اعاده به خدمت
5 آذر 1398 10:11:48
2619 - ابطال بند 1 و رديف (1-1) مصوبه شماره 2925؍100؍ص؍97-7؍3؍1397 رئيس مجمع عمومي شركتهاي مديريت توليد برق​

 

« بسم الله الرحمن الرحيم »

 

شماره دادنامه : 2619

تاريخ دادنامه: 5؍9؍1398

شماره پرونده: 97؍2505

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاكي: آقاي حسن فريدونيان شهري

موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 1 و رديف (1-1) مصوبه شماره 2925؍100؍ص؍97-7؍3؍1397 رئيس مجمع عمومي شركتهاي مديريت توليد برق 

 

 گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 1 و رديف (1-1) مصوبه شماره 2925؍100؍ص؍97-7؍3؍1397 رئيس مجمع عمومي شركتهاي مديريت توليد برق را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:

 " از آنجا كه قانون معيار تصميم گيري مي باشد و اجراي صحيح سياستهاي كلي ترويج و تحكيم فرهنگ ايثار و ساماندهي ايثارگران و ممانعت از تضييق حقوق ايثارگران مي بايد سرلوحه كار مسئولين نظام باشد، با توجه به تكاليف مصرح در قانون و لزوم پذيرش درخواست اعاده به خدمت جانبازان و امكان تداوم خدمت تا 35 سال با توجه به بند (چ) ماده87 قانون برنامه ششم توسعه كه مقرر مي دارد جانبازاني كه تا قبل از تصويب اين قانون به صورت پيش از موعد يا عادي و بدون سنوات ارفاقي بازنشسته شده اند با رعايت شرط سني كمتر از شصت و پنج سال مي توانند به خدمت اعاده و با تكميل خدمت سي و پنج ساله خود و با رعايت شرايط عمومي به بازنشستگي نائل آيند.

تبصره: در صورت دريافت پاداش خدمت در بازنشستگي اول، پاداش مذكور مربوط به آن سنوات مجدداً به اين افراد تعلق نمي گيرد و مستند به ماده 60 قانون جامع ايثارگران كه مقرر مي دارد، دستگاه هاي موضوع ماده 2 اين قانون (مكلفند) حسب درخواست جانبازان نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمايند.

 شركت مادر تخصصي توليد برق حرارتي برابر مصوبه شماره 2925؍100؍ص؍7-7؍3؍1397 رياست مجمع عمومي نسبت به ابلاغيه دستورالعمل ايثارگران در قانون برنامه ششم توسعه اقدام نموده كه در بند 1 ابلاغيه مذكور در تعارضي محرز با بند (چ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 60 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، اعاده به خدمت ايثارگران را منوط به تاييد معاونت توسعه مديريت و منابع انساني و تصويب مجمع عمومي شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي و برابر رديف 1-1 از بند 1 مصوبه مذكور منوط به استرداد وجوه پاداش سنوات تشويقي دريافتي در مقطع بازنشستگي به حساب شركت مديريت توليد كرده است. با توجه به اينكه قانونگذار حق اعاده به خدمت با شرايط مقرر در بند (چ) ماده 87 برنامه ششم توسعه و ماده 60 قانون جامع ايثارگران را به جانبازان اعطاء كرده است و دستگاه با توجه به تكليف ملزم به پذيرش آن مي باشد نه متضمن شرايط قيد ديگري جزء مواد مصرح در قوانين مذكور، لذا از اين جهت حكمي مستند به قانون مبني بر پذيرش و اعاده به خدمت جانباز منوط به قبول معاونت توسعه انساني و يا تصويب مجمع شركت و همچنين استرداد وجوه پاداش سنوات تشويقي پايان خدمت در صورت اعاده به خدمت جانبازان وجود ندارد، لذا حسب مستندات قانوني به طرفيت شركت مادر تخصصي توليد برق حرارتي و به خواسته (ابطال) مفاد مصوبه 7؍3؍1397 رئيس مجمع عمومي شركت مادر تخصصي توليد برق حراراتي كه مغاير با قوانين صدرالاشاره مي باشد را از آن مرجع قضايي خواستار مي باشم." 

 متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زير است:

 " 1- بازگشت به كار جانبازان و آزادگان با رعايت كامل بندهاي (چ) و (ز) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه، پس از تاييد معاونت توسعه مديريت و منابع انساني شركت مادر تخصصي و تصويب مجمع عمومي با شرايط ذيل امكان پذير است:

 1-1- در صورتـي كه اين گونـه كاركنان از مزاياي تسهيل در خـروج نيروي انساني موضوع پاداش تشويقي بخشنامه هاي بازنشستگي اختياري استفاده نموده باشند، لازم است ابتدا مبالغ پاداش تشويقي مربوط به تسهيل در خروج نيروي انساني را به حساب شركت مديريت توليد ذيربط واريز نمايند." 

 در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي وزارت نيرو به موجب لايحه شماره 410؍25124؍98-13؍5؍1398 توضيح داده است كه:

 " بازگشت به نامـه شماره 9702505-30؍2؍198 در خصـوص پـاداش تشويقـي پايان خـدمت به استحضار مي رساند:

 بر اساس بخشنامه شماره 100؍50؍21388؍94-8؍4؍1394 وزير وقت نيرو به منظور ايجاد زمينه اشتغال براي جوانان كشور، در مواردي كه كاركنان شاغل شركتهاي غيردولتي وابسته مطابق قانون تامين اجتماعي داراي شرايط بازنشستگي اختياري بوده و درخواست بازنشستگي نمايند، پس از تاييد هيأت مديره و تصويب مجمع عمومي شركت به ازاي هر سال خدمت قابل قبول از تاريخ ابلاغ بخشنامه صدرالذكر از پاداش تشويقي به ميزان مقرر در بند 7 بخشنامه ياد شده استفاده مي نمايند، لذا منظور از پاداش موضوع بند (1-1) مصوبه شماره 2925؍100؍ص؍97-7؍3؍1397 رئيس مجمـع عمومـي شركتهاي مديريت توليد برق پاداش تشويقي مذكور مي باشد كه بر اساس مفاد بند 2 بخشنامه صدرالذكر اين پاداش منصرف از پاداش استحقاقي پايان خدمت موضوع ماده 31 قانون كار مي باشد." 

 در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 پرونده به هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و هيأت مذكور در خصوص خواسته شاكي، بند 1-1 مصوبه شماره 2925؍100؍ص؍97-7؍3؍1397 رئيس مجمع عمومي شركتهاي مديريت توليد برق پاداش تشويقي را خلاف قانون ندانسته است و به موجب دادنامه شماره 351-10؍7؍1398 رأي به رد شكايت شاكي صادر كرده است. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافته است.

 رسيدگي به بند 1 مصوبه مورد اعتراض در دستور كار هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفت.

  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 5؍9؍1398 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.

 

رأي هيأت عمومي

با توجه به اينكه بند (چ) ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران امكان اعاده به خدمت جانبازان را كه از شرايط مقرر در اين بند برخوردار مي باشند تعيين كرده است، بند 1 مصوبه مورد شكايت كه بازگشت به كار جانبازان و آزادگان مشمول بند (چ) و (ز) ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را به تاييد معاونت توسعه مديريت و منابـع انساني شـركت مادر تخصصي و تصويب مجمع عمومي منوط كرده است خلاف قانون وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود.

 

محمدكاظم بهرامي

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

 


Powered by Tetis PORTAL