16 فروردين 1400 14:0:21
140009970906010013 - ​ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲؍ت۵۴۰۵۷- ۲۱؍۷؍۹۵ هيأت وزيران

 

« بسم الله الرحمن الرحيم »

 

هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري

تاريخ رأي: دوشنبه ۱۶ فروردين ۱۴۰۰

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۱۳

* شاكي : آقاي ايرج رنج پور

*طرف شكايت : هيأت وزيران 

*موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲؍ت۵۴۰۵۷- ۲۱؍۷؍۹۵ هيأت وزيران  

 

*هيأت وزيران به استناد بند(الف) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه مقرره مورد شكايت را تصويب كرده است و شاكي به بند ۲ آن كه ناظر بر افزايش فوق العاده هاي دستگاه هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري است اعتراض داشته و تقاضاي ابطال آن را نموده است. 

* مقرره مورد شكايت:

۱- سقف حداكثر امتيازات مواد(۶۵)، (۶۶)، (۶۸) و (۷۱) قانون مديريت خدمات كشوري پنجاه درصد افزايش مي يابد.

۲- افزايش امتيازات و فوق العاده هاي فوق در دستگاه هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري، موكول به طي مراحل پيش بيني شده در قانون مذكور و آيين نامه هاي اجرايي مربوط و در سقف اعتبارات مصوب مربوط است.

*دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : به استناد قانون برنامه پنجم توسعه و قانون مديريت خدمات كشوري چون دانشگاه هاي علوم پزشكي هيأت امنايي اداره مي شوند بنابراين مقرره مورد شكايت اين دانشگاه ها را از حكم بند ۲ مقرره مورد شكايت خارج كرده است و كاركنان آن از عدم افزايش فوق العاده ها متضرر شده اند و دليلي وجود ندارد تا بازنشستگان سال ۹۸ نيز مشمول مقرره مورد شكايت قرار نگيرند و مقرره مي بايست تمام كارمندان دستگاه هاي اجرايي را در برگيرد. 

* خلاصه دفاعيات طرف شكايت: معاون امور حقوقي دولت به موجب لايحه دفاعيه شماره ۲۴۶۰۱؍۴۳۰۷- ۱۲؍۳؍۹۹ اعلام داشته در خصوص مصوبه مورد شكايت پيشتر هيأت تخصصي استخدامي رسيدگي كرده كه به صدور دادنامه شماره ۱۰۴- ۲۸؍۳؍۹۸ منجر شده است.

* پرونده در هيأت تخصصي استخدامي مطرح و مورد رسيدگي قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء اعضاي هيات تخصصي مقرره مورد شكايت قابل ابطال تشخيص داده نشد و بنابراين با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در مورد آن به شرح زير رأي صادر مي شود.

 

« رأي هيات تخصصي استخدامي »

با توجه به اينكه  اولاً به موجب بند الف ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه  قانونگذار به هيات وزيران اجازه تصويب افزايش جداول و امتيازات و ميزان فوق‌العاده‌هاي موضوع فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري را حداكثر تا پنجاه درصد (۵۰%) داده است ، بنابراين هيات وزيران اختياري براي افزايش ۵۰ درصدي موضوع اين ماده به حقوق و مزاياي خارج از فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري نداشته تا محل ايراد قرار گيرد و از اين رو هيات وزيران در چارچوب اختيار قانوني خود اقدام به صدور تصويب نامه شماره ۱۶۲۸۶۲؍ت۵۴۰۵۷- ۲۱؍۷؍۹۵ نموده است ، ثانياً بند ۱ مصوبه مورد شكايت پيشتر به موجب دادنامه شماره ۱۰۴-۲۸؍۳؍۱۳۹۸ هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري مغاير با قانون شناخته نشده و شكايت از آن رد شده است و ثالثاً بند ۲ مصوبه مورد شكايت كه مقرر داشته : « افزايش امتيازات و فوق‌العاده‌هاي مواد فوق در دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري، موكول به طي مراحل پيش بيني شده در قانون مذكور و آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوط و در سقف اعتبارات مصوب مربوط است.» به جهت لزوم رعايت بند ( ت )ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۷۴ قانون مديريت خدمات كشوري و تأمين اعتبار مالي تصويب نامه مي باشد و بنابر اين مقرره مورد شكايت مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و قابل ابطال نمي باشد ، فلذا رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري صادر و ظرف بيست روز پس از صدور، از سوي ده تن از قضات يا رئيس محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض مي باشد.

 

رضا فضل زرندي

رئيس هيات تخصصي استخدامي

 


Powered by Tetis PORTAL