اعاده به خدمت
26 بهمن 1398 11:22:39
9809970906010994 - ابطال نامه‌ي شماره1455465مورخ 27؍5؍1396 و نامه‌ي شماره1705503مورخ 26؍11؍1396 سازمان اداري و استخدامي كشور

 

« بسم الله الرحمن الرحيم »

 

هيأت تخصصي استخدامي ديوان  عدالت اداري

* شماره پــرونـــده :هـ ع؍ 9800529       

شماره دادنامه : 9809970906010994               تاريخ :98/11/26

* شاكي :آقاي رجبعلي رهبري كرويه

*طرف شكايت :سازمان اداري و استخدامي كشور

*موضوع شكايت و خواسته :ابطال نامه‌ي شماره1455465مورخ 27؍5؍1396 و نامه‌ي شماره1705503مورخ 26؍11؍1396 سازمان اداري و استخدامي كشور

* با تصويب قانون برنامه ششم توسعه در سال 1395 برخي از جانبازان به استناد بند چ ماده 87 قانون مذكور، اعاده به خدمت را تقاضا مي كنند كه برخي از ايشان توانايي ارائه خدمت نداشتند و برخي از دستگاه هاي اجرايي از سازمان اداري و استخدامي كشور نحوه اجراي بند چ ماده 87 قانون مذكور را استعلام مي كنند كه پاسخ به اينگونه استعلامات مورد شكايت شاكي واقع شده است كه به شرح زير است:

*متن مقرره مورد شكايت :

الف) نامه شماره 1455465 مورخ 25؍7؍1396

بازگشت به نامه شماره 5348؍820؍540 مورخ 23؍7؍1396 در خصوص جانبازان مشمول حالت اشتغال بند (چ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه كشور به اطلاع مي رساند : منظور از اعاده به خدمت كاركنان ، به موجب نص صريح بند (چ) ماده 87 قانون مذكور تكميل « خدمت » بوده كه در خصوص جانبازان حالت اشتغال ، از آنجا كه جانبازان حالت اشتغال غير بازنشسته نيز براي اعاده به خدمت نظر كميسيون پزشكي را اخذ مي نمايند ، جانبازان حالت اشتغال بازنشسته نيز در صورت تأييد كميسيون پزشكي ذي ربط به توانايي ارائه خدمت مي توانند به خدمت اعاده گردند.

ب) نامه‌ي شماره1705503مورخ 26؍11؍1396 سازمان اداري و استخدامي كشور

بازگشت به نامه شماره 153914؍96؍900 مورخ 16؍10؍1396 اعلام مي دارد :

اعاده به خدمت جانبازان معزز مشمول قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد ، جانباز از كار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي ( مصوب 30؍6؍1372 مجلس شوراي اسلامي ) با استناد به مفاد بند (چ) ماده (87) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، ضمن احراز شرايط مندرج در بند قانوني ياد شده ، منوط به ارائه گواهي كميسيون پزشكي ذيربط داير بر توانايي ارائه خدمت مي باشد.

* دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1- با توجه به مفادّ بند (چ) ماده (87) قانون برنامه‌ي ششم توسعه كه مقرر مي‌دارد: «جانبازاني كه قبل از تصويب اين قانون به صورت پيش از موعد يا عادي و بدون سنوات ارفاقي بازنشسته شده‌اند، با رعايت شرط سني كمتر از شصت و پنج سال مي‌توانند به خدمت، اعاده و با تكميل خدمت سي و پنج ساله خود و با رعايت شرايط عمومي به بازشستگي نائل آيند»، صحبتي از حالت استخدامي جانبازاني كه قبل از تصويب اين قانون بازنشسته شده‌اند، به ميان نيامده، اما طبق مفادّ نامه‌هاي مورد شكايت، منظور از افرادِ عبارتِ «به خدمت، اعاده»، جانبازانِ «تكميل خدمت» بوده و مشمول جانبازانِ «قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز، ازكارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي» مصوب (1372) نخواهد شد؛ درحالي‌كه طبق ماده واحده‌ي قانون مذكور، جانبازان ازكارافتاده‌ي كلي، به‌منزله‌ي «مستخدمين شاغل» تلقي مي‌شوند و از لحاظ پرداخت حقوق و مزايا و ... همانند ساير مستخدمين شاغل با آنان برخورد خواهد شد.2- براساس بند (ر) ماده (87) قانون برنامه‌ي ششم توسعه كه مقرر مي‌دارد: «ايثارگراني كه به‌موجب قوانين و مقررات مربوط از امتياز يك مقطع تحصيلي بالاتر بهره‌مند مي‌باشند، با داشتن مدرك كارشناسي، مشمول بند (الف)‌ ماده (103) قانون مديريت خدمات كشوري بوده و مي‌توانند تا سي وپنج سال خدمت كنند»، اينجا كلمه‌ي «ايثارگران» به‌صورت عام گفته شده و از حالت استخدامي آنها (شاغل يا مشمول قانون حالت اشتغال) صحبتي نشده است و طبق اين بند، جانبازانِ مشمول قانون حالت اشتغال نيز مي‌توانند پس از تكميل خدمت (35) ساله‌ي خود، بازنشسته بشوند و محدوديت قانوني هم وجود ندارد. لذا با توجه به موادّ قانوني ذكرشده و همچنين وفق جزءهاي (4) و (9) بند (ب) ماده (116) قانون مديريت خدمات كشوري، نامه‌هاي مورد شكايت، خلاف قوانين و مقررات موضوعه و خارج از حدود صلاحيت و اختيار سازمان اداري و استخدامي كشور است.

* در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس امور حقوقي و قوانين، به موجب لايحه‌ي شماره 150011 مورخ 27؍3؍1398 اعلام داشته: هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري، قبلاً طيّ دادنامه‌ي شماره 9709970906010359 مورخ 30؍10؍1397، نظريه‌ي شماره1455465مورخ 25؍7؍1396 معاون حقوقي و نظارت سازمان اداري و استخدامي كشور را قابل ابطال ندانسته است.

* پرونده در جلسه مورخ 7؍11؍1398 هيأت تخصصي استخدامي مطرح گرديد و پس از رسيدگي به موضوع ، اعضاء هيأت با اتفاق نظر درخواست ابطال نامه‌ي شماره1455465مورخ 27؍5؍1396 سازمان اداري و استخدامي كشور را به جهت رسيدگي قبلي و صدور دادنامه شماره 359 مورخ 30؍10؍97 هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري مبني بر رد شكايت مشمول ماده 85 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تشخيص داد و نامه‌ي شماره1705503مورخ 26؍11؍1396 سازمان اداري و استخدامي كشور را قابل ابطال ندانست ، بنابراين به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي شود.

 

« رأي هيات تخصصي استخدامي »

همانگونه كه در خصوص موضوع مورد شكايت طي دادنامه شماره 359 مورخ 30؍10؍97 هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ذكر شده است ، با توجه به اينكه اولاً به موجب ماده واحد " قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد ، جانباز ، از كار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب سال 1372 ، « حالت اشتغال» در مورد جانبازان به وضعيت جانبازي اطلاق مي شود كه از كار افتاده بوده و قادر به ادامه خدمت نمي باشد و به همين جهت بدون حضور و ارائه خدمت در محل كار تا زمان بازنشستگي حقوق و مزاياي خود را به منزله فرد شاغل دريافت نموده و سپس با سنوات مقرر بازنشسته شده و از حقوق بازنشستگي يا مستمري مربوط بهره مند مي گردد. ثانياً بند چ ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه اعاده به خدمت جانبازاني را مجاز دانسته است كه قبل از تصويب قانون به صورت پيش از موعد يا عادي و بدون سنوات ارفاقي بازنشسته شده و متقاضي هستند جهت تكميل خدمت تا سي و پنج سال به خدمت اعاده شوند ، بنابراين جانبازان حالت اشتغال كه به علت عدم امكان ارائه خدمت با استفاده از تسهيلات قانون حالت اشتغال بازنشست شده اند ، مشمول بند چ ماده 87 قانون برنامه ششم نمي باشند ، بنابراين در خصوص مقرره مورد شكايت نيز با توجه به وحدت موضوع و به تبعيت از دادنامه فوق الذكر، به جهت عدم مغايرت با قانون قابل ابطال تشخيص داده نمي شود و رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري صادر و ظرف بيست روز پس از صدور، از سوي ده تن از قضات يا رئيس محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض مي باشد.

 

رضا فضل زرندي

رئيس هيات تخصصي استخدامي

ديوان عدالت اداري

 


Powered by Tetis PORTAL