16 فروردين 1400 13:49:11
140009970906010012 - ​ابطال بند (د) تبصره شرايط اختصاصي دفترچه آگهي آزمون استخدامي استانداري كرمان در سال ۱۳۹۱

 

« بسم الله الرحمن الرحيم »

 

هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري

تاريخ رأي: دوشنبه ۱۶ فروردين ۱۴۰۰

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۱۲

* شاكي : آقاي محمدكيان رشيدي

*طرف شكايت : ۱- استانداري كرمان ۲- سازمان ( وقت ) مديريت و برنامه ريزي استان كرمان ۳- سازمان ثبت احوال استان كرمان

*موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند (د) تبصره شرايط اختصاصي دفترچه آگهي آزمون استخدامي استانداري كرمان در سال ۱۳۹۱

 

*استانداري كرمان براي تامين نيروي انساني مورد نياز خود و ساير دستگاه هاي اجرايي استان طبق مفاد قانون مديريت خدمات كشوري و دستورالعمل نحوه برگزاري آزمون عمومي و تخصصي با مجوز ماخوذه اقدام به برگزاري آزمون براي جذب تعداد ۹۰۰ نفر به صورت پيماني نموده كه شاكي به قسمتي از دفترچه مذكور اعتراض داشته و تقاضاي ابطال آن را نموده است.

*مقرره مورد شكايت:

شرايط اختصاصي استخدام:

 حداقل سن ۲۰ سال تمام و حداكثر سن براي دارندگان مدرك تحصيلي كارداني ۲۹ سال، ليسانس ۳۳ سال، فوق ليسانس ۳۵ سال و دكتري ۳۷ سال تمام تا آخرين روز مهلت ثبت نام مي باشد.

  • تبصره : موارد ذيل به شرط ارائه تاييديه هاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد:

الف) . . . ب) ... ج ) ... د) داوطلباني كه به صورت غيررسمي و تمام وقت در دستگاه هاي دولتي از تاريخ ۲۲؍۱۱؍۵۷ به خدمت اشتغال داشته اند به ميزان مدت خدمت غير رسمي آنها

 *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : مقرره مورد شكايت مغاير با ماده ۱۴ بخشنامه شماره ۶۹۱۲؍د مورخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۷۰ سازمان اداري و استخدامي كشور و همچنين بخشنامه شماره ۵۵۵۸۸؍۲۰۰ مورخ ۲۷؍۱۰؍۱۳۸۹ مي باشد چرا كه در اين بخشنامه ها سنوات سربازي جزء سابقه دولتي منظور شده ولي در مقرره مورد شكايت بر خلاف موارد مطروحه از اضافه كردن سوابق خدمت سربازي به سقف سني ورود به خدمت از شرايط اختصاصي آزمون اختصاصي استانداري كرمان خودداري شده كه موجب تضييع حقوق تعداد زيادي از اشخاص شده است. همچنين مقرره مذكور مغاير با قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمين وزارتخانه ها و موسسات و شركت هاي دولتي مصوب ۱۳۶۴ مي باشد. 

* خلاصه مدافعات طرف شكايت : الف) پاسخ سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كرمان به موجب لايحه دفاعيه شماره ۵۸۹۶۸۶ مورخ ۶؍۱۱؍۱۳۹۹ به اين شرح است: ۱- ماده ۱۴ آيين نامه اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل براي محاسبه تجربه قابل قبول كاركنان شاغل مي باشد و ماده ۱۰۵ قانون مديريت خدمات كشوري به احتساب مدت خدمت نظام وظيفه به عنوان سابقه كارمندان براي بازنشستگي اشاره كرده است. ۲- در تبصره ۳ ماده ۵ بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷؍۲۰۰ مورخ ۸؍۹؍۱۳۸۸ دستور العمل نحوه برگزاري آزمون هاي استخدامي ، حداكثر سن براي دارندگان مقطع تحصيلي ليسانس ۳۳ سال تا آخرين روز ثبت نام بوده و درخصوص مدت خدمت سربازي و افزودن آن به حداكثر سن حكمي ندارد. ب) پاسخ اداره كل ثبت احوال استان كرمان به موجب لايحه دفاعيه شماره ۱۱۱۳۳؍۱۱؍۲۸ مورخ ۱۱؍۱۱؍۱۳۹۹ به اين شرح است: ۱- آزمون مورخ ۲۶؍۳؍۱۳۹۱ سراسري بوده و توسط استانداري برگزار شده و در روزنامه محلي چاپ و اطلاع رساني شده و ثبت احوال دخل و تصرفي در مفاد و متن آن نداشته است بنابراين شكايت عليه اين اداره كل فاقد وجاهت قانوني مي باشد.

* پرونده در هيأت تخصصي استخدامي مطرح و مورد رسيدگي قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء مقرره مورد شكايت قابل ابطال تشخيص داده نشد و بنابراين با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در مورد آن به شرح زير رأي صادر مي شود.

 

« رأي هيات تخصصي استخدامي »

با توجه به اينكه  اولاً به موجب بند ج ماده ۴۲ قانون مديريت خدمات كشوري :« انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان» يكي از شرايط   اوليه و عمومي استخدام در دستگاه هاي اجرايي محسوب مي شود و افزودن مدت آن به حداكثر سن داوطلبان استخدام  موضوع بند الف ماده ۴۲ قانون مذكور نيازمند اذن قانونگذار است در حالي كه حكمي در اين خصوص وجود نداشته و قانون اصلاح حداكثر سن داوطلبان استخدام مصوب سال ۱۳۷۱ نيز متضمن حكمي مبني بر احتساب دوره خدمت وظيفه به سقف سني مقرر نمي باشد ، ثانياً احتساب مدت خدمت وظيفه به عنوان سابقه خدمت براي بازنشستگي كه به موجب ماده ۱۰۵ قانون مديريت خدمات كشوري مقرر شده ارتباطي به شرايط عمومي ورود به خدمت ندارد و اعمال آن مربوط به بعد از استخدام و صرفاً جهت بازنشستگي مي باشد. بنابراين مقرره مورد شكايت كه  مقرر داشته :« داوطلباني كه به صورت غيررسمي و تمام وقت در دستگاه هاي دولتي از تاريخ ۲۲؍۱۱؍۵۷ به خدمت اشتغال داشته اند به ميزان مدت خدمت غير رسمي آنها » به حداكثر سن آنها افزوده مي شود مطابق با بند ( ه ) قانون اصلاح حداكثر سن داوطلبان استخدام   بوده و مغايرتي با قانون مذكور و ساير قوانين نداشته و قابل ابطال نمي باشد ، فلذا رأي به رد شكايت صادر مي شود . اين رأي مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري صادر و ظرف بيست روز پس از صدور، از سوي ده تن از قضات يا رئيس محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض مي باشد.

 

رضا فضل زرندي

رئيس هيات تخصصي استخدامي

 


Powered by Tetis PORTAL