تصويب نامه هاي هيئت وزيران مرتبط با سازمان
6 اسفند 1399 13:17:52
تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 143092/ت 58509 ه به تاريخ 1399/12/06 در خصوص اجراي حكم بند (و) تبصره (2) قانون بودجه سال 1399 كل كشور

Powered by Tetis PORTAL