سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها
13 اسفند 1399 9:39:45
شيوه نامه شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال 99 (سطح استاني)

شيوه نامه امتيازدهي شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال 1399 (سطح استاني)

شيوه نامه امتيازدهي شاخص هاي عمومي سال 99 (سطح استاني14000122).zip


Powered by Tetis PORTAL