5 اسفند 1397 14:24:56
بخشنامه به دستگاههاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص تبديل وضع كارمندان پيماني به رسمي آزمايشي در مشاغل حاكميتي به شماره 671709 مورخ 1397/12/05

Powered by Tetis PORTAL