اطلاعيه و همايش ها
16 مهر 1397 10:19:25
دستورالعمل امتياز دهي شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال ۱۳۹۷ (سطح ملي) به همراه چك ليست شاخص هاي عمومي سطح ملي ۱۳۹۷ بر روي سايت قرار گرفت.

در راستاي اجراي بند(۲) بخشنامه شماره 162537 مورخ 1397/04/06 دستورالعمل امتياز دهي شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال 1397(سطح ملي) منضم به چك ليست هاي مربوطه بر روي سايت قرار گرفته و از لينك زير قابل دريافت مي باشد.

 دستورالعمل امتياز دهي شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد و چك ليست شاخص هاي عمومي سال 1397 (سطح ملي)


Powered by Tetis PORTAL