اعاده به خدمت
10 مهر 1398 12:12:2
9809970906010350 - ابطال بند 1-6 بخشنامه شماره 19؍11 مورخ 7؍1؍95 مدير عامل شركت مادر تخصصي توانير

 

« بسم الله الرحمن الرحيم »

 

هيات تخصصي استخدامي

* شماره پــرونـــده :هـ ع؍ 9703674     

شماره دادنامه: 9809970906010350                 تاريخ:98/7/10

* شاكي :آقاي ارسلان سان احمدي

* طرف شكايت : شركت مادر تخصصي توانير 

* موضوع شكايت و خواسته :ابطال بند 1-6 بخشنامه شماره 19؍11 مورخ 7؍1؍95 مدير عامل شركت مادر تخصصي توانير

 

* متن مقرره مورد شكايت:

1-6- پاداش سنوات پرداختي جانبازاني كه بر اساس ظرفيت هاي قانوني و رأي كميسيون ماده 16 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي بازگشت به كار مي شوند به آنان ( استحقاقي - تشويقي ) قابل استرداد نبوده و در صورت اشتغال مجدد صرفاً از پاداش سنوات استحقاقي مدت خدمت اشتغال مجدد بعد از بازنشستگي برخوردار مي گردند.

*دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت :1- شاكي اظهار داشته كه جانباز مي باشد و پس از خروج از خدمت به استناد ماده 40 قانون تسهيلات استخدامي جانبازان مصوب 1374 و ماده 60 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مجدداً شروع به خدمت نموده است و با تصويب بخشنامه مورد اعتراض استرداد پاداش سنوات دريافتي در زمان خروج از خدمت ، منع شده است.2- به موجب مواد فوق الذكر، جـانبازاني كه رابطه استخدامي آنان با دسـتگاه قبلي ، قطع شده باشد ، صـرفاً براي يك بار مي توانند مجدداً اعاده به خدمت شوند و با توجه به لفظ« مكلفند » در ماده 4 قانون تسهيلات استخدامي جانبازان كه قاعده آمره مي باشد براي تمامي دستگاه ها ، لازم الاجرا است.3- نامه شماره 8636 مدير كل بنياد شهيد استان كردستان و نامه شماره 358؍41 مدير كل دفتر برنامه ريزي و تأمين نيروي انساني سازمان امور اداري و استخدامي كشور ، مؤيد اين امر است.4-با استعلام مدير كل دفتر بازرسي و پاسخگويي به شكايات شركت مديريت توليد ، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) از امور ايثارگران وزارت نيرو ، اعلام شده كه اعاده به خدمت مجدد جانبازان با پرداخت پاداش سنوات خدمتي سابق بوده و دستگاه متبوع ، مكلف به استرداد و اخذ آن مي باشد.5- رأي شماره 290 مورخ 23؍5؍91هيأت عمومي استرداد وجوه پاداش خدمت در زمان اعاده به كار مجدد جانباز را مجاز دانسته است.6- بخشنامه مورد شكايت مغاير مواد 34 و 17 قانون تسهيلات استخدامي جانبازان و مواد 2 و 60 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مي باشد.

* در پاسخ به شكايت مذكور ، مدير كل دفتر حقوقي شركت توانير به موجب لايحه شماره 119؍70101؍98 مورخ 8؍2؍1398 به طور خلاصه پاسخ داده است :1- بر اساس ماده 4 قانون تسهيلات استخدامي جانبازان و ماده 60 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران ، دستگاه هاي مربوطه مكلفند حسب درخواست جانبازان و آزادگاني كه قبل از تصويب اين قانون در خدمت دستگاه بوده و قطع همكاري نموده اند ، صرفاً براي 1 بار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمايند.

2- مطابق بند (چ) ماده 87 و همچنين تبصره آن ، در صورت دريافت پاداش پايان خدمت در بازنشستگي اول ، پاداش مذكور مرتبط به آن سنوات ، مجدداً به اين افراد تعلق نمي گيرد.3- بند 1-6 بخشنامه معترض عنه مقرر داشته كه پاداش سنوات پرداختي به آنان قابل استرداد نبوده و در صورت اشتغال به كار مجدد ، صرفاً از پاداش سنوات استحقاقي مدت خدمت اشتغال مجدد بعد از بازنشستگي برخوردار مي گردند.4- با عنايت به دادنامه شماره 1379 مورخ 6؍6؍97 هيأت عمومي ، عبارت قطع همكاري در متن ماده 60 قانون جامع اعم است از بازنشستگي ، بازخريدي و استعفاء. لذا با وحدت ملاك از صراحت بند (چ) ماده 87 قانون برنامه ششم مراتب به حالتي كه قطع همكاري جانباز در اثر بازخريد و استعفاء باشد ، قابل تسري خواهد بود و پاداش دريافتي ناشي از قطع همكاري قابل استرداد نمي باشد.5- بند 6 نامه شماره 15984؍3؍53011 مورخ 21؍6؍96 مدير كل اشتغال و كارآفريني بنياد شهيد ، مؤيد اين امر است.

* پرونده در جلسه مورخ 31؍6؍1398 هيأت تخصصي استخدامي مطرح گرديد و پس از رسيدگي به موضوع ، اعضاء هيأت با اتفاق نظر مفاد مقرره مورد شكايت را قابل ابطال ندانستند ، بنابراين به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي شود.

 

« رأي هيات تخصصي استخدامي »

با توجه به اينكه اولاً ماده 4 قانون تسهيلات استخدامي جانبازان مصوب 1374 و ماده 60 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب 1391 در خصوص اعاده به خدمت جانبازان صرفاً راجع به شرايط اعاده به خدمت اشخاص ذينفع تعيين تكليف نموده است و درخصوص استرداد پاداش سنوات خدمت اشخاص اعاده به خدمت شده حكمي ندارد ، ثانياً در تبصره بند (چ) ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395در خصوص اعاده به خدمت جانبازان مقرر شده است : « در صورت دريافت پاداش پايان خدمت در بازنشستگي اول، پاداش مذكور مربوط به آن سنوات، مجدداً به اين افراد تعلق نمي‌گيرد. » ، ثالثاً در دادنامه شماره 29023؍5؍91 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صرفاً منوط نمودن اعاده به خدمت توسط دستگاه محل خدمت به اعاده پاداش را مغاير قانون ندانسته بود و نه تكليف به دريافت آن را كه دو موضوع متفاوت است ،كه اين امر نيز با حكم بند چ ماده 87 قانون برنامه ششم در حال حاضر منتفي شده است ، فلذا با توجه به مراتب مذكور مقرره مورد شكايت مغايرتي با قانون نداشته و قابل ابطال تشخيص داده نمي شود و رأي به رد شكايت صادر مي گردد. اين رأي مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري صادر و ظرف بيست روز پس از صدور، از سوي ده تن از قضات يا رئيس محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض مي باشد.

 

رضا فضل زرندي

رئيس هيات تخصصي استخدامي

 


Powered by Tetis PORTAL