تصويب نامه هاي هيئت وزيران مرتبط با سازمان
28 فروردين 1397 18:11:8
تصويب نامه 6611/ت ۵5229 ه به تاريخ ۹7/1/28 با موضوع شرايط و زمانبندي خدمات قابل برونسپاري به دفاتر پيشخوان دولت و و بخش عمومي غيردولتي

Powered by Tetis PORTAL