اعاده به خدمت
30 دي 1397 10:45:58
9709970906010359 - ابطال نظريه شماره 1455465 مورخ 96/7/25 معاون حقوقي و نظارت سازمان اداري و استخدامي كشور

 

« بسم الله الرحمن الرحيم »

 

هيات تخصصي استخدامي

* شـمـاره پـرونـده : هـ ع/97/874         

 شماره دادنامه : 9709970906010359              تاريخ : 97/10/30

* شاكي : آقاي بهرام نريماني قراجه

*طرف شكايت : معاون حقوقي و نظارت سازمان اداري و استخدامي كشور

*موضوع شكايت و خواسته : ابطال نظريه شماره 1455465 مورخ 96/7/25 معاون حقوقي و نظارت سازمان اداري و استخدامي كشور  

 

* متن مقرره مورد شكايت :

بازگشت به نامه شماره 5348/820/540 مورخ 96/7/23 در خصوص جانبازان مشمول حالت اشتغال بند (چ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه كشور به اطلاع مي رساند : منظور از اعاده به خدمت كاركنان ، به موجب نص صريح بند (چ) ماده 87 قانون مذكور تكميل « خدمت » بوده كه در خصوص جانبازان حالت اشتغال ، از آنجا كه جانبازان حالت اشتغال غير بازنشسته نيز براي اعاده به خدمت نظر كميسيون پزشكي را اخذ مي نمايند ، جانبازان حالت اشتغال بازنشسته نيز در صورت تأييد كميسيون پزشكي ذي ربط به توانايي ارائه خدمت مي توانند به خدمت اعاده گردند.

*دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : شاكي به موجب دادخواستي تقاضاي ابطال نظريه معاون حقوقي ، مجلس و نظارت سازمان اداري و استخدامي كشور را كرده كه مفاد آن بدين شرح است : مطابق بند (چ) ماده 87 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه « جانبازاني كه قبل از تصويب اين قانون به صورت پيش از موعد يا عادي و بدون سنوات ارفاقي بازنشسته شده اند ، با رعايت شرط سني كمتر از شصت و پنج سال مي توانند به خدمت اعاده و با تكميل خدمت سي و پنج ساله خود و با رعايت شرايط عمومي به بازنشستگان نائل آيند. » در تبصره 6 قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد ، جانباز ، از كار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي نيز « حالت اشتغال » به نوعي « در حال خدمت » تلقي شده است. اما در نظريه مورد اعتراض معاونت حقوقي سازمان اداري و استخدامي كشور تصريح شده است كه منظور از اعاده به خدمت كارمندان در بند (چ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه كشور ، تكميل خدمت بوده كه جانبازان حالت اشتغال ، اعم از بازنشسته و غير بازنشـسته در صـورت تأييد كميسيون ذي ربط به توانايي ارائه خدمت مي توانند به خدمت اعاده گردند. لذا اين نظريه مغاير قوانين فوق الذكر است و مي بايست ابطال شود.

* خلاصه مدافعات طرف شكايت : رئيس امور حقوقي سازمان اداري و استخدامي كشور به موجب لايحه شماره 220248 مورخ 97/5/6 ، در مقام دفاع اعلام داشته است : اولاً جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد ، جانباز از كار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي ، جانبازاني هستند كه از كار افتاده كلي بوده و قادر به كار نيستند ؛ اما بند (چ) ماده 87 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه ناظر به جانبازاني است كه به صورت پيش از موعد يا عادي بازنشسته شده اند. فلذا وضعيت جانبازان مشمول هر يك از دو قانون فوق الذكر با يكديگر متفاوت است. بنابراين بازنشستگي جانبازان حالت اشتغال ، بازنشستگي به صورت عادي مطابق بند (چ) ماده 87 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه نيست و مقررات آنها بر اساس قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد ، جانباز ، از كار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و آيين نامه اجرايي آن است. ثانياً منظور از اعاده به خدمت كارمندان در بند (چ) ماده 87 قانون برنامه 5 ساله ششم ، تكميل خدمت بوده كه در خصوص جانبازان حالت اشتغال ، از آنجا كه جانبازان حالت اشتغال غير بازنشسته نيز براي اعاده به خدمت نظر كميسيون پزشكي را اخذ مي نمايند ، جانبازان حالت اشتغال بازنشسته نيز در صورت تأييد كميسيون پزشـكي ذي ربط به توانايي ارائه خدمت ، مي توانند به خدمت اعاده شوند. ثالثاً در شكايات كه نسبت به نظرات سازمان اداري و استخدامي صورت گرفته ، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه هاي متعددي از جمله دادنامه شماره 472 مورخ 95/7/13 نظريات سازمان مذكور را الزام آور تشخيص نداده است.

* پرونده در جلسه مورخ 97/10/16 هيأت تخصصي استخدامي مطرح گرديد و پس از استماع گزارش عضو محترم هيأت جناب آقاي محسني ، موضوع مورد بحث و بررسي قرار گرفت و اعضاء با اكثريت بيش از سه چهارم و قريب به اتفاق ، مفاد بخشنامه مورد شكايت را قابل ابطال ندانستند ، بنابراين به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي شود .

 

«رأي هيات تخصصي استخدامي»

با توجه به اينكه اولاً به موجب ماده واحد " قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد ، جانباز ، از كار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي" مصوب سال 1372 ، « حالت اشتغال » در مورد جانبازان به وضعيت جانبازي اطـلاق مي شود كه از كار افتاده بوده و قادر به ادامه خدمت نمي باشد و به همين جهت بدون حضور و ارائه خدمت در محل كار تا زمان بازنشستگي حقوق و مزاياي خود را به منزله فرد شاغل دريافت نموده و سپس با سنوات مقرر بازنشسته شده و از حقوق بازنشستگي يا مستمري مربوط بهره مند مي گردد. ثانياً بند چ ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه اعاده به خدمت جانبازاني را مجاز دانسته است كه قبل از تصويب قانون به صورت پيش از موعد يا عادي و بدون سنوات ارفاقي بازنشسته شده و متقاضي هستند جهت تكميل خدمت تا سي و پنج سال به خدمت اعاده شوند ، بنابر اين جانبازان حالت اشتغال كه به علت عدم امكان ارائه خدمت با استفاده از تسهيلات قانون حالت اشتغال بازنشست شده اند ، مشمول بند چ ماده 87 قانون برنامه ششم نمي باشند و چون مقرره مورد شكايت از اين حيث مغايرتي با قانون ندارد قابل ابطال تشخيص داده نمي شود و راي به رد شكايت صادر مي شود . اين رأي مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري صادر و ظرف بيست روز پس از صدور، از سوي ده تن از قضات يا رئيس محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض مي باشد.

 

رضا فضل زرندي

رئيس هيأت تخصصي استخدامي

ديوان عدالت اداري

 


Powered by Tetis PORTAL