمايند احصا كرده است كه در مانحن فيه افراد غير تحت تكفل شرايط دريافت حقوق را ندارند. دادنامه شماره ۲۲ مورخ ۳۱؍۱؍۱۳۸۲ نيز بر لزوم تحت تكفل بودن شخص حين الفوت و همچنين لزوم احراز آن توسط دستگاه پرداخت كننده حقوق تاكيد كرده است همچنين در خصوص موضوع مشابه آراي شماره ۳۳۴۸ مورخ ۲۵؍۳؍۱۳۹۴ و ۳۳۵-۷؍۵؍۱۳۸۶ و ۴۱-۳۰؍۱۰؍۱۳۶۴ نيز بر لزوم تحت تكفل بودن شخص براي دريافت كننده حقوق تاكيد دارد. 

* پرونده در هيأت تخصصي استخدامي مطرح و مورد رسيدگي قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء اعضاي هيات تخصصي مقرره مورد شكايت قابل ابطال تشخيص داده نشد و بنابراين با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در مورد آن به شرح زير رأي صادر مي شود.

 

« رأي هيات تخصصي استخدامي »

با توجه به اينكه اولاً به  موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز از كارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب سال ۱۳۷۲ مقرره شده :« حقوق موضوع اين قانون به آزاده و يا جانباز از كارافتاده كلي و عائله شهيد و يا مفقودالاثر موضوع ماده ۷ قانون ‌برقراري حقوق وظيفه عائله تحت تكفل جانبازان و شهدا... مصوب ۲۵؍۱۱؍۱۳۶۱ و تبصره ذيل آن پرداخت خواهد شد. » و ثانياً به موجب ماده ۷ قانون برقراري حقوق از كارافتادگي و وظيفه عايله تحت  تكفل جانبازان و شهدا انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و پرداخت حقوق و مزاياي مجروحين جنگ تحميلي و انقلاب اسلامي مصوب سال ۱۳۶۱ مقرر شده :« عائله تحت تكفل مستخدم كه مي توانند از حقوق وظيفه مقرر در اين قانون استفاده نمايند از لحاظ اين قانون عبارتند از : الف- افراد موضوع ماده ۸۶ قانون استخدام كشوري ب- برادر و خواهر عليل يا ناقص العضو مستخدم متوفي كه در كفالت متوفق بوده و قادر به انجام كار نباشد مادام العمر ج- خواهر (به شرط نداشتن شوهر) و برادري كه در كفالت متوفي بوده اند تا پايان ۲۰ سالگي مگر اينكه به موجب مدارك مثبته در يكي از دانشگاه ها يا موسسات آموزشي رسمي عالي مشغول تحصيل باشند در اين صورت تا پايان ۲۵ سالگي. تبصره- فرزندان اناث و خواهر تحت تكفل متوفق در صورتي كه تا پس از پايان ۲۰ سالگي و يا ۲۵ سالگي بر حسب مورد شوهر نداشته و به تاييد بنياد شهيد براي تامين زندگي خود درآمدي نداشته باشند تا زماني كه درآمدي ندارند از حقوق وظيفه موضوع اين قانون مي توانند استفاده كنند» . بنابراين از آنجائيكه عائله تحت تكفل مستقيم شهيد  كه از حقوق وظيفه او برخوردار مي شوند  به موجب مواد قانوني مذكور تعيين شده و مفاد مصوبه مورد شكايت مغايرتي با قوانين ياد شده ندارد ، فلذا رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري صادر و ظرف بيست روز پس از صدور، از سوي ده تن از قضات يا رئيس محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض مي باشد.

 

رضا فضل زرندي

رئيس هيات تخصصي استخدامي

 


Powered by Tetis PORTAL