اطلاعيه و همايش ها
22 اسفند 1399 18:38:40
خروجي فشرده فايل اكسل شاخص‌هاي اختصاصي ارزيابي عملكرد سال 1399 دستگاه هاي اجرايي كشور
خروجي فشرده فايل اكسل شاخص‌هاي اختصاصي ارزيابي عملكرد سال 1399 براي بارگذاري در سامانه مديريت عملكرد دستگاه هاي اجرايي كشور در صفحه اول وب سايت اين امور، قسمت اطلاعات كاربردي، رديف دوم، نظام مديريت عملكرد دستگاه هاي اجرايي كشور قابل مشاهده و دريافت مي باشد.

Powered by Tetis PORTAL