مصوبات شوراي عالي اداري
1 ارديبهشت 1399 10:22:24
مصوبه شوراي عالي اداري در مورد تغيير عنوان شوراي عالي عشاير به شوراي عالي عشاير و توسعه روستايي به شماره 30937 مورخ 1399/2/1

Powered by Tetis PORTAL